Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1023/2007

Celní řízení: evidence cla; úkon směřující k vyměření nebo doměření cla

Ejk 744/2006
Celní řízení: evidence cla; úkon směřující k vyměření nebo doměření cla
k § 267 odst. 2 a § 268 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném do 30. 4. 2004
Úkon, jímž celní úřad zapíše do evidence částku cla, která je z předmětného zboží pravděpodobně dlužná dle § 267 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, nemá vliv na běh tříleté lhůty k vyměření nebo doměření cla ve smyslu § 268 odst. 3 téhož zákona.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2005, čj. 9 Ca 98/2004-43)
Prejudikatura:
srov. č. 698/2005 Sb. NSS.
Věc:
MUDr. Ivan Č. proti Celnímu ředitelství Praha o celní dluh.
Celní úřad Praha IV dne 28. 11. 2004 žalobci dodatečně vyměřil podle § 267 odst. 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, celní dluh a penále v celkové výši 25 247 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, ve kterém zejména namítal uplynutí tříleté lhůty pro doměření cla. Žalovaný ovšem dne 28. 1. 2004 toto odvolání zamítl. Podle žalovaného byla žalobci vyměřena vyšší částka cla oproti původnímu clu na základě kontroly provedené celním úřadem. Celní úřad postupoval podle § 267 odst. 1 celního zákona; celní dluh v dané věci vznikl při dovozu zboží jeho propuštěním, a to okamžikem přijetí celního prohlášení dne 13. 10. 1999. Tříletá lhůta v tomto případě tedy běžela do konce roku 2002. Dne 24. 1. 2002 však byl žalobce informován o provedení následné kontroly podle § 127 celního zákona, čímž celní úřad učinil úkon směřující k dodatečnému vyměření cla. Dalším úkonem bylo jednání na Celním úřadě Praha IV dne 26. 11. 2002, přičemž kontrola byla ukončena sepsáním kontrolního protokolu dne 9. 9. 2003. Úkony celního úřadu byly dostačující k naplnění § 268 odst. 3 celního zákona. Dodatečný platební výměr byl vydán podle § 32 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen "daňový řád", "d. ř."), tedy nemusel obsahovat odůvodnění ani informaci týkající se doby zahájení řízení; rozhodné bylo, že účastník řízení byl o prvním úkonu celního úřadu vyrozuměn.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou, ve které mimo jiné konstatoval, že celní dluh byl již promlčen. Podle žalobce tříletá lhůta k zapsání dodatečné částky cla do evidence uplynula dne 31. 12. 2002. Dodatečný platební výměr však byl vydán až dne 28. 11. 2003, tj. po uplynutí uvedené lhůty. Posouzení běhu lhůty žalovaným považuje žalobce za nesprávné. Zahájení následné kontroly nelze považovat za úkon směřující k dodatečnému vyměření cla, a to vzhledem k § 267 odst. 2 celního zákona, z něhož vyplývá, že úkony prováděné v rámci kontroly nejsou považovány za úkony směřující k vyměření či doměření cla ve smyslu § 268 celního zákona.
Při jednání před soudem zástupce žalobce zejména poukázal na rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 Ca 89/2004, v němž tento soud vyslovil, že z § 267 odst. 2 celního zákona vyplývá, že kontrola sama, jakož i úkony prováděné v rámci kontroly, nejsou úkony, které směřují k vyměření částky cla nebo k jejímu dodatečnému stanovení.
Zástupce žalovaného při jednání mimo jiné upozornil na § 127 odst. 3 celního zákona s tím, že součástí protokolu o kontrole může být i dodatečný platební výměr, což svědčí o tom, že daňová kontrola je dostačující pro posouzení, zda byl učiněn úkon směřující k doměření cla.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V daném případě se tříletá lhůta pro doměření celního dluhu odvíjí od okamžiku přijetí celního prohlášení, ke kterému došlo dne 13. 10. 1999. Tato lhůta podle § 268 odst. 2 celního zákona běžela do konce roku 2002. Soud tedy podle § 268 odst. 3 celního zákona posuzoval, zda před datem 31. 12. 2002 došlo k úkonu celního úřadu směřujícímu k dodatečnému vyměření částky cla, který by způsobil, že by tříletá lhůta začala běžet znovu od konce roku, v němž byla příslušná osoba o tomto úkonu zpravena. Soud vyšel z toho, že v dané věci celní úřad činil úkony v rámci celní kontroly. Institut celní kontroly (obdobně jako institut daňové kontroly podle daňového řádu) nepředstavuje jediný úkon, nýbrž je souborem celé řady dílčích úkonů. Z hlediska nastolení právní jistoty okamžiku, od něhož je v rámci daňové kontroly spolehlivé odvozovat běh lhůty pro vyměření či doměření daně, se jeví k upřednostnění výklad, podle kterého se plynutí lhůty přerušuje od okamžiku zahájení celní kontroly, nikoliv až od dalších případných úkonů, které by tuto lhůtu nastavovaly. Zároveň je však třeba akceptovat znění zákona, že následná celní kontrola je zahájena sdělením evidenčních čísel celních prohlášení, která budou ověřována, včetně rozsahu ověřovaných údajů, kontrolované osobě. V souzené věci za
relevantní
úkon, který by způsobil běh nové lhůty, nelze považovat sdělení celního úřadu ze dne 24. 1. 2002, neboť toto sdělení nesplňuje požadavky na zahájení celní kontroly v celním řízení dle § 127 odst. 4 celního zákona, neboť oporu v podkladech správního řízení nemá zjištění, že celní úřad v uvedeném sdělení žalobci sdělil evidenční čísla celních prohlášení a rozsah prověřovaných údajů; příloha, v níž tato prohlášení měla být uvedena, totiž chybí. Nadto se soud řídil i právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v jeho rozhodnutí ze dne 20. 6. 2005, č. 698/2005 Sb. NSS, podle kterého za okamžik zahájení daňové kontroly (srov. obdobně i celní kontroly) nelze považovat sepsání protokolu o jejím zahájení, v němž je daňový subjekt seznámen pouze se skutečností, že u něj bude v následujícím období kontrola prováděna, aniž by byly ze strany správce daně konány jakékoliv úkony s kontrolou související. Soud tedy shledal, že za zahájení kontroly v daném případě je třeba považovat úkon, při němž již celní úřad požadoval předložení konkrétních dokladů vážících se ke konkrétním celním prohlášením, a tím byla výzva Celního úřadu Praha IV ze dne 6. 6. 2002, zcela určitě jím však bylo projednání kontrolních zjištění se samotným žalobcem uskutečněné za jeho přítomnosti dne 26. 11. 2002 u Celního úřadu Praha IV. Protože až tyto úkony evidentně směřují k prověření základu daně (cla), a tím i ke skutečnému provádění celní kontroly, jsou těmi právně relevantními úkony, které je třeba zvažovat z hlediska § 268 odst. 3 celního zákona jako úkony, které přerušují běh tříleté lhůty pro vyměření či doměření cla. Tyto úkony - z nichž nejpozdější úkon, kterým mohla být celní kontrola dle § 127 odst. 4 celního zákona a v materiálním slova smyslu zahájena, je ústní jednání ze dne 26. 11. 2002 - tak byly oba učiněny před 31. 12. 2002, tedy před uplynutím lhůty tří let od konce roku, v němž celní dluh vznikl. Z uvedených důvodů byly v daném případě splněny podmínky pro přerušení běhu uvedené lhůty a nová lhůta začala běžet od konce roku 2002; předmětné clo stanovené dodatečným platebním výměrem v roce 2003, ve znění napadeného rozhodnutí z roku 2004, tedy bylo doměřeno v zákonné lhůtě.
Na základě shora uvedeného soud nepřistoupil na námitku žalobce, že v dané věci nebyl učiněn úkon směřující k doměření daně před uplynutím tříleté lhůty k doměření daně a že tomu brání i § 267 odst. 2 celního zákona. Žalobce se mýlí, pokud zvažuje, že ustanovení § 267 odst. 2 má vliv na běh tříleté lhůty ve smyslu § 268 odst. 3 celního zákona. Ustanovení § 267 odst. 2 celního zákona ostatně již svým řazením v chronologii úpravy zákona upravuje právní účinky jiné situace, které vznikají v případech vyměření "prozatímní" částky cla, tj. v případech, kdy v důsledku kontroly vzniká předpoklad celního dluhu, jeho částku však celní úřady nejsou prozatím schopny určit. Pro takový případ je do evidence pro účely vyměření dluhu zapsána pouze částka pravděpodobně dlužná tak, aby mohlo být dlužníkovi doručeno rozhodnutí o vyměření prozatímní částky cla. Smyslem této právní úpravy je, aby v případech nepřesného určení dluhu nedošlo k úniku dluhu jeho nevyměřením. Pokud však celní úřad do tří let ode dne, kdy dlužníkovi doručil rozhodnutí o vyměření prozatímní částky cla, nemůže určit přesnou částku cla, zápis do evidence se stává neplatným. Tříletá lhůta zde stanovená pro platnost či neplatnost již učiněného zápisu "prozatímní" částky cla (a to jen pro případ, že v budoucnu nelze dospět k přesné částce celního dluhu) nemá vliv na plynutí lhůty dle § 268 odst. 2 a 3, kterou zákon stanoví pro případy zjištěného a vyčísleného celní dluhu a pro účely jeho vyměření. Tato lhůta je lhůtou garantující právní jistotu, že po jejím uplynutí již nelze zjištěnou částku cla doměřit. Smyslem § 267 odst. 2 celního zákon je logicky stanovení neplatnosti zápisu celního dluhu, který se nepodařilo určit přesnou částkou cla.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.