Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

287/2004

Žalobní legitimace ve správním soudnictví

Ej 486/2003
Řízení před soudem: žalobní legitimace
Rozhodnutí správního orgánu: rozhodnutí o zamítnutí odvolání
k § 60 správního řádu
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodnutí podle § 60 správního řádu je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.; k podání žaloby je legitimován účastník, jehož odvolání (rozklad) správní orgán zamítl.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2003, čj. 5 A 14/2002-35)
Prejudikatura:
shodně Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 256/1998, č. 747/2001 a č. 761/2001, opačně Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 41/1994 a č. 131/1997.
Věc:
Jan F. v P. proti Ministerstvu vnitra o pokutu a propadnutí věci.
Rozhodnutím Policejního prezidia ČR, ředitelství služby správních činností policie ze dne 10. 9. 1999 byla žalobci uložena pokuta ve výši 15 000 Kč pro porušení ustanovení § 6 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zároveň bylo pro porušení § 23 odst. 1 citovaného zákona podle § 68 odst. 2 téhož zákona vysloveno propadnutí věci – samopalu vz. 26 a samopalu UZI.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání (podání ze dne 30. 11. 1999, doručené Policejnímu prezidiu ČR dne 2. 12. 1999).
Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 31. 1. 2000 bylo vysloveno, že se odvolání jako opožděné zamítá a rozhodnutí správního orgánu policie ze dne 10. 9. 1999 se potvrzuje.
Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2001 bylo citované rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Vrchní soud vyšel z toho, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné, protože nemůže vedle sebe obstát výrok o zamítnutí odvolání jako opožděného a potvrzení rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Novým rozhodnutím ze dne 26. 11. 2001 žalovaný vyslovil, že odvolání ze dne 30. 11. 1999 se jako opožděné zamítá. Žalovaný v tomto rozhodnutí především poukázal na to, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo zástupci účastníka řízení doručeno dne 23. 9. 1999, a protože se účastník řízení (ani jeho zástupce) ve lhůtě neodvolali, nabylo právní moci dne 9. 10. 1999. Odvolání bylo podáno až dne 30. 11. 1999, tedy opožděně. Žalovaný dále v odůvodnění uvedl, že opožděné odvolání v souladu s ustanovením § 60 správního řádu přezkoumal i potud, zda neodůvodňuje obnovu řízení nebo změnu či zrušení napadeného rozhodnutí mimo odvolací řízení; k takovému výsledku ale nedospěl.
Žalobu proti tomuto novému rozhodnutí o odvolání, podanou u Vrchního soudu v Praze, zamítl Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení po datu 1. 1. 2003 (§ 132 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Žalobce především namítal, že opožděné nebo nepřípustné odvolání je podnětem
sui generis
a v případě opožděnosti má být pokládáno za podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Pokud by tak žalovaný učinil, musel by zcela jednoznačně dospět k závěru, že původní správní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem (tak, jak je dovozováno v předchozí části žaloby), a rozhodnutí by musel zrušit.
Nejvyšší správní soud o věci uvážil:
S ohledem na vazbu ustanovení § 60 a § 65 správního řádu se soud v prvé řadě zabýval otázkou charakteru podnětu k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, a to v případech, kdy tento podnět nebyl shledán důvodným. Jak již bylo opakovaně uvedeno v konstantní judikatuře, takový podnět je prostředkem tzv. dozorčího práva. Na výkon tohoto dozorčího práva a užití jeho prostředků ve smyslu ustanovení § 65 správního řádu nemají účastníci řízení právní nárok. Odložením podnětu jako nedůvodného, a tedy nezrušením rozhodnutí, proti kterému podnět směřuje, nezasahuje dozorčí úřad nijak do sféry subjektivních práv účastníka řízení; ta zůstávají takovýmto negativním výsledkem přezkumu naprosto nedotčena. Správní akt, kterým je výsledek takového přezkumu sdělen účastníkovi řízení, nelze napadnout správní žalobou. Proto žalobu v takovém případě soud odmítne podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť ta směřuje proti správnímu aktu, který není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. (podle úpravy účinné k 31. 12. 2002 soud zastavil řízení o takovéto žalobě podle ustanovení § 104 odst. 1, § 244 a § 247 odst. 1 o. s. ř.).
Charakter výkonu dozorčího práva má i závěr správního orgánu, že neshledal důvody pro zrušení či změnu rozhodnutí napadeného opožděným odvoláním (§ 60 správního řádu). Ani na výkon tohoto práva nemají účastníci správního řízení právní nárok, a nelze dovodit, že by neshledáním důvodu k postupu podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu byl příslušný účastník řízení na svých právech zkrácen.
Vzhledem k souvislosti obou těchto ustanovení správního řádu se soud dále zabýval otázkou, zda v daném případě přichází v úvahu odmítnutí žaloby (usnesením) nebo zamítnutí žaloby rozsudkem.
Rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. je úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti určitého subjektu. Procesně legitimován k žalobě je ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu (rozhodnutím). Hmotněprávně je pak legitimována osoba, která byla na svých právech skutečně zkrácena.
Soud pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení odmítne žalobu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 65 odst. 1 s. ř. s. v případech, kdy se nejedná o rozhodnutí. Proto, že návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], soud odmítne žalobu tehdy, pokud je – obvykle již ze samotné žaloby – seznatelné, že žalobce vůbec pojmově nemůže být nositelem práva, jehož zkrácení tvrdí.
Rozhodnutí podle § 60 správního řádu je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.; k podání žaloby proti němu je legitimován účastník, jehož odvolání (rozklad) správní orgán zamítnul. Tak bezesporu obstojí žaloba, ve které účastník důvodně namítá, že závěr správního orgánu o tom, že odvolání bylo podáno opožděně, není důvodný. K podání žaloby naopak není legitimován jiný (tímto rozhodnutím nedotčený) účastník správního řízení. Jeho žaloba by musela být podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítnuta.
Protože, jak bylo uvedeno, nemůže obstát tvrzení o zkrácení na právech v důsledku nevyužití dozorčího práva v případě ustanovení § 60 správního řádu, soud žalobu zamítl. Pro úplnost je nutno konstatovat, že žalobce v žalobě ani v odvolání ve správním řízení netvrdil, že by byly dány důvody obnovy řízení.
(oda)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.