Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

300/2004

Správní soudnictví a lhůta k opravě nebo odstranění vad podání

Ej 27/2004
Řízení před soudem: lhůta k opravě nebo odstranění vad podání
k § 37 odst. 5 a § 72 odst. 1 soudního řádu správního
Délku lhůty k opravě nebo odstranění vad podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. (resp. vad žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s.) zákon nestanoví; určí ji soud tak, aby byla přiměřená okolnostem konkrétního případu, tj. aby v ní podatel mohl vady podání odstranit nebo opravit. Námitka podatele, že tato lhůta nesmí být kratší než dvouměsíční lhůta pro podání žaloby stanovená v § 72 odst. 1 s. ř. s., nemá oporu v žádném ustanovení soudního řádu správního.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, čj. 5 Azs 34/2003-42)
Věc:
Vladimir D. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci dne 17. 7. 2003 odmítl žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 6. 2002, kterým žalobci nebyl udělen azyl. Toto usnesení žalobce napadl kasační stížností.
Důvod kasační stížnosti žalobce spatřoval v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., a navíc pak z důvodu opatrnosti uplatnil další důvody v § 103 odst. 1 písm. c) a d) s. ř. s. Krajskému soudu žalobce vytkl, že napadeným usnesením porušil § 37 odst. 5 s. ř. s., neboť lhůtu k odstranění vad podání stanovil jen v trvání dvou týdnů, ačkoli délka lhůty podle tohoto ustanovení neměla být kratší než lhůta podle ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. Žalobce totiž nepodával žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního, ale opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu. V něm je otázka náležitostí podání a jeho případné opravy a jeho doplnění upravena odlišně od současné úpravy dle soudního řádu správního. Žalobce je přesvědčen, že ukládáním kratší lhůty k doplnění a odstranění vad v podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s., než jaká je upravena v § 72 odst. 1 s. ř. s., by byli účastníci řízení, kteří podali opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu podle právní úpravy platné k 31. 12. 2002, diskriminováni a nebylo by zajištěno rovné postavení účastníků řízení ve smyslu článku 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. K odstranění vad podání tedy měl krajský soud stanovit lhůtu, která nebude kratší než lhůta podle § 72 odst. 1 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud zamítl žalobcovu kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud zkoumal, zda je dán důvod kasační stížnosti uplatněný žalobcem a spočívající v tom, že krajský soud napadeným usnesením porušil ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. tím, že žalobci stanovil lhůtu k doplnění – opravě podání v délce dvou týdnů od doručení.
Vrchní soud v Praze o žalobcově opravném prostředku nerozhodl do 31. 12. 2002. Podle článku II zákona č. 519/2002 Sb. převzal tuto věc k dalšímu řízení a rozhodnutí krajský soud, v jehož obvodu byl žalobce v den podání žaloby, resp. žadatel o udělení azylu v den předložení opravného prostředku, Ministerstvem vnitra soudu hlášen k pobytu. Přípisem ze dne 2. 1. 2003 postoupil Vrchní soud v Praze věc Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Protože žalobcovo podání označené jako opravný prostředek proti rozhodnutí žalovaného, které je od 1. 1. 2003 nutno považovat za žalobu proti rozhodnutí žalovaného, nemělo náležitosti stanovené v § 71 odst. 1 s. ř. s., vyzval krajský soud žalobce usnesením ze dne 23. 1. 2003 k odstranění vad podání ze dne 8. 7. 2002 tak, aby bylo v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 písm. d), e), f) s. ř. s., tj. aby žalobce vytyčil žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, aby označil, jaké důkazy k prokázání svých tvrzení požaduje provést, a aby navrhl výrok rozsudku. Krajský soud žalobci stanovil lhůtu k odstranění vad podání v délce dvou týdnů od doručení usnesení. Současně žalobce poučil o tom, že nebudou-li ve stanovené lhůtě potřebné náležitosti doplněny, a vady podání tak odstraněny, soud opravný prostředek (žalobu) usnesením odmítne. Toto usnesení bylo doručeno žalobci dne 3. 3. 2003.
Žalobce nezpochybňuje to, že usnesení mu bylo doručeno. Ve stanovené lhůtě však žalobce vady podání – žaloby neodstranil. Ani tuto skutečnost žalobce nezpochybňuje. O tom, že žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2002 nemá náležitosti stanovené v § 71 odst. 1 s. ř. s., nevznikají ani v Nejvyšším správním soudu žádné pochybnosti. Nevznikají v něm pochybnosti ani o tom, že o žalobcově podání nebylo možno v řízení pokračovat právě pro nedostatek jeho náležitostí podle ustanovení § 71 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud proto správně postupoval podle § 37 odst. 5 s. ř. s. Podle něho vyzve předseda senátu usnesením podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Z ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s tedy plyne, že k opravě nebo odstranění vad podání je třeba stanovit lhůtu. Není určeno, jak dlouhá má tato lhůta být. Mělo by jít o lhůtu, která je přiměřená tomu, aby v ní mohl podatel vady podání odstranit nebo opravit. Nejvyšší správní soud za takovou lhůtu považuje lhůtu stanovenou krajským soudem, tedy lhůtu dvou týdnů od doručení usnesení. Lhůtu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. nelze zaměňovat s lhůtou pro podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s., neboť § 72 odst. 1 s. ř. s. stanoví, že žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.
Protože žalobce lhůtu stanovenou krajským soudem v usnesení ze dne 23. 1. 2003 nesplnil a neodstranil vady svého podání – žaloby proti rozhodnutí žalovaného – a pro tento nedostatek nebylo možno v řízení pokračovat, postupoval krajský soud správně v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. a řízení o takovém podání žalobce usnesením odmítl poté, co žalobce v usnesení ze dne 23. 1. 2003 o možnosti takového postupu poučil.
(ale)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.