Vydání 7/2005

Číslo: 7/2005 · Ročník: III

598/2005

Státní občanství a prohlášení o nabytí státního občanství

Ej 191/2005
Státní občanství: prohlášení o nabytí státního občanství
k § 18a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, ve znění zákonů č. 272/1993 Sb., č. 337/1993 Sb. a č. 194/1999 Sb. (v textu též „zákon č. 40/1993 Sb.“)*)
k § 28 správního řádu
Ustanovení § 18a odst. 3, 4 a 5 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, umožňovalo učinit prohlášení o nabytí státního občanství pro osobu mladší 15 let. Nestanovilo procesní lhůtu, v níž bylo nutno prohlášení učinit a již by mohl správní orgán prominout podle § 28 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2005, čj. 5 As 27/2004-90)
Věc:
Prof. PharmDr. Ladislav N.,
DrSc.
(Slovenská republika), proti Magistrátu hlavního města Prahy o nabytí státního občanství nezletilého syna žalobce, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce učinil dne 15. 8. 2001 podle § 18a odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb. prohlášení o nabytí státního občanství pro nezletilého syna Róberta N., narozeného v roce 1984. Současně požádal o prominutí lhůty 15 let věku dítěte, a to z důvodu, že zmeškání lhůty bylo zapříčiněno odpíráním občanství České republiky žalobci.
Úřad městské části Praha 1 rozhodnutím ze dne 18. 6. 2002 prohlášení odmítnul s odůvodněním, že v době jeho učinění byl nezletilý syn starší 15 let, a nebyla proto splněna zákonná podmínka.
Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 13. 11. 2002 zamítl žalobcovo odvolání a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Žalobce nesplnil zákonnou podmínku pro prohlášení o nabytí státního občanství, neboť nezletilý již ke dni prohlášení byl starší 15 let. Na danou věc nebylo možno aplikovat § 28 odst. 2 správního řádu, podle něhož lze promíjet pouze lhůty stanovené pro provedení jednotlivých procesních úkonů v rámci správního řízení. V § 18a odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb. však není uvedena žádná lhůta pro provedení úkonu: je zde určena pouze podmínka, kdy lze relevantně učinit samostatné prohlášení o nabytí občanství pro nezletilé dítě. Správní orgán pouze zkoumá, zda je tato podmínka – věk dítěte – splněna, není však oprávněn ji jakkoli modifikovat, popř. ji promíjet.
Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 1. 2004.
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti poukazoval krom jiného na to, že Městský soud v Praze ani správní orgány při vydání rozhodnutí nevzaly v potaz zásadní skutečnost, a to postup správních orgánů v rozporu s ústavními principy. Předmětný spor je veden ve věci občanství syna stěžovatele – občana bývalé ČSFR, narozeného v roce 1984 na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden rodič (stěžovatel) byl k datu narození dítěte občanem ČSR a druhý rodič (matka) občankou SSR. Stěžovatel učinil dne 15. 8. 2001 pro svého nezletilého syna prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle § 18a odst. 1, 4 zákona č. 40/1993 Sb. Současně požádal o prominutí lhůty do 15 let věku dítěte: lhůtu zmeškal proto, že mu úřady České republiky odpíraly občanství, přičemž tento postup byl shledán nálezem Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2000, sp. zn. I. ÚS 337/99, protiústavním. Pokud by takovýmto protiústavním postupem nebylo stěžovateli státní občanství ČR po dobu tří let upíráno, učinil by stěžovatel prohlášení dle § 18 odst. 4 cit. zákona ve stanovené lhůtě.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 18a odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění platném v době vydání rozhodnutí žalovaného, může fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky, která nebyla státním občanem České republiky a která měla na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštních zákonů ke dni 31. prosince 1992 a tento pobyt dosud trvá, nebo která od tohoto data až dosud žije na území České republiky, učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.
Podle § 18a odst. 4 cit. zákona mohou rodiče, popřípadě jeden z nich, pro dítě mladší 15 let učinit samostatně prohlášení; toto dítě nemusí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.
Nejvyšší správní soud dospěl ke stejnému závěru jako žalovaný i Městský soud v Praze, že nezletilý Róbert N. nikdy nemohl na základě § 18a odst. 4 cit. zákona nabýt státní občanství České republiky, nikoli však z důvodů stěžovatelem uváděných, ale proto, že již ke dni účinnosti cit. ustanovení nebyly splněny podmínky, které toto ustanovení pro nabytí státního občanství České republiky na základě prohlášení rodičů o nabytí státního občanství České republiky stanoví, a to proto, že nezletilý již překročil hranici 15 let věku. Učinil-li stěžovatel dle cit. ustanovení zákona prohlášení o nabytí občanství v době, kdy již skutkový stav nepochybně nemohl být pod právní normu podřazen, nelze žalovanému vytýkat, že postupoval v rozporu se zákonem. Nebyl-li již naplněn jeden zákonný předpoklad, a to, že dítě, pro které má být prohlášení učiněno, je mladší 15 let, nemohlo mít pro právní posouzení věci žádný význam ani přihlédnutí k řízením, které vedl stěžovatel ve věci svého státního občanství, ani to, že v této věci shledal Ústavní soud postup správního orgánu a soudů při aplikaci § 17 zákona č. 40/1993 Sb., týkajícího se volby státního občanství, nezákonným. Zákonem č. 357/2003 Sb. byla hranice 15 let zrušena, přičemž tak bylo učiněno v rámci legislativního procesu, nikoli v důsledku nálezu Ústavního soudu, který by rozhodoval o protiústavnosti tohoto ustanovení.
Ustanovení § 18a v odst. 3, 4 a 5 cit. zákona určuje věkem 15 let osobu, pro kterou lze prohlášení o nabytí státního občanství učinit. Nestanoví procesní lhůtu, v níž je nutno prohlášení učinit a kterou by mohl správní orgán v rámci zákonného správního uvážení prodloužit, popř. prominout. O takovou lhůtu by se jednalo v případě, bylo-li by prohlášení vymezeno např. lhůtou, v níž je třeba tak učinit, např. do určitého data, do měsíce od uplynutí 15 let věku apod. Procesní lhůta je lhůtou k provedení určitého úkonu. Taková lhůta může být, umožňuje-li tak zákon k žádosti toho, koho se procesní úkon týká, prodloužena, nemůže však být zkrácena. Pouze takovou lhůtu, resp. její běh, lze v rámci správního řízení prodloužit. O takový případ se však ve věci nejedná. Věkem 15 let zákon toliko vymezoval, pro koho lze výše uvedeným způsobem občanství nabýt, nikoli v jaké lhůtě je třeba učinit procesní úkon.
Nelze vytýkat soudu, že se nezabýval neústavností ustanovení, které bylo ve věci aplikováno, neboť podle § 66 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, bylo podání návrhu na zrušení kontroverzního ustanovení nepřípustné, protože předmětné ustanovení § 18a již bylo novelizováno tak, že důvody vytýkané nezákonnosti odpadly (byla zrušena hranice vymezující dítě – 15 let, kterou považoval stěžovatel za diskriminující a odporující Mezinárodní úmluvě o ochraně práv dítěte i občanskému zákoníku).
(aty)
*) Novelou provedenou zákonem č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byla věková hranice 15 let vypuštěna.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.