Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

291/2004

Žalobní legitimace ve správním soudnictví

Ejk 46/2004
Řízení před soudem: žalobní legitimace
k § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 65 soudního řádu správního
Žalobce jako občanské sdružení splňující podmínky stanovené zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mohl ve stavebním řízení uplatňovat všechna práva účastníka tohoto řízení. Žalobcovu žalobní legitimaci v řízení o žalobě proti stavebnímu povolení zakládají jeho procesní práva ve správním řízení; žalobce proto může namítat nezákonnost rozhodnutí správního orgánu jen potud, tvrdí-li, že ve správním řízení byla zkrácena jeho procesní práva takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2004, čj. 28 Ca 444/2001-100)
Věc:
Občanské sdružení S. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy, za účasti zúčastněné osoby – akciové společnosti A. v P., o stavební povolení.
Obvodní úřad městské části Praha 2 (dále jen „stavební úřad“) vydal svým rozhodnutím ze dne 2. 10. 2000 stavební povolení na novostavbu čtyř bytových domů včetně podzemních garáží, přípojek inženýrských sítí a sadových úprav, jakož i stavby inženýrských sítí a přípojek na pozemcích v katastrálním území V. (dále jen „stavba“). Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 13. 7. 2001 změnil rozhodnutí stavebního úřadu tak, že z výroku rozhodnutí vypustil číslo jednoho z pozemků, text tohoto znění: „přeložku veřejné kanalizace v ulici N.“, a dále vypustil podmínky pro provedení stavby č. 13, 18, 39 a 40.
Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí stavebního úřadu vydaného v I. stupni. V žalobě vznesl řadu žalobních námitek; soud však žádné z nich nepřisvědčil.
Ze zúčastněných osob se jednání účastnil právní zástupce zúčastněné osoby – akciové společnosti A., který zejména poukázal na to, že žalobce neměl být brán za účastníka správního řízení: svou účast v tomto řízení oznámil opožděně a nebyl aktivně legitimován k podání žaloby proti napadenému rozhodnutí, neboť tímto rozhodnutím nebyl zkrácen ve svých právech.
Městský soud v Praze žalobu zamítl jako nedůvodnou.
Z odůvodnění:
K námitkám zúčastněné osoby – akciové společnosti A. soud uvádí, že žalovaný i správní orgán I. stupně postupovali v souladu se zákonem, když se žalobcem jednali jako s účastníkem řízení. Žalobce splnil podmínku danou ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., neboť oznámil svou účast ve stavebním řízení ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy mu bylo zahájení řízení o vydání stavebního povolení oznámeno. Městský soud v Praze již opakovaně konstatoval, že dle jeho názoru je třeba v případech, kdy je řízení zahajováno na návrh účastníka, počátek běhu osmidenní lhůty počítat od okamžiku, kdy je občanské sdružení o zahájeném řízení informováno. Žalobce jako občanské sdružení splňující podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mohl ve stavebním řízení uplatňovat všechna práva účastníka tohoto řízení. Žalobcovu žalobní legitimaci zakládají jeho procesní práva ve správním řízení; žalobce proto může namítat nezákonnost rozhodnutí správního orgánu jen potud, tvrdí-li, že ve správním řízení byla zkrácena jeho procesní práva takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Tuto podmínku podaná žaloba, která stojí na tvrzení, že se žalovaný řádně nevypořádal s žalobcovými námitkami uplatněnými ve stavebním řízení, splňuje. Nelze proto dovodit, že žalobce nebyl k podání žaloby legitimován.
Při hodnocení jednotlivých žalobních bodů však soud nedospěl k závěru, že by žalobce byl v průběhu správního řízení zkrácen na svých procesních právech tak, jak tvrdí v podané žalobě. Žalobu proto jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
(pec)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.