Vydání 3/2004

Číslo: 3/2004 · Ročník: II

153/2004

Vady řízení před správním orgánem

Vady řízení před správním orgánem
k § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 správního řádu
Rozhodne-li správní orgán i přes přetrvávající nejasnosti o skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku, způsobené tím, že navrhovatel nepředložil doklad osvědčující jím tvrzený nárok, poruší tím povinnost zjistit přesně a úplně skutečný stav věci (§ 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 spr. ř.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2003, čj. 2 A 1105/2002-OL-22)
Prejudikatura:
Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 646/2000.
Věc:
Tomáš S. v O. proti České správě sociálního zabezpečení o jednorázovou peněžní částku.
Žalovaná rozhodnutím ze dne 12. 3. 2002 přiznala žalobci jednorázovou peněžní částku ve výši 60 000 Kč, a to za šest měsíců jeho účasti v národním boji za osvobození v době od 4. 11. 1944 do 5. 5. 1945.
Žalobce však u Vrchního soudu v Olomouci podal opravný prostředek. Jak v opravném prostředku, tak ve svém dalším vyjádření uvedl, že mu byl od 6. 12. 1957 přiznán částečný invalidní důchod a také v r. 1947 pobíral invalidní důchod. Jako člen partyzánského oddílu byl v boji v březnu roku 1945 zraněn do hlavy, přičemž toto zranění u něho zanechalo trvalé následky. Bylo mu tedy přiznáno odškodnění (částečný invalidní důchod). Dne 28. 3. 1950 utrpěl žalobce pracovní úraz, v jehož důsledku pobíral invalidní důchod. Žalobce tedy dovodil, že mu byl přiznán částečný invalidní důchod v důsledku zranění při účasti v národním boji za osvobození, a proto mu náleží jednorázová peněžní částka ve výši 120 000 Kč.
Žalovaná ve vyjádření uvedla, že ze spisu je zřejmé, že žalobce se zúčastnil národního boje za osvobození v době od 4. 11. 1944 do 5. 5. 1945 jako československý partyzán a v důsledku této služby mu byl přiznán částečný invalidní důchod. Není ale zřejmé, zda se tak stalo v důsledku utrpěného zranění či v důsledku nemoci.
Vrchní soud v Olomouci o věci do konce roku 2002 nerozhodl, a proto věc převzal k dokončení řízení Nejvyšší správní soud, který dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb. se zákon vztahuje na občany České republiky, kteří splňují podmínky uvedené v § 1 odst. 1 bodě 1 písm. c) až f), bodě 2 a v § 1 odst. 2 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, a kterým o tom bylo vydáno podle § 8 citovaného zákona osvědčení, nebo kteří mají doklad, jenž toto osvědčení nahrazuje.
Pokud oprávněná osoba prokáže, že při národním boji za osvobození byl účastník národního boje za osvobození zraněn a v důsledku tohoto zranění mu byl přiznán plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod, invalidní důchod nebo přídavek k důchodu, činí podle § 5 odst. 5 citovaného zákona výše jednorázové peněžní částky 120 000 Kč. Jak vyplývá z odst. 8 citovaného ustanovení, tyto skutečnosti prokáže oprávněná osoba výměrem invalidního důchodu nebo přídavku k důchodu vydaným podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Může je rovněž prokázat rozhodnutím o přiznání plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu vydaným podle předpisů o národním pojištění, sociálním zabezpečení nebo důchodovém pojištění.
Z obsahu správního spisu má Nejvyšší správní soud za prokázané, že žalobce v zákonné lhůtě požádal o poskytnutí jednorázové peněžní částky jako československý partyzán. Podle osvědčení Federálního ministerstva národní obrany ze dne 6. 11. 1974, čj. 153 160/73, byl žalobce československým partyzánem od 4. 11. 1944 do 5. 5. 1945. V rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení ze dne 17. 9. 1958, kterým byl žalobci změněn invalidní důchod na částečně invalidní pro úraz ze dne 28. 3. 1950, je uvedeno, že podle rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení činí ztráta výdělečné schopnosti žalobce způsobená činností v partyzánských oddílech 25 %, a proto se upravuje výše invalidního důchodu. V žádosti o důchod ze dne 23. 3. 1986 žalobce uvedl, že již pobírá důchod válečných poškozenců. V rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení ze dne 5. 3. 1962, kterým byl žalobci uvolněn úrazový důchod a důchod bývalých válečných poškozenců, je uvedeno, že důchod bývalých válečných poškozenců činí 90 Kčs.
Podle § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci. Neučiní-li tak jen proto, že žalobce ve správním řízení nepředloží doklad osvědčující jím tvrzený nárok, avšak existují-li zde určité nejasnosti rozhodné pro přiznání nároku žalobci, nejsou splněny zákonné podmínky, aby správní orgán mohl ve věci rozhodnout. V daném případě žalovaná nezjistila přesně a úplně skutečný stav věci, když nezohlednila všechny skutečnosti vyplývající z listinných důkazů a neprovedla dokazování v potřebném rozsahu. Proto je nezbytně nutné doplnit dokazování listinami, zejména rozhodnutím Státního úřadu pro válečné poškozence v Brně, měl-li žalobce v době rozhodování trvalé bydliště na území země Moravskoslezské, kterým by mohlo být prokázáno, že žalobci bylo přiznáno zaopatření v důsledku poškození zdraví, které bylo příčinou ztráty nebo snížení výdělečné schopnosti a které bylo způsobeno poraněním nebo onemocněním při činnosti v partyzánských jednotkách. V případě, že tato listina již nebude k dispozici, je na žalované, aby znovu vyhodnotila všechny listinné důkazy, které má k dispozici.
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí žalované podle § 78 odst. 1 s. ř. s. pro vady řízení zrušil a podle odst. 4 citovaného ustanovení vyslovil, že se věc vrací žalované k dalšímu řízení. Ve věci bylo rozhodnuto bez jednání v souladu s § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
(ci)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.