Vydání 7/2004

Číslo: 7/2004 · Ročník: II

275/2004

Správní soudnictví a obnova řízení

Ej 409/2003
Řízení před soudem: obnova řízení
k § 114 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodnutí soudu vydané podle části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, je rozhodnutím ve správním soudnictví, bez ohledu na to, zda šlo o rozhodnutí v řízení o žalobě nebo o opravném prostředku, či zda se jednalo o rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní či soukromoprávní věci. Proti takovému rozhodnutí není přípustná obnova řízení ani podle ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2003, čj. 2 As 7/2003-42)
Věc:
Jana Ž. v B. proti Ministerstvu zemědělství o obnovu řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 1999 byla v řízení podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, k opravnému prostředku potvrzena rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 18. 5. 1998 a ze dne 21. 4. 1998, vydaná podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 3. 2003 byl zamítnut návrh Jany Ž. (žalobkyně, původně navrhovatelky) na obnovu řízení ve věci zmíněného rozsudku z r. 1999.
Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost (podání ze dne 30. 3. 2003 doručené tomuto soudu dne 7. 4. 2003). Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 1999 je rozhodnutím soudu ve správním soudnictví. Na povaze takového rozhodnutí nic nemění to, zda šlo o rozhodnutí dle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu (ve znění účinném k 31. 12. 2002), tedy vydané v řízení o žalobě, anebo o rozhodnutí dle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu (v témže znění) – tedy vydané v řízení o opravném prostředku, ani zda se jednalo o rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní či soukromoprávní věci. Posledně uvedené rozlišení věcí je podstatné až pro rozhodnutí vydaná po 31. 12. 2002. Jednalo-li se tedy o rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, není proti takovému rozhodnutí ani se zřetelem na ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. přípustná obnova řízení (tu lze ve správním soudnictví podat jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí). Pro úplnost je třeba uvést, že obnovu řízení nebylo možno podat ani podle úpravy účinné k 31. 12. 2002 (§ 250j odst. 4, § 250s o. s. ř., v tehdy účinném znění).
Proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a zamítl ji (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
(oda)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.