Vydání 11/2006

Číslo: 11/2006 · Ročník: IV

978/2006

Azyl: vztah místa, kde k pronásledování dochází a st.příslušnosti pronásledovaného

Ej 255/2006
Azyl: vztah místa, kde k pronásledování dochází, a státní příslušnosti pronásledovaného; regionální definice uprchlíka
k § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
k Úmluvě o právním postavení uprchlíků, vyhlášené pod č. 208/1993 Sb.
I. Podmínky pro udělení azylu podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ani podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků nejsou bez dalšího splněny, pokud byl žadatel o azyl vystaven atakům vojsk cizího státu při pobytu na teritoriu, které bylo rozhodnutím příslušného mezinárodního soudního orgánu potvrzeno jako součást státu, jehož žadatel není příslušníkem (zde: poloostrov Bakassi, který byl ve sporu mezi Federativní republikou Nigérií a Kamerunem uznán za součást Kamerunu).
II. Ochrana osob opouštějících zemi svého původu v důsledku mezinárodních ozbrojených konfliktů není primárně řešena Úmluvou o právním postavení uprchlíků, ani zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu.
III. Podle Úmluvy o konkrétních aspektech problémů uprchlíků v Africe, která byla v roce 1969 sjednána v rámci Organizace africké jednoty a která přihlíží k důsledkům agrese, okupace, cizí nadvlády nebo událostí vážně narušujících veřejný pořádek v zemi původu, platí v Africe rozšířená definice uprchlíka. Tuto rozšířenou definici však nelze užít v případě žadatele o azyl v České republice.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2006, čj. 6 Azs 307/2005-87)
Věc:
Okoro O. (Federativní republika Nigérie) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 2. 2004 žalobci neudělil azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a současně vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. V odůvodnění žalovaný uvedl, že žalobce se nikdy politicky neangažoval; z informačních zdrojů shromážděných žalovaným [Zpráva MZV USA o stavu dodržování lidských práv v Nigerijské federativní republice za rok 2002, Informace MZV Velké Británie o Nigérii z dubna 2003, aktuální informace ČTK (30. 10. 2003, 11. 12. 2003)] vyplynulo, že oblast poloostrova Bakassi, kde žalobce žil, je sporným územím mezi Nigérií a Kamerunem, v minulosti o toto území probíhaly ozbrojené boje, v současné době bude naplněno rozhodnutí Mezinárodního dvora OSN v Haagu z října 2002 o této oblasti. Jednání kamerunských ozbrojenců nebyla prováděna, podporována či trpěna nigerijskými úřady, které ostatně žalobce o svých potížích ani neinformoval. Navíc výpady kamerunských vojáků probíhaly podle tvrzení žalobce několik let, a jejich intenzita tedy nemohla dosahovat míry, jež by žalobce již dříve vedla k opuštění tohoto místa. Několikaměsíční pobyt v Lagosu pak svědčí o tom, že svou situaci mohl řešit i přestěhováním do bezpečnější části země. Žalovaný rovněž připomenul, že situace na poloostrově Bakassi se stabilizovala.
Žalobce rozhodnutí žalovaného napadl žalobou u Krajského soudu v Praze, který žalobu rozsudkem ze dne 18. 11. 2004 zamítl.
Žalobce (stěžovatel) rozsudek krajského soudu napadl kasační stížností. Tvrdil, že aby bylo možno posoudit, zda obava žadatele z pronásledování je skutečně odůvodněná, je nezbytné jeho obavu posoudit na základě informací o zemi původu žadatele. Toto posouzení se neobejde bez velmi dobré znalosti o politické, ekonomické a jiné situaci v daném státě. Přitom o stavu na poloostrově Bakassi je ve spisu pouze jediná zpráva z 30. 10. 2003 a na základě této zprávy nelze posoudit odůvodněnost obav stěžovatele z pronásledování, dokonce nelze ani učinit závěr, že obavy, pro které opustil Nigérii, pominuly. Informace o zemi původu se přitom musejí primárně vztahovat k místu, které žadatel o azyl jako místo svých problémů uvádí. Pokud se pak v řízení zjišťuje možnost tzv. vnitřního přesídlení, pak je důvodné opatřit si informace o celkové situaci v zemi původu. Při hodnocení možnosti vnitřního přesídlení pak musí žalovaný
ex offo
zkoumat i možnost pronásledování, které žadatel sám neoznačil, a celkovou reálnou možnost se v jiné části země usadit. Při přemístění do severních teritorií státu by konkrétně stěžovateli hrozilo pronásledování pro náboženství, neboť je křesťan, ve městě Lagosu by byl ohrožen konfliktem mezi kmenem Yoruba a ostatními etniky apod.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že stěžovatel v průběhu řízení o udělení azylu neuváděl žádné
relevantní
skutečnosti, žalovaný obstaral před vydáním rozhodnutí potřebné informace o zemi původu stěžovatele, tyto informace jsou součástí správního spisu, přičemž tyto informace zahrnují jak celkový pohled na Nigérii jako celek, tak na situaci na poloostrově Bakassi. Námitka, že se žalovaný nezabýval dostatečně situací na poloostrově Bakassi, je bezpředmětná.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Důvodem pro udělení azylu podle § 12 zákona o azylu je pronásledování za uplatňování politických práv a svobod (což vůbec v posuzované věci nemohlo přijít v potaz) anebo situace odůvodněného strachu z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má. Pronásledováním pak je ohrožení života nebo svobody, jakož i opatření působící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání, pokud jsou prováděna, podporována či trpěna úřady ve státě, jehož je cizinec státním občanem, nebo pokud tento stát není schopen odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před takovýmto jednáním.
To, že stěžovatel subjektivně mohl pociťovat obavy z jednání kamerunských vojáků v období dlouhotrvajícího sporu o území poloostrova Bakassi, nelze nijak zpochybňovat; žalovaný však nevyhodnotil z hlediska objektivního takovéto obavy jako odůvodněné (dlouhodobost a intenzita ataků) a neshledal žádnou příčinnou souvislost s důvody taxativně zákonem vymezenými, pro které k atakům mělo docházet. Navíc současně neshledal naplnění pojmu pronásledování v posuzované věci, s ohledem na skutečnost, že stěžovatel se na nigerijské úřady neobrátil. Posuzovaná věc je specifičtější o to, že stěžovatel tvrdí, že Nigérii opustil z obav o život po atacích kamerunských vojáků při konfliktu o teritorium poloostrova Bakassi. Tyto ataky tedy byly prováděny státem, jenž sporné území považoval za své, což bylo stvrzeno i rozhodnutím mezinárodního soudu OSN v roce 2002; žalobu přitom podával Kamerun v roce 1994 poté, kdy Nigérie vyvolala v roce 1993 na tomto území konflikt, a za agresora byla tedy považována Nigérie. Azylové zákonodárství vyžaduje, aby k pronásledování došlo na území státu, jehož má žadatel občanství, neboť nutnou podmínkou je, že na takovémto území má stát svého občana ochránit, pokud k útokům na jeho integritu dochází ze strany jakýchkoli osob. Pro ochranu osob přinucených opustit zem svého původu v důsledku mezinárodních ozbrojených konfliktů slouží jiné mezinárodní instrumenty než Úmluva o právním postavení uprchlíků se svým Protokolem z roku 1967 (č. 208/1993 Sb.). Důvodem konfliktu mezi Nigérií a Kamerunem byl spor o teritorium, takže nelze tvrdit, jak to činí stěžovatel v žalobě, že nájezdy kamerunských vojáků byly motivovány "
národností
" stěžovatele. Navíc pojem "
národnost
" užitý v § 12 zákona o azylu a rovněž tak v Úmluvě z roku 1951 splývá spíše s pojmem etnické příslušnosti. Nelze nevidět, že Nigérie měla na území poloostrova po celou dobu rovněž umístěny vojenské síly, jež budou stahovány na základě dohody uzavřené prezidenty Kamerunu a Nigérie letos v červnu (12. 6. 2006 v Greentree, USA) za prostřednictví OSN, celý proces předání poloostrova Kamerunu je dlouhodobou záležitostí a je nyní předvídán touto dohodou na období až sedmi let se zárukami pro obyvatelstvo nigerijské státní příslušnosti (zde Nejvyšší správní soud vychází z veřejně přístupných zdrojů, zejména informací OSN).
Území poloostrova Bakassi tedy bylo již v roce 2002 oficiálně právně (rozhodnutím soudu v Haagu po sedmi letech řízení) uznáno za součást území Kamerunu, přitom se soud v Haagu opřel zejména o smlouvu mezi Německem a Velkou Británií z roku 1913. Pokud tedy stěžovatel opíral své tvrzení o skutečnost, že byl "
pronásledován na poloostrově Bakassi
" (i když rovněž hovoří o hraniční řece a též o městě Calmar) a stát jeho původu mu nezajistil ochranu, pak nešlo o děje, jež by se odehrály na území státu, jehož má státní příslušnost (tedy území Federativní republiky Nigérie) a jehož státní orgány mu mají poskytnout ochranu před případným pronásledováním, a neučiní-li tak, je důvod k mezinárodněprávní ochraně. Situace v Africe poznamenaná spory teritoriálními, etnickými, chudobou a podobnými jevy a s tím spojenými masovými pohyby obyvatelstva vedla už v roce 1969 ke sjednání regionální Úmluvy o konkrétních aspektech problémů uprchlíků v Africe, jež rozšířila definici uprchlíka tak, že jde o
"každou osobu, jež je v důsledku vnější agrese, okupace, cizí nadvlády nebo událostí vážně narušujících veřejný pořádek, buď jen v části nebo v celé zemi jejího původu či státní příslušnosti, přinucena opustit místo svého obvyklého pobytu, aby vyhledala útočiště na jiném místě mimo zem svého původu či státní příslušnosti"
. Je tedy zřejmé, že ani z definice uprchlíka v Úmluvě z roku 1951, a tedy ani z pojetí zákona o azylu, nelze přímou ochranu
(
prima facie
)
osob, které opouštějí zemi původu z důvodu ozbrojených konfliktů mezi státy, dovozovat. Tím není řečeno, že je zcela vyloučena, ovšem podmínky azylového zákonodárství musejí být splněny, přičemž prvou z nich je, že k pronásledování dochází na území státu, jehož je žadatel o azyl občanem (situace apatridů nyní není třeba řešit).
Zprávy, které žalovaný ve správním řízení použil, byly v době rozhodování zcela aktuální a není zcela jasné, jaké další skutečnosti měl žalovaný o zemi původu zjišťovat. Situace na poloostrově Bakassi byla v té době zcela taková, jak o ní informovaly zprávy ČTK, tedy krátce po vynesení rozhodnutí mezinárodního soudu v Haagu o příslušnosti poloostrova ke Kamerunu, celkové zprávy o Nigérii rovněž byly zcela odpovídající. O tom, že v Nigérii nepanovala dobrá bezpečnostní situace a byly zde problémy mezi severem a jihem z důvodu rozdílů náboženských, to vše z informací vyplývalo. Stěžovatel je křesťanského vyznání a z tohoto hlediska měl možnost života na rozsáhlých územích, kde k náboženským konfliktům nedochází (ze správního spisu také plyne, že žil ve státě Abia, státě Gross River a v Lagosu, a ani etnické, ani náboženské problémy nezmiňoval). Nejvyšší správní soud jako nikoli nepodstatnou skutečnost vidí fakt, že jeho postup po opuštění poloostrova Bakassi (otázkou také je, kde vůbec stěžovatel žil, neboť město Calmar neleží na tomto poloostrově) příliš snaze o záchranu před pronásledováním nenapovídal - nejprve žil tři měsíce v Lagosu, poté odcestoval letadlem do Spojených arabských emirátů a ani nevěděl, kam cestuje. V České republice požádal o azyl, protože mu to poradili
"nějací černoši, které potkal"
(srov. protokol k důvodům žádosti), poté, co byl při vstupu na území České republiky odhalen jeho falešný pas. Stěžovatel vůbec neměl úmysl odcestovat do České republiky a hledat zde ochranu před pronásledováním, to je ze správního spisu zcela zřetelné, chtěl se dokonce vrátit do Nigérie, ale neměl peníze na návrat.
Nejvyšší správní soud tedy neshledává naplnění důvodu kasační stížnosti, jak byl stěžovatelem formulován; skutkový stav byl žalovaným zjištěn přiměřeně ve vztahu k tvrzením, která v řízení správním stěžovatel uvedl, a to jak pokud jde o poloostrov Bakassi, tak o celkovou situaci v Nigérii. Nelze rovněž nevidět, že situace na takových problematických územích mají svůj vývoj v čase, jak se ostatně ukázalo i ve věci tohoto teritoria. Žalovaný však rozhoduje v určité době a soud přezkoumává jeho rozhodnutí podle skutkového stavu v době vydání rozhodnutí.
Obiter dictum
ovšem Nejvyšší správní soud s ohledem na aktuální vývoj vztahů mezi Nigérií a Kamerunem vidí situaci nigerijských občanů na poloostrově Bakassi jako stabilizovanou (text dohody z 12. 6. 2006 mezi těmito státy je veřejně dostupný na různých internetových stránkách zabývajících se problematikou této části Afriky).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.