Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: III

643/2005

Azyl a doručování

Ej 251/2004
Azyl: doručování
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 519/2002 Sb.
Pokud krajský soud doručoval žadateli o azyl písemnosti jen na adresu, na které se žadatel nezdržoval, ačkoli měl k dispozici i jiné údaje o jeho pobytu, a to jak v žalobě, tak i ve správním spisu, nelze za takové situace uzavřít, že nebylo možno zjistit místo pobytu žadatele o azyl ve smyslu § 33 zákona o azylu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, čj. 7 Azs 62/2003-55)
Věc:
Trung N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 8. 2003 zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení azylu s odůvodněním, že po dobu 90 dnů nebylo možno zjistit místo stěžovatelova pobytu, a v důsledku toho měl za splněné podmínky pro postup podle § 33 zákona o azylu.
Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž namítal, že pro zastavení řízení nebyly splněny zákonné podmínky. Uvedl, že po pohovoru, který s ním byl proveden v průběhu správního řízení, požádal dne 23. 5. 2001 o povolení pobytu mimo azylové zařízení a uvedl adresu u Patrika V. v B., ulice Č. 34. Tutéž adresu včetně telefonického kontaktu uvedl v čestném prohlášení. Stejná adresa je také v rozkladu podaném proti správnímu rozhodnutí. Informace o jeho pobytu v ulici Č. 10 nemá oporu ve spisu a zřejmě se jedná o omyl na straně ministerstva.
Nejvyšší správní soud usnesení krajského soudu zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Z předloženého správního spisu plyne, že stěžovatel v žádosti o povolení pobytu mimo azylové zařízení ze dne 23. 5. 2001 žádal o povolení pobytu na adrese v B., ulici Č. 34 u Patrika V. Rovněž dne 31. 5. 2001 v čestném prohlášení uvedl, že po dobu azylového řízení se bude zdržovat na této adrese.
Podle § 33 zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.
Krajský soud v Brně v průběhu řízení sice ověřoval místo pobytu stěžovatele na Policii ČR, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, které sdělilo, že poslední adresa pobytu stěžovatele je podle jejich evidence v B., ulice Č. 10, a sdělení stejného obsahu obdržel krajský soud ke svému dotazu také od Policie ČR, oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v B. Přesto, že měl k dispozici i jiné údaje o jeho pobytu, a to jak v žalobě, tak i ve správním spise, doručoval stěžovateli písemnosti výlučně na adresu v ulici Č. 10. Krajskému soudu však nic nebránilo v tom, aby ověřil pravdivost údajů sdělených Policií ČR, např. doručením písemnosti na adresu do ulice Č. 34. Protože tak ale neučinil, nelze dovodit, že nebylo možno zjistit místo stěžovatelova pobytu.
Vzhledem ke shora uvedenému Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 věty prvé s. ř. s. napadené usnesení krajského soudu zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení.
(ci)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.