Vydání 3/2009

Číslo: 3/2009 · Ročník: VII

1782/2009

Celní právo: vyrovnávací clo; celní řízení: odmítnutí důkazů předložených deklarantem

Celní právo: vyrovnávací clo
Celní řízení: odmítnutí důkazů předložených deklarantem
k čl. 1 odst. 6 nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2116/2005*)
k čl. 28 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2026/97 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Předloží-li deklarant celnímu orgánu dokumenty, o nichž má za to, že jsou postačujícím důkazem opaku skutečnosti, že zboží nepochází ze země předpokládané právním předpisem upravujícím vyrovnávací clo, anebo od výrobce, v jehož případě právní předpis nařizuje uložení takového cla, nestačí ze strany celního orgánu pouhé poukázání na nepředložení prohlášení vystavené posledním výrobcem. Pokud vysvětlení účastníka řízení nepovažuje za dostatečná, má celní orgán povinnost nejen dát tomuto účastníku možnost podat dodatečné vysvětlení, ale posléze i ve svém rozhodnutí uvést důvody pro odmítnutí předložených důkazů nebo informací a uvést je ve zveřejněných závěrech [čl. 28 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2026/97].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2008, čj. 10 Ca 208/2007-66)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Federal Express Czech proti Celnímu ředitelství Praha o vyrovnávací clo.
Celní úřad Praha Ruzyně rozhodnutím ze dne 18. 10. 2006 propustil do navrženého režimu volného oběhu zboží označené jako „
Elektronické sestavy ke strojům čísla 8471 – PAMĚTI SDRAM – 600 ks
“ a vyměřil žalobci konečné vyrovnávací clo ve výši 525 294 Kč podle nařízení Rady (ES) č. 2116/2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003.
Proti rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž žádal o doplnění odst. 44 jednotného správního dokladu („JSD“) o údaj D010, s tím, že zemí původu zboží, jak vyplývá z přiložené faktury, je USA. Zároveň požádal o vrácení cla. K výzvě celního úřadu, aby doplnil odvolání o prohlášení vystavené posledním výrobcem, v němž bude uveden původ, výrobci a hodnota všech součástek multikombinované formy DRAM v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 2116/2005, žalobce předložil listinu zvanou
CERTIFIKATE OF ORIGIN
(certifikát o původu zboží) ze dne 14. 2. 2007, vystavenou Obchodní komorou Portorika (USA) a potvrzující, že zemí původu zboží – 2 ks balíků „
Memory Modules 1 GB DDR2 SDRAM MODULE
“ – je Portoriko (USA).
Žalovaný odvolání rozhodnutím ze dne 11. 4. 2007 zamítl. Uvedl, že žalobce jako deklarant návrh na doplnění referenčního čísla D010 do odst. 44 JSD neprokázal předložením prohlášení vystaveného posledním výrobcem v souladu s požadavky uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 2116/2005.
Rozhodnutí napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze. Uvedl, že jako zástupce společnosti Inventec (Czech), s. r. o (dále jen „příjemce“), podal při vyložení zboží a jeho faktickém vstupu na území Společenství (České republiky) písemné celní prohlášení (JSD) s návrhem na přidělení celně schváleného určení – propuštění dováženého zboží do režimu volného oběhu. Připouští, že v rozporu s nařízením (ES) č. 2116/2005 neuvedl v kolonce 44 JSD referenční číslo, které odpovídá popisu výrobku stanovenému v nařízení, avšak jinak předložený JSD obsahoval veškeré náležitosti uvedené v příloze č. 37 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 a to za použití kódů uvedených v příloze č. 38 téhož nařízení. Tvrdil, že na dané zboží se vyrovnávací clo nevztahuje a že předložením certifikátu o původu zboží, který vystavila Obchodní komora Portorika, prokázal v souladu s požadavkem uvedeným v nařízení (ES) č. 2116/2005, že původem je zboží z Portorika, USA, a nikoli z Korejské republiky.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1480/2003 uvede deklarant při předložení celního prohlášení s návrhem na propuštění multikombinovaných forem DRAM do volného oběhu celním orgánům členského státu (ES/EU) v kolonce 44 JSD referenční číslo, stanovené nařízením a odpovídající uvedeným popisům výrobku/původu. Pro multikombinované formy DRAM, které pocházejí z jiných zemí než z Korejské republiky, obsahují DRAM čipy nebo zamontované DRAM pocházející z jiných zemí než z Korejské republiky nebo pocházející z Korejské republiky a jsou vyrobeny společností Samsung, je stanoveno referenční číslo D010 a nulová celní sazba. Podle čl. 1 odst. 4 citovaného nařízení je uvedení tohoto referenčního čísla považováno za dostačující podklad; u všech zbývajících popisů výrobku/původu předloží deklarant prohlášení vystavené posledním výrobcem, v němž je uveden původ, výrobci a hodnota všech součástek multikombinované formy DRAM, a to v souladu s požadavky uvedenými v příloze k nařízení. Pokud není v JSD uvedeno referenční číslo, jak stanoví čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1480/2003, nebo pokud není celní prohlášení provázeno prohlášením v případech, kdy to vyžaduje čl. 1 odst. 4, považují se – podle čl. 1 odst. 5 citovaného nařízení, na něž se odvolává žalobce – multikombinované formy DRAM, není-li prokázán opak, za pocházející z Korejské republiky a za vyrobené všemi jinými společnostmi než společností Samsung a uplatní se sazba vyrovnávacího cla ve výši 34,8 %.
Článek 1 odst. 6 nařízení (ES) č. 1480/2003 odkazuje pro účely ověřování údajů celními orgány členského státu (ES/EU) na subsidiární použití čl. 28 odst. 1, 3, 4 a 6 nařízení Rady (ES) č. 2026/97. Článek 28 tohoto nařízení upravuje na jedné straně právní dopady nedostatečné spolupráce účastníka řízení včetně povinnosti celních orgánů uvědomit účastníky řízení o důsledcích nedostatečné spolupráce, na straně druhé v odstavci 4 pro případy, kdy nejsou důkazy nebo informace přijaty, zdůrazňuje, že strana, která je předložila, má být okamžitě uvědomena o důvodech jejich odmítnutí a má jí být dána možnost podat dodatečné vysvětlení ve stanovené lhůtě. (...)
Předloží-li deklarant celnímu orgánu dokumenty, o nichž má za to, že jsou postačujícím důkazem opaku skutečnosti, že zboží nepochází ze země předpokládané právním předpisem upravujícím vyrovnávací clo, anebo od výrobce, v jehož případě právní předpis nařizuje uložení takového cla, nestačí ze strany celního orgánu pouhé poukázání na nepředložení prohlášení vystavené posledním výrobcem. Pokud vysvětlení účastníka řízení nepovažuje za dostatečná, má celní orgán povinnost nejen dát tomuto účastníku možnost podat dodatečné vysvětlení, ale posléze i ve svém rozhodnutí uvést důvody pro odmítnutí předložených důkazů nebo informací a uvést je ve zveřejněných závěrech.
Přestože nelze přehlédnout určitý projev nedostatečné spolupráce žalobce jako deklaranta s celními orgány, pokud jde o předkládání rozhodných dokumentů (až v soudním řízení bylo např. předloženo dříve požadované prohlášení vystavené posledním výrobcem a obsahující údaje zajímající Evropské společenství), má soud ve shodě se žalobcem za to, že dikce čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 1480/2003, která podmiňuje domněnku původu předmětného zboží skutečností, že není prokázán opak, neznamená, že jediným přípustným důkazem opaku musí být pouze prohlášení, o němž hovoří čl. 1 odst. 4 citovaného nařízení a jež vystaví poslední výrobce s obsahovými náležitostmi uvedeným v příloze k tomuto nařízení.
Napadené rozhodnutí žalovaného, které pouze uvádí, že žalobce nepředložil požadované prohlášení vystavené posledním výrobcem, postrádá jakékoli zdůvodnění nebo objasnění právního postoje žalovaného a jeho právního závěru ve vztahu k dokumentům, které žalobce předložil s odvoláním, resp. k výzvě učiněné celního úřadu, tedy přezkoumatelné zdůvodnění, proč konkrétní předložené dokumenty žalovaný nepovažoval za dostačující důkaz opaku či za důkaz potvrzující, že zemí původu dováženého zboží, na něž bylo uvaleno vyrovnávací clo, nebyla Korejská republika, nýbrž Portoriko (USA). Důvody odmítnutí předloženého důkazu je nezbytné uvést nejen podle zákonů České republiky upravujících řízení před správními orgány a náležitosti rozhodnutí, ale rovněž podle speciálního ustanovení čl. 28 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2026/97, které je v řízení před celními orgány České republiky přímo použitelné a na něž se nařízení (ES) č. 1480/2003 výslovně odvolává. (...)
*) S účinností od 10. 4. 2008 zrušeno nařízením Rady (ES) č. 320/2008.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.