Vydání 5/2006

Číslo: 5/2006 · Ročník: IV

854/2006

Azyl a rozsah přezkumu rozhodnutí o zastavení řízení

Ej 400/2004
Azyl: rozsah přezkumu rozhodnutí o zastavení řízení
k § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Pokusil-li se žadatel o udělení azylu v průběhu řízení o neoprávněný vstup na území jiného státu a řízení bylo z tohoto důvodu zastaveno podle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, potom nemůže mít úspěch jeho námitka, že krajský soud se vůbec nevypořádal s otázkou jeho tvrzených obav před pronásledováním z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině a pro zastávání politických názorů, neboť soud v takovém případě tuto otázku nezkoumá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2004, čj. 7 Azs 94/2004-56)
Věc:
Nong T. H. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 25. 4. 2002 bylo zastaveno řízení o azylu dle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, neboť v průběhu správního řízení žalobce neoprávněně vstoupil na území sousedního státu.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu, která byla zamítnuta napadeným rozhodnutím krajského soudu. Krajský soud dospěl k závěru, že rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno v souladu se zákonem.
Ve včas podané kasační stížnosti nesouhlasil žalobce (stěžovatel) s tím, že ekonomické důvody jsou těmi jedinými, pro které žádá o azyl. Cítil se dotčen "
zamítnutím své žádosti jako zjevně nedůvodné dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o azylu
". Namítal, že se krajský soud vůbec nevypořádal s otázkou jeho tvrzených obav před pronásledováním z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině a pro zastávání politických názorů.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 103 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního lze kasační stížnost podat pouze z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu měl soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost.
Podle § 25 písm. h) zákona o azylu se řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu nebo se o neoprávněný vstup na území jiného státu pokusil.
Jak je patrné ze stručného obsahu kasační stížnosti, stížní body, které uvádí stěžovatel, dopadají svým obsahem zcela mimo rámec přezkumné činnosti vymezené napadeným rozhodnutím krajského soudu. Stěžovatel brojí proti zamítavému rozhodnutí správního orgánu, jímž - jak výslovně uvádí v kasační stížnosti - mu byla žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o azylu; v jeho případě však došlo k zastavení řízení, neboť ilegálně opustil území České republiky. V takto vymezené rovině se pohyboval i soudní přezkum, v němž krajský soud došel k závěru, že napadené rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno na základě řádných skutkových a právních závěrů, s čímž se Nejvyšší správní soud zcela ztotožňuje. Pro věc jsou zcela bez významu stěžovatelovy argumenty týkající se jeho údajného pronásledování pro příslušnost k určité sociální skupině, kterou však stěžovatel nikterak nekonkretizuje, a pro zastávání politických názorů. Podstatná je skutečnost, že se stěžovatel v průběhu správního řízení pokusil o neoprávněný vstup na území jiného státu. Tento závěr dokládá "
Úřední záznam
" ze dne 12. 4. 2002, který je součástí správního spisu. Z něho vyplývá, že stěžovatel neoprávněně vstoupil na území Německa. Tento fakt stěžovatel ve svých vyjádřeních nikterak nezpochybnil. Tímto svým jednáním naplnil zákonnou dikci § 25 písm. h) zákona o azylu, a proto bylo řízení o azylu zastaveno.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.