Vydání 3/2004

Číslo: 3/2004 · Ročník: II

134/2004

Správní soudnictví a překážka litispendence

Řízení před soudem: překážka litispendence
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Jsou-li podány dvě žaloby proti jednomu rozhodnutí, přičemž v jedné žalobě je žalobce označen jménem, příjmením a místem trvalého bydliště a v další žalobě je navíc uvedeno, pod jakým obchodním jménem podniká a jaké je místo jeho podnikání, je nepochybné, že obě žaloby byly podány stejnou osobou. Projednání později podané žaloby tak brání překážka věci zahájené; takovouto žalobu soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2003, čj. 6 Afs 5/2003-49)
Prejudikatura:
srov. Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 49/1994; Daňové judikáty, svazek I., Linde, Praha 1999, č. 28.
Věc:
Pavel V. v O. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce se u Krajského soudu v Ostravě žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 10. 2002, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Olomouci ze dne 22. 8. 2000. Krajský soud v Ostravě žalobu odmítl usnesením ze dne 30. 1. 2003 (sp. zn. 22 Ca 570/2002) s odůvodněním, že proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dvě žaloby prostřednictvím Okresního soudu v Olomouci dne 12. 12. 2002 a dne 13. 12. 2002. Soud shledal překážku
litispendence
, protože u Krajského soudu v Ostravě již byla vedena první žaloba pod sp. zn. 22 Ca 5/2003; proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. návrh žalobce v téže věci učiněný dne 13. 12. 2002 odmítl.
Žalobce se kasační stížností domáhal zrušení posléze uvedeného usnesení. Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobce poukázal na to, že žaloba podaná dne 13. 12. 2002 u Okresního soudu v Olomouci byla podána žalobcem Pavlem V., podnikajícím pod obchodním jménem Pavel V. - Pavex, s místem podnikání Olomouc, ulice L., tedy podle názoru stěžovatele subjektem, vůči němuž mělo být vedeno daňové řízení. Daňová kontrola však byla zahájena a správní řízení bylo vedeno vůči daňovému subjektu Pavlu V., bytem Olomouc, ulice N.
Podle stěžovatele jde zcela zřejmě o
non
-subjekt, protože stěžovatel nemá vystaveno živnostenské oprávnění na obchodní jméno Pavel V., ale pouze na své jméno a příjmení s dovětkem Pavex, a na základě takto vystaveného živnostenského oprávnění byl registrován u správce daně. Proto vznesl žalobu - na rozdíl od dříve podané žaloby - jako subjekt podle § 65 s. ř. s., jehož práv a povinností a chráněných zájmů se může rozhodnutí, resp. výsledek předchozího řízení, týkat. Žaloba o přezkoumání téhož správního rozhodnutí (podaná dne 11. 12. 2002, nikoliv dne 12. 12. 2002, jak je uvedeno v napadeném usnesení), je podána žalobcem jiným, a to Pavlem V., se sídlem v Olomouci, ulice N., proti němuž bylo zahájeno a vedeno daňové řízení. Stěžovatel má za to, že vzhledem k rozdílným osobám aktivně legitimovaným nemůže jít o tutéž věc, jak odůvodňuje krajský soud, a při předpokládaném rozhodnutí v obou věcech by nešlo o překážku
rei iudicatae
.
Finanční ředitelství v Ostravě ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedlo, že podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku - fyzická osoba - je jednoznačně identifikován jménem, příjmením, místem trvalého pobytu, rodným číslem, případně daňovým identifikačním číslem, nikoliv obchodním jménem, jak se mylně domnívá stěžovatel. Finanční ředitelství proto považuje za nesprávný právní názor stěžovatele, že daňové řízení bylo vedeno s "
non
-subjektem".
Kasační stížnost není důvodná.
Správní soudy se již v minulosti v řadě svých rozhodnutí vyjádřily k otázce nerozlišení obchodního jména od fyzické osoby podnikatele a protože dnes již jde téměř o notorietu, lze uvést pouze stručně následující:
V daném případě bylo daňové řízení zahájeno proti osobě, která podniká na základě živnostenského oprávnění, takže subjektem právních vztahů byl podnikatel Pavel V., tedy fyzická osoba. Obchodní jméno není totožné s fyzickou nebo právnickou osobou, není schopno nabývat práva a brát na sebe povinnosti, nelze proti němu vést výkon rozhodnutí atd.; nemá ani znaky, které zákon spojuje se vznikem právnické osoby. Bezsubjektní útvar - jako podnik ve vlastnictví fyzické osoby nebo obchodní jméno jako pouhé označení fyzické osoby - podnikatele pro právní úkony při podnikatelské činnosti - však není osobností ve smyslu právním: není subjektem, ale objektem práv a povinností. Způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost k právním úkonům, tedy i způsobilost vystupovat ve správním řízení a být adresátem rozhodnutí, měla v posuzovaném případě jen fyzická osoba - Pavel V.
Stěžovatel byl v obou správních žalobách označen svým jménem a příjmením a místem trvalého bydliště, v posuzované věci pak navíc uvedl, pod jakým obchodním jménem podniká a jaké je místo jeho podnikání. Je tedy nepochybné, že obě žaloby byly podány podnikatelem Pavlem V., přičemž obě žaloby směřují proti témuž rozhodnutí správního orgánu. U Krajského soudu v Ostravě tak o téže věci probíhala dvě řízení; krajský soud proto postupoval správně, když později podanou žalobu ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.
(zdi)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.