Vydání 7/2004

Číslo: 7/2004 · Ročník: II

252/2004

Správní soudnictví a počítání lhůt

Ej 213/2003
Řízení před soudem: počítání lhůt
k § 40 odst. 2 soudního řádu správního
Bylo-li soudní rozhodnutí doručeno účastníku v pátek 2. května 2003, pak posledním dnem dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti byl pátek 16. května 2003.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, čj. 5 Ads 43/2003-64)
Věc:
Jan T. (Slovenská republika) proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 27. 11. 2001 odňala žalobci plný invalidní důchod od 1. 1. 2002.
Správní žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 4. 2003, který byl žalobci doručen dne 2. 5. 2003.
Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel u Městského soudu v Praze dne 19. 5. 2003 odvolání, v němž žádal pravdivé prošetření svého zdravotního stavu. Městský soud v Praze posoudil dané podání jako kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Žalobci byl rozsudek Městského soudu v Praze doručen dne 2. 5. 2003. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Zásady pro počítání lhůt jsou upraveny v ustanovení § 40 s. ř. s. Lhůta určená podle týdnů pak v souladu s odstavcem druhým citovaného paragrafu končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.
Lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula marně dnem 16. 5. 2003, kdy mohla být kasační stížnost předána soudu nebo jemu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost ji doručit, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 40 odst. 4 s. ř. s.). V daném případě se tak nestalo a žalobce podal kasační stížnost podle prezenčního razítka pošty S. dne 19. 5. 2003, tj. tři dny po skončení lhůty, která počala běžet v pátek 2. 5. 2003 a skončila podle § 40 odst. 2 s. ř. s. rovněž v pátek dne 16. 5. 2003. Proto musela být žalobcova kasační stížnost odmítnuta, přičemž soud tak učinil ve shodě s ustanovením § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s.
(ovo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.