Vydání 3/2004

Číslo: 3/2004 · Ročník: II

142/2004

Správní soudnictví a kompetenční výluka

Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 34 odst. 1 písm. b) a § 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (v textu též "zákon ČNR č. 114/1988 Sb.")
k § 86 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.
k § 35 odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 312/1998 Sb.
k § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. f) soudního řádu správního
Rozhodnutí ve věci příspěvku na koupi motorového vozidla podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, je vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví [§ 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., § 68 písm. e) a § 70 písm. f) s. ř. s.].
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 10. 2003, čj. 16 Cad 128/2003-23)
Věc:
Květoslava K. v K. proti
Krajskému úřadu Karlovarského kraje o příspěvek na koupi motorového vozidla.
Magistrát města Karlovy Vary zamítl dne 25. 2. 2003 žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku na koupi motorového vozidla.
O odvolání rozhodl žalovaný dne 6. 6. 2003 žalobou naříkaným rozhodnutím tak, že je zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Krajský soud v Plzni žalobu jako nepřípustnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Z rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, odboru zdravotnictví a sociálních věcí, ze dne 25. 2. 2003 vyplývá, že tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku na zakoupení motorového vozidla podle § 86 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v souladu s § 34 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a dle § 35 odst. 1 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. V odůvodnění tohoto rozhodnutí je mimo jiné uvedeno, že lékař Okresní správy sociálního zabezpečení Karlovy Vary ve svém posudku ze dne 13. 2. 2003 shledal, že zdravotní stav žalobkyně neodpovídá těžké vadě nosného nebo pohybového ústrojí uvedeného v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.
Soud nemohl žalobu věcně projednat, protože napadené rozhodnutí správního orgánu je ze soudního přezkumu vyloučeno. Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.
Podle § 70 písm. f) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon.
Podle § 56c písm. a) zákona ČNR č. 114/1988 Sb. jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e).
Soud usnesením podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítne návrh, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný, pokud nestanoví tento zákon jinak.
S ohledem na zjištění, že ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o dávkách sociálních péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e) zákona ČNR č. 114/1988 Sb. a že se o takovouto dávku v této věci jedná, soudu nezbylo než žalobu odmítnout.
(hoc)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.