Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

286/2004

Věci volební a přípustnost kasační stížnosti

Ej 259/2003
Věci volební: přípustnost kasační stížnosti
k § 104 odst. 1 a § 114 soudního řádu správního
Kasační stížnost proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení ve věcech volebních je nepřípustná (§ 104 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 6 As 23/2003-23)
Věc:
Zdeňka S. v K. o neplatnost voleb, o kasační stížnosti žalobkyně.
Krajský soud v Ostravě odmítl návrh žalobkyně na povolení obnovy řízení ve věci její žaloby na neplatnost voleb do zastupitelstva města K., konaných ve dnech 1. a 2. 11. 2002. V důvodech vyložil, že podle § 114 odst. 1 s. ř. s.
a contrario
není žaloba na obnovu řízení ve věcech voleb přípustná.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 11. 4. 2003 kasační stížnost, kterou spojila se žádostí o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V daném případě byl dnem, který určil počátek této lhůty, čtvrtek 27. 3. 2003; lhůta proto skončila rovněž ve čtvrtek za dva týdny, tj. 10. 4. 2003. Protože kasační stížnost byla na poštu podána dne 11. 4. 2003, byla podána opožděně.
Podle § 104 odst. 1 s. ř. s. je kasační stížnost ve věcech volebních nepřípustná.
V dané věci sice kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení, nicméně i ta sleduje osud věci hlavní. Ponechává si tedy charakter věci volební podle původní žaloby. Ustanovení § 104 odst. 1. s. ř. s. se tedy vztahuje i na procesní prostředky, jako je v daném případě možnost podání kasační stížnosti ve volebních věcech.
Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem. Kasační stížnost je sepsána žalobkyní, plná moc pro advokáta pro zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem není doložena. Krajský soud v Ostravě při postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobkyni dne 25. 4. 2003 vyzval, aby doložila plnou moc pro advokáta ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení. Na tuto výzvu žalobkyně reagovala podáním ze dne 7. 5. 2003 s tím, že v uvedené lhůtě není schopna výzvě soudu vyhovět. Do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebyla plná moc doložena. Existence zastoupení je v řízeních, kde je zastoupení ze zákona povinné, podmínkou řízení. Nejsou-li splněny podmínky řízení, nemůže soud věc projednat a rozhodnout ve věci samé. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat.
(ras)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.