Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1086/2007

Advokacie: kárné provinění.Řízení před soudem:nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů

Ejk 775/2006
Advokacie: kárné provinění
Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
k § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a č. 284/2004 Sb.
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
I. Hodnocení jednání advokáta jako kárného provinění (§ 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii) v kárném řízení před orgány České advokátní komory musí vycházet z jednotlivých, konkrétně vymezených skutků, jimiž došlo k zaviněnému porušení povinností stanovených advokátovi zákonem o advokacii, zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.
II. Obecný závěr o prokázání značné části vyúčtovaných činností advokáta jako úkonů, které advokátní tarif nezná, bez uvedení toho, jaké úkony pojaly orgány České advokátní komory do svého úsudku o nesprávném vyúčtování, a dále konstatování chyb v sepisu smlouvy bez vyhodnocení významu a míry závažnosti chybných či neprofesionálních jednání advokáta v rámci poskytované služby, je důvodem pro zrušení rozhodnutí o kárné odpovědnosti advokáta pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2005, čj. 9 Ca 64/2004-48)
Prejudikatura:
ke kárnému provinění advokáta srov. č. 63/1998 Sb. ÚS, č. 21/2002 Sb. ÚS, Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 602/2000, č. 840/2001 a č. 974/2002, č. 350/2004 Sb. NSS, č. 530/2005 Sb. NSS a č. 902/2006 Sb. NSS.
Věc:
JUDr. Jaroslav S. proti České advokátní komoře o uložení kárného opatření.
Kárný senát České advokátní komory vedl na základě stížnosti klientů žalobce – manželů Bedřišky a Vojtěcha K. – kárné řízení. Stížnost brojila proti tomu, že žalobce vypracoval pro klienty darovací smlouvu, kterou uzavřela dárkyně Jarmila L. a obdarovaná Bedřiška K.; v této smlouvě žalobce uvedl nesprávně rodné příjmení obdarované jako L. (a nikoliv M.), dále pochybil v údajích o předmětu této smlouvy (bytové jednotce) v čísle popisném a konečně ve smlouvě učinil gramatické chyby. Žalobce vadně sepsal i další darovací smlouvu, uzavřenou mezi dárkyní Jarmilou L. a obdarovaným Josefem V. dne 8. 9. 2000, v níž jako předmět daru neoznačil finanční částku představující vklad na vkladní knížce, nýbrž vkladní knížku samu. Žalobce u obou smluv rovněž nesprávně vyúčtoval odměnu podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), tím, že mezi úkony právní služby zahrnul i takové, které advokátní tarif nezná; žalobce účtoval za tyto úkony: převzetí věci, vyhotovení darovací smlouvy, účast při podpisu smlouvy, vyhotovení návrhu na vklad práva podle darovací smlouvy do katastru nemovitostí, jednání na katastrálním úřadu.
Kárná žaloba vinila žalobce z porušení § 16 odst. 1 a § 22 odst. 2 zákona o advokacii, a § 1 odst. 1 advokátního tarifu ve spojení s článkem 4 odst. 1 usnesení č. 1/1997 představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický
kodex
), ve znění pozdějších změn (dále jen „pravidla profesionální etiky“). Kárného provinění se měl žalobce dopustit tím, že nevyhotovil obě darovací smlouvy dle pokynů klientů, tedy se neřídil pokyny klienta, nejednal svědomitě a nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, jakož i tím, že poskytnutou právní pomoc vyúčtoval v rozporu s platným předpisem, čímž porušil § 3 odst. 1 zákona o advokacii.
Kárný senát rozhodnutím ze dne 15. 3. 2002 zprostil žalobce kárné žaloby. Konstatoval, že sice po formální stránce došlo k porušení povinností advokáta, avšak tato pochybení nemají podstatné právní následky.
Proti tomuto zprošťujícímu rozhodnutí podal kárný žalobce odvolání, v němž zdůraznil oprávněný nárok klienta na precizní a profesionální zpracování požadovaného dokumentu (ve vztahu k 1. darovací smlouvě), na správné vymezení předmětu darování (ve vztahu ke 2. darovací smlouvě), a poukázal na to, že žalobce nesprávně účtoval dva úkony v rozporu s platným předpisem.
O podaném odvolání kárného žalobce rozhodl odvolací senát žalované nedatovaným rozhodnutím tak, že rozhodnutí kárného senátu kárné komise zrušil a věc vrátil kárnému senátu k dalšímu řízení. V odůvodnění rozhodnutí přisvědčil námitkám kárného žalobce.
Kárný senát v rozhodnutí ze dne 11. 4. 2003 shledal žalobce vinným pouze z toho, že darovací smlouvu mezi Jarmilou L. a Bedřiškou K. nevyhotovil dle pokynu klientů, a dále že poskytnutou právní pomoc vyúčtoval v rozporu s platným předpisem. Tím žalobce porušil § 16 odst. 1 a § 22 odst. 2 zákona o advokacii a § 1 odst. 1 advokátního tarifu ve spojení s článkem 4 odst. 1 pravidel profesionální etiky. Za uvedené jednání žalobci uložil napomenutí podle § 32 odst. 3 písm. a) zákona o advokacii. Za jednání týkající se sepisu 2. darovací smlouvy ohledně vkladní knížky pro obdarovaného Josefa V. žalobce postižen nebyl. V odůvodnění kárný senát konstatoval, že žalobci bylo prokázáno opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi v § 16 odst. 1 a § 22 odst. 2 zákona o advokacii, neboť se nevěnoval dostatečným způsobem sepisu listiny, jíž se právní služba týkala, a provedl nesprávnou opravu na příslušné listině. V důsledku tohoto jednání pak došlo k nesprávnému zápisu u příslušného katastrálního úřadu. Žalobce nepostupoval přesně v souladu s advokátním tarifem, neboť vyúčtoval jako úkony právní služby činnosti, které uvedený právní předpis nezná.
Odvolací senát České advokátní komory rozhodnutím ze dne 11. 11. 2003 odvolání žalobce zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Uvedl, že jednání žalobce lze považovat za nedbalé a nedůsledně prosazující zájmy klienta. To je patrné z toho, že bylo nutno opravovat rodné číslo jedné z osob podepisujících darovací smlouvu, že bylo užito jiné jméno této osoby, tedy její jméno dřívější, že žalobce osvědčil na smlouvě podpisy dle již zrušeného právního předpisu. Provedení oprav, které by mělo za následek nápravu předchozích pochybení, nelze vyhodnotit jinak než jako neprofesionální způsob výkonu advokacie. V řízení bylo jednoznačně prokázáno, které výkony v rámci právní služby kárně obviněný účtoval, přičemž je zřejmé, že značná část těchto činností takto účtovaných jako úkony zmíněný advokátní tarif vůbec nezná.
Žalobce v žalobě namítal, že z rozhodnutí kárného ani odvolacího senátu není patrné, jakým způsobem se měl nedostatečně věnovat sepisu listiny, jíž se právní služba týkala. K závěru, že odměnu účtoval i za právní služby, které advokátní tarif nezná, namítal, že výtka není konkrétní a není ani zřejmé, kterým vyúčtovaným úkonem bylo porušeno to které ustanovení citované vyhlášky. V řízení nebylo dokázáno, že by se žalobce neřídil pokyny klienta, ani to, že by porušil § 1 odst. 1 advokátního tarifu a článek 4 odst. 1 pravidel profesionální etiky; proto nenaplnil ani skutkovou podstatu § 32 odst. 1 zákona o advokacii. Poukázal na základní princip trestání, v souladu s nímž musí být jasně stanoveno, co je obviněnému kladeno za vinu, a musí být vymezeno jeho skutkové jednání tak, aby byl schopen se kvalifikovaně hájit. Skutek nesmí být zaměnitelný a není možné pod něj podřazovat veškerá hodnocená jednání.
Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě mj. uvedla, že závěrem, podle něhož se žalobce nedostatečně věnoval sepisu smlouvy, měl skutečně kárný senát na mysli nesprávně uvedené rodné příjmení obdarované a číslo popisné domu, který byl předmětem smlouvy. Bez ohledu na to, zda tyto nesprávnosti ovlivnily či neovlivnily zápis v katastru nemovitostí, jde nepochybně o nesprávné údaje v darovací smlouvě. Úkonem účtovaným v rozporu s advokátním tarifem byla účast při podpisu darovací smlouvy.
Městský soud zrušil rozhodnutí odvolacího senátu České advokátní komory ze dne 11. 11. 2003 a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Orgány České advokátní komory v průběhu řízení pochybily zejména v tom, že předně náležitě neposoudily jednání žalobce z hlediska právní kvalifikace požadované pro shledání kárného provinění podle § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a pro tyto účely se nezabývaly skutkovou podstatou jednání žalobce tak, jak ji od počátku vymezila kárná žaloba, z hlediska jednotlivých jednání, která byla žalobci kladena za vinu. Odvolací senát pak pochybil v tom, že tyto nedostatky neodstranil a v odůvodnění svého rozhodnutí také nepřesně a nepodloženě hodnotil jednání žalobce tak, že zde např. uvádí část jednání, která mu vůbec kladena za vinu nebyla, a rovněž pro nedostatek důvodů je nepřezkoumatelné jeho tvrzení, že v řízení bylo jednoznačně prokázáno, které výkony v rámci právní služby kárně obviněný účtoval, a že je zřejmé, že značná část jeho činností takto účtovaných jako úkony zmíněný advokátní tarif vůbec nezná.
Podle § 32 odst. 2 zákona o advokacii je kárným proviněním závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.
Soud v prvé řadě postrádá, a to v každém z vydaných správních rozhodnutí, posuzování otázky závažnosti a opětovnosti zaviněného porušení povinností vytýkaných žalobci. Kárný senát ve svém rozhodnutí sice zmiňuje prokázání opětovného zaviněného porušení povinností, avšak nijak tuto opětovnost neodůvodňuje a dokonce uvádí, že při úvaze o druhu kárného opatření přihlédl k osobě žalobce a k jeho dosavadní bezúhonnosti. Není tedy zřejmé, jaká opětovnost jednání žalobce zakládá kárné provinění, jaká jeho skutková jednání je třeba považovat za opakovaná, a z rozhodnutí nelze ani dovodit, z jakých důvodů tato jednání považují orgány žalované za závažná a v jaké míře. V průběhu kárného řízení se totiž měnily názory na závažnost kárného provinění žalobce od posuzování formálních nedostatků bez podstatných právních následků až po následky jednání žalobce projevující se v nesprávném zápisu v katastru nemovitostí a hodnocení neprofesionálního a nesvědomitého přístupu žalobce k poskytování právních služeb, přičemž hodnocení závažnosti jeho protiprávního jednání v rozhodnutích chybí. V rozhodnutí kárného senátu se např. jako následek protiprávního jednání žalobce uvádí, že došlo k chybnému zápisu do katastru nemovitostí, správní orgán však skutečnost tohoto chybného zápisu nezjišťoval, z vyjádření žalobce naopak vyplývá, že převáděná bytová jednotka byla převedena i v důsledku chyby ve vyhotovené smlouvě. Soud nezpochybňuje, že žalobce chyby učinil, postrádá však hodnocení míry závažnosti. Odvolací senát ve svém rozhodnutí dovozuje nedbalost žalobce, mimo jiné, z jednání spočívajícího v opravě rodného čísla, což nemá oporu v kárné žalobě a v podkladech řízení, neboť o žádnou opravu rodného čísla nešlo, dále v tom, že bylo užito jiné jméno této osoby, tedy její jméno dřívější, což je rovněž nesprávné, neboť bylo uvedeno současné jméno i příjmení paní Bedřišky K., pouze nebylo správně její rodné příjmení. Šlo tedy o nutnost zvážit význam a míru všech chybných či neprofesionálních jednání žalobce v jejich souhrnu v rámci této části poskytované právní služby.
Hodnocení jednání žalobce z hlediska jeho závažnosti zejména absentuje u posuzování jednání žalobce při vyúčtování odměn právní služby. Odvolací senát v napadeném rozhodnutí pouze konstatuje, že v řízení bylo jednoznačně prokázáno, které výkony v rámci právní služby žalobce účtoval, přičemž je zřejmé, že značnou část jeho činností takto účtovaných jako úkony advokátní tarif vůbec nezná. Přitom se kárný senát ani odvolací senát při přezkumu kárného rozhodnutí nezabývaly tím, jaké úkony účtované v předmětných vyúčtovacích dokladech (fakturách) a ve vztahu k jaké darovací smlouvě se považují za zaúčtované v souladu s § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a jaké nikoliv; úkony právní služby jsou v § 11 citované vyhlášky přitom stanoveny pojmově obecně a z hlediska těchto obecných pojmů úkonů měly být kvalifikovány jednotlivé vyúčtované úkony v uvedených dokladech. Soud uvádí, že ve vyúčtování právních služeb žalobce jsou mezi úkony, které advokátní tarif zná (převzetí věci, vyhotovení darovací smlouvy, návrh na vklad), a mimo úkon, který advokátní tarif zjevně nezná (účast při podpisu smlouvy), uvedena jednání na katastrálním úřadu, přičemž nebylo zhodnoceno, co bylo obsahem těchto jednání, a zda je tedy lze či nelze podřadit pod § 11 odst. 1 písm. g) citované vyhlášky jako účast při úkonu správního orgánu či na jednání u správního orgánu. Nadto je třeba přihlédnout k tomu, že kárný senát vypustil ve svém výroku o vině část jednání kárně obviněného, týkající se darovací smlouvy pro obdarovaného Josefa V. (část jednoho druhu skutkového chování vymezeného kárnou žalobou), přičemž vůbec neuvedl, zda hodnotí či nehodnotí jako zaviněné porušení jednání i vyúčtování úkonu právní služby vztahující se k této darovací smlouvě pro pana Josefa V., tedy vytýkanou nesprávnost vyúčtování vůči Josefu V. Pokud by toto nezvažoval jako zaviněné porušení povinností žalobcem a nevymezil, zda se posouzení nesprávného vyúčtování vztahuje na vyúčtování úkonů v souvislosti se sepisem smlouvy, který byl jakožto jednání žalobce stižené chybami vypuštěn z kárného provinění, pak jde o nedostatečné posouzení jednání žalobce z hlediska jeho závažnosti, která je podmínkou kvalifikace jednání jako kárného provinění. Stručně řečeno, soud shledal nepřezkoumatelným závěr o prokázání značné části činností žalobce jako úkonů, které advokátní tarif nezná, neboť není zřejmé, jaké úkony, které advokátní tarif nezná, pojaly rozhodující orgány žalované do svého úsudku a jaké nikoliv a zda tak učinily pouze ve vztahu k jedné či k oběma darovacím smlouvám.
Rozhodnutí kárného senátu přezkoumané odvolacím orgánem dále konkrétně vychází z doplnění vyjádření žalobce s tím, že se v něm pouze obecně konstatuje, že vychází i z listinných důkazů založených ve spisovém materiálu a ze závěru dřívějšího odvolacího rozhodnutí. Dřívější podklady kárného řízení však nejsou ve vzájemné souvislosti s doplňujícím vyjádřením žalobce konkrétně vyhodnoceny ve vztahu k té části jednání žalobce, která ve výroku o vině zůstala a nebyla vypuštěna (sepis darovací smlouvy mezi J. L. a B. K.), případně k té části, která se týká vyúčtování z druhé darovací smlouvy mezi J. L. aj. L. V., jejíž sepis byl z výroku rozhodnutí vypuštěn.
Podle § 35e odst. 2 zákona o advokacii platí, že nestanoví-li tento zákon nebo kárný řád něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v kárném řízení přiměřeně ustanovení trestního řádu. V dané věci byly orgány České advokacie v kárném řízení povinny ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 trestního řádu postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Přitom byly vázány zásadou hodnocení důkazů - hodnotit důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu, a to jednotlivě i v jejich souhrnu.
Na základě uvedených skutečností soud přisvědčil těm námitkám žalobce, kterými žalobce namítal nedostatečnost a nepodloženost právních závěrů žalobce v hodnocení významu chyb v sepisu darovací smlouvy ve vzájemné souvislosti s dalšími vytýkanými jednáními žalobce ohledně sepisu smlouvy a dále ve vymezení konkrétních jednání, jimiž měl žalobce při vyúčtování porušit vyhlášku č. 177/1996 Sb. Způsob vedení kárného řízení a rozhodování žalované svědčí o nedostatečném skutkovém a právním posouzení věci vyvěrajícím z toho, že si žalovaná nedostatečně vymezila skutková jednání, pro která byla vznesena kárná žaloba, a že se nedostatečně věnovala posouzení jednotlivých porušení vytýkaných právních předpisů z hlediska jejich závažnosti a opětovnosti.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.