Vydání 3/2004

Číslo: 3/2004 · Ročník: II

146/2004

Správní soudnoctví a rozhodování o nepřípustném opravném prostředku

Řízení před soudem: rozhodování o nepřípustném opravném prostředku
k § 132 soudního řádu správního
Rozhodl-li soud ve správním soudnictví o žalobě proti správnímu rozhodnutí před datem 31. 12. 2002 a podal-li žalobce i přes správné poučení o tom, že proti rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, proti tomuto rozhodnutí soudu "odvolání", odmítne takové odvolání postupem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud, jemuž bylo odvolání adresováno (soud adresy), protože tu není žádný soud, který byl funkčně příslušný k projednání odvolání. Bylo-li však odvolání adresováno přede dnem 1. 1. 2003 vrchnímu soudu, odmítne takové odvolání Nejvyšší správní soud (§ 132 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2003, čj. Na 265/2002-9)
Věc:
Vítězslav K. v L. proti Policii České republiky o zrušení správního rozhodnutí.
U Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ředitele Policie ČR, Správy Středočeského kraje, ve věcech služebního poměru. Rozsudkem ze dne 24. 9. 2002 byla žaloba zamítnuta.
O opravném prostředku proti rozsudku Městského soudu v Praze rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že jej odmítl.
Z odůvodnění:
Žalobce - i přes správné poučení, že proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2002 není opravný prostředek přípustný - podal proti němu v listopadu 2002 odvolání, které adresoval Vrchnímu soudu v Praze.
Vrchní soud k rozhodnutí vyžádal v prosinci 2002 příslušný spis Městského soudu v Praze; ten byl předložen v roce 2003 již Nejvyššímu správnímu soudu, na který přešlo dnem 1. 1. 2003 rozhodování o neskončených věcech správního soudnictví z Vrchního soudu v Praze.
Z předloženého spisu Městského soudu v Praze je zřejmé, že tu šlo o věc správního soudnictví (přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy) podle dřívější právní úpravy (§ 244 a násl. o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002.). Proti rozhodnutím soudu nebyl přípustný opravný prostředek; o tom byl tedy žalobce správně poučen. Řádný opravný prostředek není ostatně přípustný ani podle nové právní úpravy obsažené v soudním řádu správním.
Nejvyšší správní soud se tak nemůže věcí v odvolacím řízení zabývat, protože k takovému řízení není funkčně příslušný ani on, ani žádný jiný soud. Tato podmínka řízení je neodstranitelná; proto Nejvyšší správní soud podané odvolání odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.