Vydání 5/2010

Číslo: 5/2010 · Ročník: VIII

2043/2010

Veřejné zakázky: konstrukce nabídkové ceny

Veřejné zakázky: konstrukce nabídkové ceny
Je-li předmět veřejné zakázky vymezen dostatečně jasně, určitě a srozumitelně a mají-li být kromě samotného předmětu veřejné zakázky v nabídkové ceně zohledněny související a na předmět veřejné zakázky navázané obchodní procesy mezi zadavatelem a dodavatelem, pak za podmínky, že je zohlednění těchto procesů jasné, zřetelné, srozumitelné, nikoho neznevýhodňující a zároveň i zpětně přezkoumatelné, neporušuje tímto zadavatel § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť i v takovémpřípadě je nabídková cena konstruována „ve vztahu k předmětu veřejné zakázky“.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2010, čj. 62 Ca 89/2008-51)
Prejudikatura: č. 869/2006 Sb. NSS a č. 1771/2009 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost Hranická lesní proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přezkum úkonů zadavatele veřejné zakázky.
Zadavatel (státní podnik Lesy České republiky) zahájil zadávací řízení ve věci veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni od 1. 1. 2008“ oznámením o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno v informačním systému veřejných zakázek dne 3. 8. 2007 a poté opraveno dne 10. 8. 2007. V zadávací dokumentaci byl předmět plnění vymezen jako provedení pěstebních čin- ností a těžebních činností; tyto činnosti byly pak dále specifikovány (příprava půdy, obnova lesa, ochrana proti buření, ochrana kultur proti zvěři, oplocování lesních kultur, prořezávky, vyvětvování porostů, ostatní ochrana lesa, úklid klestu, výsek nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů, dočišťování plochy po těžbě, kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, to vše s konkretizací v samostatné příloze). Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení a jako kritérium byla zvolena nejnižší nabídková cena. Vzorec pro výpočet nabídkové ceny byl v zadávací dokumentaci upraven tak, že nabídková cena byla dána součtem cen pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy, sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy a těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy s odečtením ceny dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy. Nabídkové ceny jednotlivých devíti uchazečů byly v rozmezí „-176 886 723 Kč“ až „-53 869 534 Kč“ (vždy bez DPH), vítězná byla nabídka s nabídkovou cenou nejnižší, tj. „-176 886 723 Kč“ (bez DPH).
Žalobce, který byl jedním z uchazečů, podal vůči postupu zadavatele námitky a následně návrh na zahájení řízení o přezkum úkonů zadavatele. Postup zadavatele byl podle jeho názoru v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, mimo jiné v otázce konstrukce nabídkové ceny. Žalobce v návrhu předně brojil proti způsobu hodnocení nabídek a následnému výběru nejvhodnější nabídky, které podle něj vycházely z nezákonně stanoveného kritéria. Do nabídkové ceny (její kalkulace) byla zahrnuta i cena za prodej dříví. Podle bodu 1 zadávací dokumentace bylo předmětem přezkoumávané veřejné zakázky provedení pěstebních činností a těžebních činností, které byly blíže definovány v příloze č. 2, z čehož žalobce dovodil, že předmětem přezkoumávané veřejné zakázky prodej dříví nebyl. Cena prodaného dříví se tak podle žalobce nemohla stát součástí nabídkové ceny přezkoumávané veřejné zakázky, a tedy součástí konstrukce nabídkové ceny měly být pouze ceny za jednotlivé poptávané služby. Důsledkem nezákonně stanovené konstrukce bylo porušení § 77 odst. 1 věty první zákona o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“), jelikož zadavatel neposuzoval nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Žalovaný rozhodnutím vydaným v I. stupni dne 11. 4. 2008 správní řízení podle § 118 ZVZ zastavil. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že konstrukce nabídkové ceny byla určena v zadávací dokumentaci, kdy nabídková cena se skládala z jednotlivých dílčích nabídkových cen. Zadávací dokumentace poskytovala přesné a jasné informace o tom, že zadavatel spojil cenu služeb, tzn. těžebních a pěstebních činností, a cenu sadbového materiálu s následným odkupem dříví. Každý dodavatel znal způsob konstrukce nabídkové ceny, tudíž věděl, jakým způsobem jeho nabídková cena v porovnání s ostatními nabídkovými cenami bude hodnocena. Podmínky byly stanoveny pro všechny dodavatele shodně, zadavatel se tak nedopustil nerovného zacházení s dodavateli. Konstrukce zvoleného hodnotícího kritéria dle zadávací dokumentace byla netypická, ale nikoli nemožná. Zadavatel podle žalovaného stanovil požadavek na zpracování nabídkové ceny v širším smyslu, tzn. včetně ceny za odkup dříví, neboť z ekonomického hlediska nebylo možné cenu služeb a cenu dříví vytěženého na konkrétní smluvní jednotce oddělit. Takto konstruovaná nabídková cena, tzn. rozdíl ceny služeb a ceny dříví, určovala výhodnost nabídky a odpovídala charakteru veřejné zakázky. Kdyby zadavatel nezahrnul cenu dříví do celkové nabídkové ceny a hodnotil pouze cenu služeb bez prodeje dříví, mohlo by dojít k deformaci výsledku zadávacího řízení a tento postup by nemusel představovat výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel takto postupoval už v dřívějších letech a žalobce se těchto zakázek aktivně zúčastnil, tudíž věděl, jakým způsobem bude zadavatel jednotlivé nabídky hodnotit.
Toto rozhodnutí žalovaný potvrdil rozhodnutím vydaným ve druhém stupni správního řízení dne 13. 10. 2008 a rozklad žalobce zamítl. Ohledně otázky konstrukce nabídkové ceny zopakoval svůj předchozí závěr, že zadávací dokumentace poskytovala přesné a jasné informace o tom, že zadavatel spojil cenu služeb s následným odkupem dříví. Každý dodavatel znal způsob konstrukce nabídkové ceny, podmínky byly stanoveny pro všechny dodavatele stejně.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, v níž mimo jiné brojil proti způsobu, jakým se žalovaný vypořádal s otázkou stanovení hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny. Argument žalovaného, že dodavatelé měli jasnou představu, jak mají připravit nabídku, která by vyhovovala zadávacím podmínkám, považoval za irelevantní, jelikož nebylo sporu ohledně určitosti vymezení způsobu, jak konstruovat nejnižší nabídkovou cenu, ale o jednotlivých složkách této konstrukce. Tvrdil, že konstrukce nabídkové ceny byla vymezena nezákonně a v rozporu se zadávací dokumentací, když zahrnovala i cenu za prodej dříví, které předmětem veřejné zakázky vůbec nebylo. Názor žalovaného, že z ekonomického hlediska nebylo možné oddělit cenu služeb a cenu dříví vytěženého na konkrétní smluvní jednotce, nemá jednak oporu v žádném skutkovém zjištění, navíc není právně
relevantní
. Tímto oddělením by se naopak zadavatel vyhnul nemožnosti objektivně vyhodnotit pro něj ekonomickou výhodnost nabídky. Žalobce poukázal na znění § 77 odst. 1 věty první ZVZ, který stanoví, že nabídkové ceny se posoudí ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky byl definován v bodu 1 zadávací dokumentace a prodej dříví do tohoto předmětu zahrnut vůbec nebyl. Pro zadavatele je podle zákona rozhodující jím vymezený předmět veřejné zakázky, od něj se pak nutně musí odvíjet i další požadavky na obsah nabídek uchazečů, tedy i na nabídkovou cenu. Nabídková cena tak měla být konstruována pouze ve vztahu k poptávaným službám (tak, jak je zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci), nikoli za prodej dříví. Ze stejného důvodu pak žalobce považoval za nezákonný i vzorec nabídkové ceny, který zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.
Žalovaný se k žalobním tvrzením vyjádřil nesouhlasně. K námitce ohledně konstrukce hodnotícího kritéria nabídkové ceny uvedl, že prodej dříví, přestože nebyl přímo vymezen v předmětu veřejné zakázky, bezpochyby vztah k jejímu předmětu měl. Cenu služeb a cenu dříví vytěženého na konkrétní smluvní jednotce nebylo možné z ekonomického hlediska oddělit. V daném případě se tedy jedná o zpracování nabídkové ceny v tzv. širším smyslu, kterou zákon nevylučuje. Takto konstruovaná nabídková cena určovala výhodnost nabídky a odpovídala charakteru veřejné zakázky.
Krajský soud v Brně žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Soud se dále zabýval otázkou vymezení předmětu veřejné zakázky a konstrukcí nabídkové ceny.
Opírá-li v této otázce žalobce svoji žalobní argumentaci o tvrzení, že zadavatel nezákonně stanovil konstrukci nabídkové ceny spočívající v zohlednění ceny dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy, je dle soudu klíčové pro posouzení důvodnosti námitky žalobce posouzení toho, zda souhrn poptávaných služeb společně s následným prodejem vytěženého dříví naplňuje definici jedné veřejné zakázky.
Podle § 7 odst. 1 ZVZ „[v]eřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací“. Znaky veřejné zakázky jsou tedy následující:
1. subjekty veřejné zakázky - zadavatel (který je vymezen v § 2 ZVZ) a dodavatel (event. dodavatelé);
2. předmět veřejné zakázky - dodávky, služby, stavební práce („plnění veřejné zakázky“);
3. zadavatel požaduje získání plnění veřejné zakázky;
4. dodavatel (event. dodavatelé) poskytuje plnění veřejné zakázky;
5. zadavatel poskytne dodavateli (event. dodavatelům) úplatu za poskytnuté plnění veřejné zakázky;
6. dodavatel za poskytnutí plnění veřejné zakázky požaduje úplatu.
Konkrétní zakázka tedy nabývá charakteru veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách tehdy, pokud plnění veřejné zakázky, které naplňuje znaky jednotlivých druhů veřejných zakázek vymezených podle předmětu v souladu s § 8 až § 10 ZVZ, poptává zadavatel, pokud plnění veřejné zakázky se zavazuje poskytnout zadavateli dodavatel a zároveň pokud zadavatel za poskytnuté plnění veřejné zakázky zaplatí dodavateli úplatu. Zjednodušeně to znamená, že fakticky „ve směru od zadavatele pro dodavatele plyne úplata“ a „ve směru od dodavatele pro zadavatele plyne plnění veřejné zakázky“. Právě uvedené koresponduje se závěry obsaženými v komentářové literatuře (srov. např. Šebesta, M.; Podešva, V.; Olík M.; Machurek, T. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. Praha : ASPI, 2006, s. 56 a násl.), podle níž „[v]eřejnou zakázkou není zakázka, při níž zadavatel finanční prostředky (úplatu) pouze přijímá, nikoliv vydává. Veřejnou zakázkou není ani zakázka, při níž sice zadavatel finanční prostředky vydává, avšak pouze v souvislosti s plněním svého závazku převzatého na základě smlouvy o půjčce či smlouvy o úvěru; o veřejnou zakázku se může jednat pouze ve vztahu k platbám, které budou zadavatelem hrazeny nad rámec splácené jistiny [pro stanovení předpokládané hodnoty tak bude rozhodná zejména výše úroků - viz § 15 odst. 2 písm. b)]. Naopak veřejnou zakázkou může být i zakázka, při které bude forma plnění poskytnutého zadavatelem dodavateli nepeněžitá (finanční prostředky nebudou fakticky zadavatelem hrazeny z důvodu zvláštního smluvního ujednání) - může se jednat například o zápočet závazků dvou stran či o směnnou smlouvu, kde bude vždy třeba stanovit předpokládanou hodnotu finančního závazku na straně zadavatele tak, že bude třeba vymezit výši předpokládaného finančního závazku, který by mu vznikl, pokud by určité plnění nebylo pořizováno výměnou (směnou) za poskytnutí protiplnění ze strany zadavatele. Jako úplata na straně zadavatele bude nejčastěji sjednána příslušná výše peněžní částky. Pro zařazení zakázky pod pojem veřejné zakázky však postačuje, pokud je na straně zadavatele závazek k poskytnutí určitého finančního protiplnění v potencionální rovině (úplata na straně zadavatele vzniká např. při splnění určitých právních skutečností), tedy v takové rovině, že v konečné fázi nemusí být toto protiplnění fyzicky vůbec realizováno.“
Přestože obecně platí, že výše úhrady za splnění veřejné zakázky (tedy úplata ve směru od zadavatele k dodavateli) je zásadně (většinou) shodná s cenou obsaženou v nabídce vítězného uchazeče, která se zpravidla vyjadřuje v penězích, žádné ustanovení zákona o veřejných zakázkách nevylučuje, aby způsob úhrady (tedy úplaty ve směru od zadavatele k dodavateli) byl uskutečněn i jiným způsobem. Nejčastěji tu v úvahu přichází naturální plnění, tedy forma barteru, kdy zadavatel za splnění předmětu veřejné zakázky poskytne jiné věcné plnění, popř. jinou formu beneficia. Každá taková forma však musí být zadavatelem předem najisto stanovena amusí být vyjádřitelná v penězích.
Žádné ustanovení zákona o veřejných zakázkách dále nevylučuje, aby v souvislosti s takovou, obecně méně obvyklou, formou beneficia pro dodavatele byla spojena
kompenzace
, která spočívá v peněžní úplatě, která pro dosažení odpovídající
kompenzace
směřuje od dodavatele k zadavateli.
Takto komplikovaný princip vzájemného kontraktu mezi zadavatelem a dodavatelem klade nicméně o to vyšší požadavky na jasnost a srozumitelnost podmínek kontraktu (a tedy i zadávacích podmínek), a tedy i na transparentnost způsobu, jakým budou hodnoceny jednotlivé nabídky, než je tomu v případech, kdy se plnění dodavatele spočívající „pouze“ v realizaci dodávek, služeb nebo stavebních prací setkává s protiplněním zadavatele spočívajícím „pouze“ v peněžité platbě.
V právě posuzované věci zadavatel ve výsledku neposkytl dodavateli fakticky úplatu, naopak vítězný uchazeč byl povinen zadavateli zaplatit částku 176 886 723 Kč, a sice v souvislosti s následným odkupem dřeva. Tato úplata však souvisela s plněním, které zadavatel navázal na služby dodavatele; tímto plněním byl prodej dřeva. Pro soud tu není podstatné, zda toto plnění se samotným předmětem veřejné zakázky objektivně „nezbytně“ souviselo (a tedy zda by obě plnění na sebe musela být navázána vždy) nebo zda tato dvě plnění, která spolu mohou souviset, na sebe vzájemně navázal zadavatel na základě svého rozhodnutí. Pokud tu souvislost obou plnění existuje, pokud má racionální opodstatnění (lze si představit, že obdobně jako zadavatel by v obdobném případě postupoval jakýkoli jiný subjekt v postavení „běžného soukromého investora“) a především pokud takový postup žádné ustanovení zákona o veřejných zakázkách přímo ani nepřímo nevylučuje, pak soudu nezbývá než uzavřít, že jde o konstrukci neobvyklou, podle soudu však nikoli nezákonnou. Pokud tedy zadavatel může za protiplnění spočívající v realizaci dodávek, služeb nebo stavebních prací uskutečnit plnění i v jiné než peněžité formě, pak je oprávněn plnit i ve formě dodávek dřeva. Majetková sféra zadavatele je v případě dispozice s veřejnými finančními prostředky zatížena principiálně srovnatelně jako v případě dispozice s penězi vyčíslitelným majetkem. Pokud má být přitom plnění ve prospěch zadavatele kompenzováno majetkovým protiplněním (vyjádřitelným v penězích), jako tomu bylo v právě projednávané věci, a pokud je racionálně a ekonomicky zdůvodnitelné, aby rozsah takového majetkového protiplnění nebyl limitován určitou penězi vyjádřitelnou částkou (tj. aby bylo takové majetkové protiplnění k určitému administrativně stanovenému okamžiku zastaveno, tedy aby byl v okamžiku, kdy bude vzájemné plnění dodavatele a zadavatele co do výše vyrovnáno, byl prodej dřeva ukončen), pak „přeplatek“ na takovém majetkovém protiplnění musí být zpětně kompenzován - a v úvahu tu přichází právě forma peněžitého plnění dodavatele ve prospěch zadavatele, odpovídajícímu „přeplatku“ na zadavatelovu majetkovém protiplnění. Zpětná peněžitá
kompenzace
od dodavatele směřující k zadavateli nic nemění na tom, že výdaj zadavatele spočívá ve ztrátě dispozice s majetkem; pouze to, co lze považovat za „přeplatek“ na takovém výdaji, se zadavateli vrací, tu již ve formě peněžitého plnění. Tato úvaha zadavatele nikterak nevybočuje ze směru úvah „běžného soukromého investora“, který by (tu v pozici zadavatele) kontrahoval plnění pro sebe ekonomicky nejvýhodnější, a postup na základě této úvahy se nedostává do rozporu se žádným ustanovením zákona o veřejných zakázkách ani neprolamuje žádnou ze zásad, na nichž musí být podle § 6 ZVZ veškerá zadávací řízení realizovaná podle tohoto zákona vystavěna.
Ze zadávací dokumentace („1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“) vyplývá, že předmětem plnění je provedení pěstebních činností a těžebních činností; tyto činnosti jsou pak dále specifikovány (příprava půdy, obnova lesa, ochrana proti buření, ochrana kultur proti zvěři, oplocování lesních kultur, prořezávky, vyvětvování porostů, ostatní ochrana lesa, úklid klestu, výsek nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů, dočišťování plochy po těžbě, kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, to vše s konkretizací v samostatné příloze zadávací dokumentace - v příloze č. 2). Z takto vymezeného předmětu plnění veřejné zakázky je tedy najisto postaveno, jaké pěstební a jaké těžební práce jsou plnění, za které je ze strany zadavatele poskytováno protiplnění. Najisto je rovněž z obsahu zadávací dokumentace postaveno základní kritérium hodnocení nabídek („7. Způsob hodnocení nabídek“); tím je nejnižší nabídková cena. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny obsahuje zadávací dokumentace v části 4. též zřetelně: nabídková cena uchazeče je stanovena jako součet jednotlivých dílčích nabídkových cen, přitom dílčími nabídkovými cenami se rozumějí cena pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy, cena sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy, cena těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy a cena dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy. Vzorec pro výpočet nabídkové ceny je taktéž v části 4. zadávací dokumentace podáván zřetelně, a sice tak, že nabídková cena je dána součtem cen pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy, sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy a těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy s odečtením ceny dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy.
Z právě uvedeného vyplývá, že zadávací dokumentace nepřipouští pochybnosti ani o tom, jaké plnění je zadavatelem poptáváno, a tedy jaké plnění má být zahrnuto do nabídkové ceny, ani o tom, jak má být konstruována nabídková cena, a tedy jak se na nabídkové ceně má projevit cena za plnění ve prospěch zadavatele a jakým způsobem se do nabídkové ceny má promítnout cena dříví. V tomto směru měl tedy každý z dodavatelů jasnou, přesnou a vyčerpávající informaci o tom, že zadavatel odkup dříví pro účely kalkulace nabídkové ceny spojil s plněním ve prospěch zadavatele, které je „předmětem plnění veřejné zakázky“. Konstrukce pro kalkulaci nabídkové ceny nečiní z plnění ve prospěch zadavatele (z veřejné zakázky na služby podle § 7 odst. 2 a § 10 ZVZ) plnění jiného druhu; nic tedy nemění na tom, že plnění ve prospěch zadavatele nadále zůstává veřejnou zakázkou na služby. Zvolená konstrukce nabídkové ceny a postup při vzájemných plněních zadavatele a vítězného uchazeče (provedení činností ve prospěch zadavatele podle předmětu veřejné zakázky, navazující úhrada spočívající v majetkovém plnění a navazující peněžité plnění ve prospěch zadavatele coby peněžitá
kompenzace
vzniklého „přeplatku na majetkovém plnění zadavatele“) zároveň nevybočuje z režimu úplatného poskytnutí služeb ve prospěch zadavatele podle § 7 odst. 1 ZVZ. Nabídková cena byla konstruována i nadále ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, jak ukládá § 77 odst. 1 ZVZ; prodej dříví sice není plněním v rámci předmětu veřejné zakázky, nicméně zohlednění souvisejících a na předmět veřejné zakázky navázaných obchodních procesů mezi zadavatelem a dodavatelem, jde-li o zohlednění jasné, zřetelné, srozumitelné, nikoho neznevýhodňující a je- -li zároveň i zpětně přezkoumatelným, neznamená, že by nabídková cena byla konstruována mimo vztah k předmětu veřejné zakázky.
Z obsahu správního spisu ani ze žalobních tvrzení navíc nevyplývá, že by žalobce (popř. jiný dodavatel) takto vymezenému předmětu plnění a takto konstruovanému požadavku na způsob kalkulace nabídkové ceny neporozuměl. Z obsahu správního spisu ani ze žalobních tvrzení nadto nevyplývá, že by takovou konstrukcí mohlo dojít k možnému zúžení okruhu uchazečů, tj. že by pro některé z nich bylo vymezení předmětu plnění a konstrukce nabídkové ceny založené na předpokladu automatického odkupu dříví diskriminační. Bylo na každém z dodavatelů, zda takto vymezené zadávací podmínky bude akceptovat či nikoli, z ničeho přitom nevyplývá, že by takové zadávací podmínky mohly být pro některé z dodavatelů nevýhodnými, a tedy skrytě diskriminačními, že by jejich nastavením mohla být férová soutěž o získání veřejné zakázky omezena, že by tato konstrukce mohla připouštět jakékoli spekulace ohledně pravých důvodů, pro které byla zadavatelem zvolena, a tedy že by se dodavatelé (z pohledu právě projednávané věci konkrétně žalobce) nacházeli v důsledku takto nastavených podmínek v nepříznivějším postavení, než v jakém by se nacházeli při volbě jiné konstrukce nabídkové ceny.
Pokud se zdejší soud má zabývat možnou skrytou diskriminací, pak musí především aplikovat test podávaný např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, čj. 1 Afs 20/2008-152, č. 1771/2009 Sb. NSS. Klíčovým problémem skryté diskriminace je podle Nejvyššího správního soudu „zjevná nepřiměřenost“ podmínek či postupů zadavatele ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Tato zjevná nepřiměřenost není podle Nejvyššího správního soudu vymezitelná žádnou obecnou floskulí, nýbrž je nutno ji vykládat vždy se zřetelem na individuální kauzu. Samotný pojem „zjevné nepřiměřenosti“ se vyznačuje jistou obsahovou pružností, aby mohl reagovat na nekonečné množství životních situací, na něž nemůže ve své obecnosti konkrétněji formulovaná právní norma pamatovat (Nejvyšší správní soud ve shora citované věci akcentoval svoji prejudikaturu - rozsudek ze dne 10. 11. 2005, čj. 1 Afs 107/2004-48, č. 869/2006 Sb. NSS). V každém případě musí správní soudy při aplikaci kritéria „zjevné nepřiměřenosti“ poskytnout prostor pro legitimní ekonomickou úvahu zadavatele, a tedy shledání skryté diskriminace je přípustné tam, kde kvalifikační předpoklady jsou vskutku excesivní a jasně vybočují z oprávněných potřeb dané zakázky. Oprávněnost takto restriktivního výkladu skryté diskriminace je dále podporována i tím, že - kromě podmínky zjevné nepřiměřenosti kvalifikačních předpokladů (jichž se týkal závěr Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1 Afs 20/2008) ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky - musí být též zřejmé, že v důsledku takto nastavených předpokladů mohou veřejnou zakázku splnit toliko někteří z potenciálních uchazečů, kteří by jinak (bez nepřiměřeně nastavených kvalifikačních předpokladů) byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. Takto nastavené kvalifikační předpoklady totiž již neplní jakoukoliv rozumnou ekonomickou funkci, ale v rozporu s cílem zákona o veřejných zakázkách brání konkurenčnímu prostředí mezi dodavateli. V této právní věci zdejší soud dovozuje, že konstrukce nabídkové ceny nebyla v nepoměru k tomu, co bylo poptávaným plněním (tedy těžební a pěstební činnost), ani nelze dovozovat, že by v důsledku této konstrukce nabídkové ceny, implikující nutnost dodavatelů vytěžené dříví také prodat (a za to zaplatit zadavateli shora uvedený „přeplatek na majetkovém plnění zadavatele“), mohli veřejnou zakázku splnit toliko někteří z potenciálních uchazečů, kteří by jinak (bez takové konstrukce nabídkové ceny) byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. Nic v tomto směru se nepodává z obsahu správního spisu ani ze žádného žalobního tvrzení.
Nadto považuje soud za podstatné, že zadávací podmínky objektivně nepřipouštějí možnost různých výkladů ohledně konstrukce nabídkové ceny, výkladové nejednoznačnosti se nadto nedovolává ani žalobce. Z nabídek předložených jednotlivými uchazeči kromě toho vyplývá, že všichni uchazeči zvolené konstrukci porozuměli, všichni uchazeči konstruovali nabídkovou cenu shodně za respektování podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace. Jejich nabídky tedy byly za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek nabídkami vzájemně porovnatelnými.
Ze shora uvedeného tedy soud uzavírá, že konstrukce zvolená zadavatelem nejen neporušuje žádné ustanovení zákona o veřejných zakázkách (ani nevybočuje z definice veřejné zakázky obsažené v § 7 ZVZ), ale neporušuje ani žádnou ze zásad vyjmenovaných v § 6 ZVZ. Nadto žalobce neuvádí, jak konkrétně by se jej konstrukce stanovení nabídkové ceny, která se nakonec dostala do záporné hodnoty (a vítěznou nabídkou tak byla nabídka obsahující nabídkovou cenu „nejvíce zápornou“), na jeho konkrétních veřejných subjektivních právech měla dotknout, tj. jaké jeho právo bylo akceptací takové konstrukce zadavatele ze strany žalovaného dotčeno. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.