Vydání 12/2012

Číslo: 12/2012 · Ročník: X

2712/2012

Advokacie: povinnost mlčenlivosti advokáta

Advokacie: povinnost mlčenlivosti advokáta
k § 19 a § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.
I. Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci. K prolomení povinnosti mlčenlivosti by mělo docházet pouze v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu. Advokát musí být schopen rozlišit, které informace získané v souvislosti s poskytováním právních služeb jsou podstatné pro posouzení skutkového stavu rozhodujícím orgánem a které informace naopak nezbytné nejsou, a proto nemají být s ohledem na povinnost mlčenlivosti poskytnuty (zde výše klientčina dluhu a další majetkové poměry klientky).
II. Výjimku z povinnosti mlčenlivosti stanovenou § 21 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, pro případ sporu mezi advokátem a klientem je třeba vykládat tak, že také v případě, kdy
klient
podal na advokáta trestní oznámení v souvislosti s poskytováním právních služeb, je advokát oprávněn na svou obranu policejnímu orgánu uvést informace, které se dověděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to v nezbytném rozsahu k objasnění skutkového stavu. Pokud však bylo trestní oznámení podané klientem na advokáta odloženo a advokát reaguje podáním nového trestního oznámení na svého klienta, nelze zpravidla tuto situaci považovat za obranu advokáta proti nepodloženému nařčení ze strany klienta.
III. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, předchází již jen potenciálnímu střetu zájmů, který by mohl sám o sobě znehodnotit vztah důvěry mezi advokátem a jeho klientem. Pro jeho porušení je tedy nerozhodné, zda při poskytnutí právních služeb dvěma subjektům s vzájemně rozpornými zájmy reálně došlo ke zvýhodnění jednoho nebo druhého subjektu, či nikoliv.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, čj. 6 Ads 30/2012-47)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 191/2009 Sb. ÚS (sp. zn. II ÚS 2894/08); č. 25/2009 Sb. NS.
Věc:
Mgr. Vladimír Pospíšil proti České advokátní komoře o zrušení kárného rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl rozhodnutím kárné komise žalované ze dne 29. 4. 2004 uznán ve výroku 3 vinným, že podal dne 4. 4. 2002 na svoji klientku Květoslavu H. trestní oznámení a dne 24. 4. 2002 na Policii ČR Okresní ředitelství Brno-venkov, Obvodní oddělení Ivančice, podal vysvětlení, ve kterém podrobně uvedl skutečnosti, o nichž se dověděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, a dále že dne 21. 1. 2002 uzavřel s Květoslavou H. smlouvu o poskytování právních služeb, jejímž předmětem bylo mimo jiné vyřízení závazků Květoslavy H. vůči COOP Bance Brno, a.s., v likvidaci a poté, co tatáž společnost dne 7. 3. 2002 postoupila svoji pohledávku za Květoslavou H. společnosti ACTON s. r. o., převzal dne 15. 3. 2002 zastoupení společnosti ACTON proti Květoslavě H. ve věci vedené u bývalého Krajského obchodního soudu v Brně pod sp. zn. 19 Cm 763/1994 o zaplacení uvedené pohledávky. Tímto jednáním porušil povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, neodmítl poskytnutí právních služeb ve věci, v nichž poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb požádal, čímž porušil závažným způsobem povinnosti advokáta stanovené v § 21 odst. 1 zákona o advokacii a v § 19 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii.
Odvolací kárný senát žalované vyhověl odvolání žalobce pouze částečně a rozhodnutím ze dne 20. 9. 2007 potvrdil výše uvedený výrok 3 rozhodnutí kárné komise.
Proti rozhodnutí Odvolacího kárného senátu žalované podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 7. 9. 2011, čj. 5 Ca 28/2008-42, zamítl. Městský soud v rozsudku zaujal názor, že ačkoliv zákon o advokacii advokátovi paušálně nezakazuje podat trestní oznámení na klienta, žalobce v projednávané věci sdělil při podávání trestního oznámení a následného vysvětlení orgánům činným v trestním řízení informace o klientce a jejím podnikání, které získal v rámci zastupování klientky. Ani pocit, že jeho čest byla dotčena, neopravňuje advokáta k tomu, aby z vlastní iniciativy sděloval třetím osobám či orgánům údaje týkající se klientky, důvěrně mu sdělené jako zástupci, který měl v jiných řízeních hájit klientčiny zájmy a nikoliv tyto důvěrné údaje použít v její neprospěch.
Dále městský soud vycházel z toho, že poskytování právních služeb je širší pojem než zastupování, a stěžovatel proto pochybil tím, že přijal zmocnění od společnosti ACTON. Pro porušení povinnosti podle § 19 odst. 1 zákona o advokacii není třeba, aby se druhé straně dostalo nějaké materiální výhody nebo aby první strana byla poškozena. Postačí již pouhý fakt, že advokát postupně svoluje k zastupování dvou stran, jejichž zájmy jsou navzájem v rozporu.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností, v níž namítal, že rozhodnutí městského soudu nemá oporu v zákoně. Podle názoru stěžovatele zahrnuje povinnost mlčenlivosti „
privátní tajemství“,
tj. skutečnosti obzvláště ze sféry osobního života nebo jiné privátní sféry utajení, jež byly svěřeny v souvislosti s poskytovanou pomocí, nebo se o nich v této souvislosti dověděl. O těchto informacích je „
oprávněn a povinen mlčet
“. Povinnost mlčenlivosti však není absolutní. Její porušení může být ospravedlněno buďto svolením chráněného, nebo při ochraně vlastních práv povinovaného.
Inkriminované informace jsou podle názoru stěžovatele zásadně chráněny, jen pokud byly získány v souvislosti s poskytováním právních služeb. Informace „
získané bez mandátu
“ naopak chráněny nejsou a nelze se legálně odvolat na neexistující všeobecnou povinnost k mlčenlivosti a s tímto odůvodněním odepřít v úředním vztahu nutně potřebnou informaci. Hranice povinnosti mlčenlivosti je i tam, kde zájem advokáta koliduje s jeho ústavně zaručenými právy jako například právem na ochranu osobnosti podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod, tedy když se musí bránit napadením mandanta (ať již z regresu nebo když proti němu iniciuje nepodložené kárné nebo dokonce trestní řízení, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv či právem chráněných zájmů, nebo pokud musí soudně prosazovat mandantem upíraný honorář, zde v takovém rozsahu, jak je povinen svůj nárok prokázat). Kárné instance i městský soud při svém rozhodování ignorovaly § 21 zákona o advokacii.
Stěžovatel dále konstatoval, že byl k podání trestního oznámení na klientku oprávněn, neboť jej u žalované a státních orgánů vědomě bezdůvodně a neoprávněně falešně osočila a nařkla ze spáchání trestných činů. Obvinění byla difamujícího charakteru, a poškozovala proto stěžovatelovu důstojnost, profesní čest, dobrou pověst a jméno, a tak způsobila vyvoláním vyšetřování u Policie ČR, německé policie a státního zastupitelství újmu, i když se ukázala jako bezdůvodná. Proti tomuto enormnímu zásahu do svých práv byl stěžovatel oprávněn se aktivně bránit, a pokud tak učinil formou trestního oznámení, jednal v souladu s § 21 odst. 4 zákona o advokacii.
Zákon o advokacii ani etický
kodex
advokátů neomezuje volbu prostředku, jímž právní řád umožňuje všem občanům se bránit proti nepravdivému narčení. Podání trestního oznámení na klienta motivované obranou proti jeho zřejmě nepravdivým údajům způsobilým poškodit advokáta na jeho profesní cti, nelze označit za advokátovu pomstu, neoprávněný útok či jako reakci nad rámec obrany vážnosti advokátního stavu, neboť úsilí o nápravu profesní pověsti se zaměřuje na obnovu důvěry v jeho profesní schopnosti, což s sebou nese i posílení důvěry v samotnou advokacii.
Stěžovatel dále uvedl, že zplnomocnění k zastupování společnosti ACTON v dotyčné věci nikdy nepřevzal, resp. mu nebylo nikdy uděleno a prokazatelně pro ni nebyl v této věci nijak právně činný. Nevěděl, že byl soudem mylně uveden po pořízení fotokopií jako její právní zástupce, dověděl se o tom až z kárného obvinění dne 4. 11. 2003 a hned dne 5. 11. 2003 soudu oznámil, že společnost ACTON nezastupuje. Údaje týkající se sporu o zaplacení úvěru si společnost ACTON opatřovala pro svoji informaci a orientaci v dotyčném sporu se souhlasem Květoslavy H. poté, co do něj na její popud vstoupila odkoupením pohledávky společnosti COOP Banka za Květoslavou H. Zájmy Květoslavy H. byly v této věci totožné se zájmy společnost ACTON, nikoliv v rozporu, proto stěžovatel žádosti majitele společnosti ACTON o opatření kopií vyhověl. Samotným převzetím a předáním kopií nijak stěžovatel nezvýhodnil společnost ACTON proti Květoslavě H., proto nebyla poskytnutím této služby naplněna skutková podstata § 19 odst. 1 písm. a) a c) zákona o advokacii a stěžovatel svým jednáním toto ustanovení neporušil.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
(...) [23] Zdejší soud se nejprve zabýval otázkou porušení povinnosti mlčenlivosti podle § 21 zákona o advokacii stěžovatelem. Podle § 21 odst. 1 zákona o advokacii je advokát povinen
„zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb“
. Podle § 21 odst. 4 zákona o advokacii ve znění účinném v době vydání napadeného rozhodnutí žalované „[p]
ovinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta“.
[24] Přitom je třeba mít na paměti, že jak konstatoval též Ústavní soud v nálezu ze dne 28. 8. 2009, sp. zn. II ÚS 2894/08, č. 191/2009 Sb. ÚS, „[p]
ovinnost mlčenlivosti je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci, a tím i nezbytnou podmínkou fungování demokratické společnosti. Výkon profese advokáta vychází z důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem a z důvěry klienta v mlčenlivost advokáta.“
Podstatou a základní hodnotou, na které je postaven vztah advokáta a klienta, je tedy důvěra, což vyplývá mimo jiné např. z § 20 odst. 2 zákona o advokacii, který umožňuje advokátovi smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, dojde-li k
„narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem“
. Povinnost mlčenlivosti stanovená § 21 zákona o advokacii je pak podle názoru Nejvyššího správního soudu speciálním pravidlem sloužícím právě k ochraně této důvěry. Tento přístup lze vysledovat i v judikatuře trestní – srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 8 Tdo 1148/2007, č. 25/2009 Sb. NS, ve kterém Nejvyšší soud vyslovil následující:
„Takový závěr je třeba učinit i při vědomí specifičnosti vztahu mezi advokátem, resp. obhájcem obviněného a jeho klientem, která je dána na straně jedné důvěrou klienta (obviněného, příp. podezřelého) ve svého obhájce a na straně druhé povinností obhájce tuto důvěru nezklamat. Vzájemný vztah mezi nimi je chráněn mimo jiné povinností mlčenlivosti obhájce o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, která je výslovně zakotvena v § 21 shora citovaného zákona o advokacii.“
Z tohoto principu vychází i civilní
judikatura
, jak dokládá např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3341/2006, ze kterého vyplývá: „
Citovaná, ale i další ustanovení zákona
[...]
o advokacii, charakterizují vztah mezi advokátem a jeho klientem jako vztah založený na důvěře, jež je právě konkrétními ustanoveními citovaného zákona chráněna. Jen tak totiž může být zajištěno, že advokát může řádně plnit roli ochránce práv svého klienta a že
klient
může bez obav svěřit advokátu i takové informace, jež by bez této jistoty neuvedl.“
Je také třeba poukázat v této souvislosti na článek 6 Usnesení č. 1/1997 Představenstva České advokátní komory, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (dále jen „etický
kodex
advokátů“). Podle čl. 6 odst. 1 etického kodexu advokátů ve znění platném v době, kdy došlo ke spáchání kárného provinění stěžovatele,
„oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta“
a podle čl. 6 odst. 4 „[a]
dvokát nesmí použít na újmu klienta
[...]
informací, které od klienta nebo o klientovi získal v souvislosti s poskytováním právní služby“.
[25] Z výše uvedeného vyplývá, že k prolomení povinnosti mlčenlivosti, jakožto základního předpokladu výkonu advokacie, by mělo docházet pouze v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu. Advokát by i v případě, že vede s klientem spor, měl v maximálním možném rozsahu šetřit zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti vůči svému klientovi. Ač není na první pohled zcela jasné, zda pod pojem „
spor
“ mezi advokátem a klientem užitý § 21 odst. 4 zákona o advokacii lze zahrnout také trestní řízení, které v pravém slova smyslu neslouží a nemůže sloužit k řešení sporů mezi klientem a advokátem, vychází Nejvyšší správní soud z toho, že účelem uvedeného ustanovení je zajistit, aby povinnost mlčenlivosti chránící důvěru ve vztahu advokáta a klienta nebyla advokátovi nepřiměřenou překážkou v obraně jeho práv vůči klientovi, a to zejména v situacích, kdy
klient
svým jednáním sám tuto důvěru ve vztahu k advokátovi narušil. Takové narušení důvěry a následná nutnost obrany vlastních práv advokáta proti klientovi pak může nastat i v situaci, kdy
klient
podal na advokáta trestní oznámení v souvislosti s poskytnutými právními službami.
[26] Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 20. 10. 2010, čj. 4 Ads 10/2010-166, dospěl k závěru, že zákon o advokacii ani etický
kodex
advokátů přímo nezakazují advokátu podat trestní oznámení na svého klienta. K tomuto však nyní Nejvyšší správní soud doplňuje, že i když takové pravidlo není výslovně zakotveno v zákoně o advokacii ani etickém kodexu, mělo by z povahy věci (srov. bod [24] odůvodnění) jít o situace velmi výjimečné svou závažností, neboť se vždy bude jednat o průlom do důvěry, na níž je vztah advokáta a klienta postaven. Dále je třeba poznamenat, že takové jednání advokáta se nedotýká negativně pouze vztahu důvěry mezi advokátem a jeho klientem, ale je způsobilé též snížit důvěru společnosti v diskrétnost advokátů obecně.
[27] Takovými situacemi (kromě extrémně závažných a výjimečných případů) zpravidla nemůže být situace, kdy bylo policejním orgánem odloženo trestní oznámení klienta podané na advokáta. Je totiž třeba vycházet z toho, že advokát se může účinně bránit proti klientovu neoprávněně podanému trestnímu oznámení již ve fázi prověřování tohoto trestního oznámení policejním orgánem tak, že uvede při podání vysvětlení věc na pravou míru. Je též třeba pamatovat na to, že trestní řízení se řídí zásadou oficiality (srov. § 2 odst. 4 trestního řádu) a zásadou legality (srov. § 158 odst. 1 trestního řádu), ze kterých vyplývá, že pokud by policejní orgán v souvislosti s prověřováním trestního oznámení podaného klientem na advokáta dospěl k závěru, že při podání trestního oznámení byl spáchán klientem trestný čin, byl by sám povinen z úřední povinnosti prověřit podstatné skutečnosti a podniknout kroky směřující k zahájení trestního stíhání klienta. Tím je tedy advokát též dostatečně chráněn před situacemi, kdy by podáním trestního oznámení klienta došlo ke spáchání trestného činu poškozujícího advokáta.
[28] Advokát se zcela logicky může cítit poškozen ve své profesní pověsti podáním nepodloženého trestního oznámení ze strany klienta, je však třeba poznamenat, že následné podání trestního oznámení na klienta se jeví jako nadbytečné vzhledem k výše zmíněným povinnostem orgánů činných v trestním řízení za situace, kdy věc již jednou byla orgány činnými v trestním řízení prověřena. Podání trestního oznámení na klienta v takovém případě ani nevede k ochraně profesní pověsti advokáta, protože smyslem trestního řízení není ochrana soukromých zájmů advokáta, ale ochrana veřejného zájmu na potrestání pachatele trestného činu. Účelem trestního řízení tedy primárně není poskytnutí morální či finanční
satisfakce
, které by naopak bylo možno dosáhnout např. v občanskoprávním sporu na ochranu osobnosti. To by mělo být advokátu, jakožto osobě právně fundované, známo.
[29] Podle názoru Nejvyššího správního soudu tedy nelze považovat podání trestního oznámení stěžovatelem na jeho klientku v reakci na její předchozí trestní oznámení za odpovídající obranu, neboť k obraně proti nedůvodnému trestnímu oznámení měl stěžovatel dostatek prostoru v rámci prověřování trestního oznámení podaného jeho klientkou a v této fázi také byla celá záležitost již jednou orgány činnými v trestním řízení vyhodnocena, a to (při respektování zásady oficiality a zásady legality) rovněž ve vztahu k eventuálnímu spáchání trestného činu klientkou.
[30] Ve světle výše uvedeného neobstojí stěžovatelovy námitky, že informace chráněné povinností mlčenlivosti, které sdělil stěžovatel policii při podání vysvětlení a při podání trestního oznámení, sděloval proto, aby doložil nepravdivost klientčiných tvrzení a vyvrátil proti němu vznesená obvinění. K vyvrácení klientkou vznesených obvinění došlo totiž již při prověřování trestního oznámení klientky, proto bylo klientčino trestní oznámení odloženo. Nelze ani přisvědčit argumentaci stěžovatele, že povinnost mlčenlivosti musí ustoupit v kolizi s právem stěžovatele na ochranu jeho dobré pověsti. Jak je patrno z výše uvedených úvah Nejvyššího správního soudu, v projednávaném případě k takové kolizi nedošlo, neboť podání trestního oznámení stěžovatele nemohlo primárně vést k ochraně jeho dobré pověsti, ale pouze k potrestání klientky za stěžovatelem předpokládaný trestný čin.
[31] Dále je třeba zdůraznit, že v projednávané věci z vymezení skutku v rozhodnutí žalované jasně vyplývá, že podání trestního oznámení na jeho klientku samo o sobě nebylo hodnoceno jako porušení povinnosti mlčenlivosti, a tedy nebylo samo o sobě důvodem k uložení kárného opatření. Kárné opatření bylo uloženo za porušení povinnosti mlčenlivosti tím, že stěžovatel ve svém trestním oznámení a při následném podání vysvětlení poskytnul policii informace, na které se vztahovala jeho povinnost mlčenlivosti.
[32] Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že ani pokud by akceptoval stěžovatelovu tezi, že trestní oznámení podal výlučně na ochranu svých práv v obraně proti nepodloženému obvinění klientky, nebylo by možné konstatovat, že k porušení povinnosti mlčenlivosti nedošlo. Výjimka z povinnosti mlčenlivosti podle § 21 odst. 4 zákona o advokacii totiž musí být s ohledem na mimořádný význam povinnosti mlčenlivosti (srov. bod [24] odůvodnění) interpretována restriktivně. K tomu ostatně směřuje i dikce citovaného ustanovení, když průlom do povinnosti mlčenlivosti umožňuje pouze
v nezbytném rozsahu
. Advokát tedy není ani tímto ustanovením zbaven mlčenlivosti zcela a musí být, jakožto profesionál poskytující právní služby, schopen rozlišit, které informace jsou nezbytné pro posouzení skutkového stavu rozhodujícím orgánem a které informace nezbytné nejsou, a s ohledem na povinnost mlčenlivosti tedy nemají být příslušnému orgánu poskytnuty.
[33] V projednávané věci nejenže nelze akceptovat stěžovatelovu tezi, že trestní oznámení podal jako svou obranu ve sporu mezi advokátem a klientem, jak jej má na mysli § 21 odst. 4 zákona o advokacii, ale nelze ani aprobovat rozsah, v jakém stěžovatel v podaném trestním oznámení poskytoval informace, o kterých se dověděl při poskytování právních služeb. Ze stěžovatelova trestního oznámení ze dne 4. 4. 2002 vyplývá, že stěžovatel jednal s klientkou o prodeji konkrétní dopravní společnosti a ze stěžovatelova podání vysvětlení ze dne 24. 4. 2002 pak vyplývá, že stěžovatel uvedl konkrétní informace o výši dluhu své klientky, o konkrétních věřitelích a jiných majetkových poměrech klientky.
[34] Dále se zdejší soud zabýval námitkami stěžovatele týkajícími se druhého skutku, za který bylo uloženo stěžovateli kárné opatření, tedy poskytnutí právních služeb dvěma subjektům, jejichž zájmy byly v rozporu. Podle napadeného rozhodnutí žalované stěžovatel porušil svým jednáním § 19 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii, který stanoví, že „[a]
dvokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá“
. Stěžovatelovy námitky lze přitom v podstatě shrnout tak, že zájmy klientky Květoslavy H. nebyly v rozporu se zájmy společnosti ACTON a dále, že stěžovatel svým jednáním (pořízení a předání kopií ze spisu) nezvýhodnil společnost ACTON proti Květoslavě H.
[35] Nejvyšší správní soud předně konstatuje, že podle svého vyjádření stěžovatel získal od společnosti ACTON generální pověření dne 15. 3. 2002. Z kopie tohoto pověření, která je založena na č. l. 3 spisu městského soudu, vyplývá, že stěžovateli byla udělena společností ACTON generální plná moc k „
zastupování hlavního města Prahy ve všech právních věcech náležejících do působnosti odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy“
a zvláštní plná moc k vymáhání dlužného nájemného na paní Květoslavě H. Je zjevné, že pokud měl pro společnost ACTON stěžovatel vymáhat na své klientce dlužné nájemné, pak zájmy společnosti ACTON byly v rozporu se zájmy této klientky. I z popisu uvedeného stěžovatelem v kasační stížnosti (viz bod 8) vyplývá rozpornost zájmů společnosti ACTON, která se ocitla odkoupením pohledávky od společnosti COOP Banka v postavení věřitele vůči Květoslavě H., se zájmy klientky stěžovatele Květoslavy H. Námitka stěžovatele, že zájmy společnosti ACTON nebyly v rozporu se zájmy jeho klientky Květoslavy H., tedy nemůže obstát.
[36] Jak již konstatoval i městský soud, je nerozhodné, zda stěžovatel svým jednáním ve prospěch společnosti ACTON nějak reálně zvýhodnil či nezvýhodnil společnost ACTON vůči své klientce Květoslavě H., či nikoliv. Zákon o advokacii požaduje, aby advokát odmítl již samotné poskytnutí právních služeb, které jsou v rozporu se zájmy jiného klienta. Zákon o advokacii tedy předchází již jen potenciálnímu střetu zájmů, který by mohl sám o sobě znehodnotit vztah důvěry mezi advokátem a jeho klientem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.