Vydání 2/2013

Číslo: 2/2013 · Ročník: XI

2753/2013

Advokacie: kárné provinění

Advokacie: kárné provinění
k § 16 odst. 2, § 17 a § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákonů č. 210/1999 Sb. a č. 284/2004 Sb.
Jednání advokáta, který se coby žalobce v řízení o palmární žalobě snaží nečestně obohatit na úkor svého bývalého klienta tím, že předstírá existenci vztahu zastoupení (na základě plné moci udělené sobě samému), je kárným proviněním ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, neboť se jedná o závažné porušení povinnosti advokáta jednat při výkonu advokacie čestně (§ 16 odst. 2 téhož zákona) a postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu (§ 17 téhož zákona).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2012, čj. 9 Ca 84/2009-53)
Věc:
JUDr. Jaroslav V. proti České advokátní komoře o uložení kárného opatření.
Kárný senát kárné komise České advokátní komory svým rozhodnutím ze dne 5. 10. 2007 rozhodl, že se žalobce dopustil kárného provinění tím, že v palmární žalobě navrhl, aby jeho bývalému klientovi byla uložena povinnost nahradit žalobci náklady právního zastoupení, které mu měly vzniknout tak, že byl v řízení o palmární žalobě právně zastoupen sám sebou, a uložil žalobci dle § 32 odst. 3 písm. a) zákona o advokacii kárné opatření ve formě napomenutí.
Odvolací kárná komise České advokátní komory rozhodnutím ze dne 11. 9. 2008 odvolání žalobce proti rozhodnutí I. stupně zamítla.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalované žalobu k Městskému soudu v Praze, ve které argumentoval mimo jiné tím, že podle § 32 zákona o advokacii je kárným proviněním "
závažné zaviněné, opětovné zaviněné nebo méně závažné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto zákonem nebo stavovským předpisem
". Korektivem posuzování závažnosti jednání advokáta měla být míra ohrožení důstojnosti a vážnosti advokátního stavu v konkrétním případě, která závisí na rozsahu, v němž mohla chování advokáta vnímat alespoň určitá část veřejnosti. Žalobce nesouhlasil s právní kvalifikací předmětného skutku, jehož závažnost dle jeho názoru nedosahovala stupně ani méně závažného zaviněného porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto zákonem nebo stavovským předpisem. Vytýkaný skutek proto nemohl být kárným proviněním.
Žalobce poukázal také na to, že advokáti si v palmárních věcech udělují plnou moc vzájemně (recipročně) mezi sebou jenom formálně, že právnickou osobu, jejímž společníkem je advokát, tento advokát zastupuje, nebo že se formálně postoupí palmární pohledávka a advokát - postupce zastupuje postupníka, to vše právě z důvodu vymáhání odměn za zastupování jako součásti nákladů řízení, přičemž uvedená jednání advokátů postihována nejsou.
Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že žalovaný se dopustil porušení § 16 odst. 2 zákona o advokacii tím, že nejednal čestně. Stupeň závažnosti byl žalovanou shledán dostačujícím k naplnění intenzity kárného provinění. Závažnost žalobcova jednání nepochybně plynula z porušení pravidla, že zastoupený a zástupce jsou pojmově různé osoby a že zástupci náleží odměna za to, co dělá nikoliv pro sebe, ale pro zastoupeného.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Podání předmětné palmární žaloby bylo bezesporu úmyslným jednáním - žalobce věděl, čeho chce podáním této žaloby dosáhnout a chtěl tohoto cíle dosáhnout. Proto také předmětnou žalobu, zahrnující v sobě též jeho požadavek na náhradu nákladů právního zastoupení, proti svému bývalému klientovi, podal. Z uvedeného důvodu nelze akceptovat námitku, že zde absentuje subjektivní stránka skutkové podstaty kárného provinění, tj. zavinění. (...)
Soud má za to, že správní orgány obou stupňů v souzené věci řádně zjistily skutkový stav a ten pak přiléhavě právně posoudily. Přisvědčuje tedy závěru kárného senátu, jenž byl následně potvrzen napadeným rozhodnutím, že jednání kladené žalobci za vinu je závažným porušením povinnosti advokáta jednat při výkonu advokacie čestně (§ 16 odst. 2 zákona o advokacii) a postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu (§ 17 zákona o advokacii), které je nutno kvalifikovat jako kárné provinění ve smyslu 32 odst. 2 zákona o advokacii. Přestože žalobce jako osoba znalá práva musel bezpochyby vědět, že vztah zastoupení vyžaduje dva rozdílné subjekty - zastoupeného a jeho zástupce, neboť je z logiky věci vyloučeno, aby zastoupený byl zároveň svým zástupcem, tj. aby jako zástupce zastupoval sám sebe, snažil se v řízení o palmární žalobě nečestně obohatit na úkor svého bývalého klienta vystupujícího v pozici žalované strany tím, že předstíral existenci vztahu zastoupení, který dokládal plnou mocí udělenou sobě samému, a z tohoto titulu nárokoval na svém bývalém klientovi zaplacení nákladů řízení spočívajících v odměně za právní zastoupení. Právě z této skutečnosti žalovaná správně dovodila závažnost porušení povinností, které žalobci jakožto advokátu ukládá zákon o advokacii ve spojení s Pravidly profesionální etiky. O tom, že se ze strany žalobce jednalo o jednání úmyslné, a tedy zaviněné, bylo již soudem pojednáno shora.
To, že se žalobce protiprávního jednání dopustil "
pouze
" v rámci řízení před soudem, u něhož podal předmětnou palmární žalobu, neznamená, že tímto jednáním nedošlo k ohrožení důstojnosti advokátního stavu. Advokát je povinen důstojnost advokátního stavu zachovávat (a jednat při výkonu advokacie čestně) při jakékoliv komunikaci se svými bývalými klienty, tedy i při úkonech, které vůči nim činí prostřednictvím soudu.
Neobstojí ani žalobcův poukaz na jiná nečestná jednání, k nimž se advokáti v palmárních věcech údajně uchylují s cílem vymáhat na žalované straně také odměnu za zastupování jako součást nákladů řízení. Tímto způsobem, tj. obecným a ničím nedoloženým poukazováním na jiná závadná jednání jiných subjektů, nemůže žalobce dosáhnout toho, že jednání, jehož se dopustil v projednávané věci on sám, bude považováno za méně nečestné a nedůstojné advokáta, než tomu ve skutečnosti je, a nemůže se tak zprostit odpovědnosti za spáchání kárného provinění.
Pokud kárný žalobce při jednání konaném dne 5. 10. 2007 v závěrečném návrhu uvedl, že ze strany žalobce se nejedná o zcela zásadní závažné porušení, jednalo se o konstatování, kterým odůvodnil svůj návrh na uložení kárného opatření nejmírnější povahy, tj. napomenutí. Soud k tomu dodává, že si jistě lze představit mnohem závažnější případy kárných provinění spočívajících v porušení povinnosti advokáta jednat při výkonu advokacie čestně a zachovávat důstojnost advokátního stavu, jako například zpronevěru peněz svěřených advokátovi klientem apod. V tomto smyslu je nutno vnímat i výše zmíněné konstatování kárného žalobce.
To, že kárným proviněním může být i méně závažné porušení povinností advokáta, v žalobě výslovně připouští i sám žalobce. Vyplývá to také z ustanovení § 32 odst. 5 zákona o advokacii, které v takovém případě umožňuje (při splnění podmínky, že samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující) upustit od uložení kárného opatření. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.