Vydání 10/2006

Číslo: 10/2006 · Ročník: IV

958/2006

Správní řízení: seznamování účastníků s podkladem rozhodnutí

Ej 637/2004
Správní řízení: seznamování účastníků s podkladem rozhodnutí
k § 33 odst. 2 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Smyslem ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu je poskytnout účastníku správního řízení možnost prezentovat správnímu orgánu své stanovisko k důkazním prostředkům, které správní orgán shromáždil ve správním řízení. Jednání účastníka, který správnímu orgánu zaslal listiny sloužící k podpoře jeho tvrzení, již obsahuje i jeho vyjádření k těmto podkladům a ke způsobu jejich zjištění. Za předpokladu, že správní orgán druhého stupně pak řízení nedoplnil prováděním dalšího dokazování a při rozhodování vycházel pouze z těch podkladů, které již účastník řízení znal, nedošlo k porušení zákona, pokud uvedený správní orgán nedal tomuto účastníku možnost vyjádřit se k jím předloženým podkladům pro rozhodnutí, neboť by se jednalo o čistě formální úkon.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2004, čj. 7 As 40/2003-61)
Věc:
Jiří D. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.
Magistrát města Ostravy rozhodl dne 6. 6. 2001 o tom, že žalobce naplnil skutkovou podstatu deliktu dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a uložil mu pokutu ve výši 100 000 Kč. Žalobcovo odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl dne 5. 3. 2002 a odvoláním napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě. Ten zrušil rozhodnutí žalovaného pro vady řízení svým rozsudkem ze dne 15. 5. 2003 a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Včas podanou kasační stížností se žalovaný jako stěžovatel domáhá zrušení tohoto rozsudku; uplatňuje přitom kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Namítá zejména, že v průběhu řízení doložil žalobce do spisu dvě listiny; proto stěžovatel neaplikoval ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu. Obsah těchto listin musel být žalobci prokazatelně znám, a bylo by tedy nadbytečné upozorňovat jej na možnost vyjádřit se k listinám. Stěžovatel proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.
Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti upozorňuje na okolnost, že mu nemuselo a nemohlo být známo, zda stěžovatel neprovedl nějaké důkazy k důslednému zjištění skutečného stavu věci, tedy nad rámec toho, co tvrdil nebo doložil žalobce. Neaplikování ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu nemohlo být odůvodněno ani rychlostí a hospodárností řízení, neboť tím by došlo k porušení dalších zásad správního řízení.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná; proto napadené rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Dle § 33 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen dát účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Zásadní námitkou stěžovatele je nesouhlas s právním názorem Krajského soudu v Ostravě, prezentovaným v odůvodnění napadeného rozhodnutí a týkajícím se vady správního řízení. Nejvyšší správní soud konstatuje, že tuto námitku shledává z příčin uvedených níže důvodnou.
Z obsahu správního spisu, který soudu předložil stěžovatel, je zřejmé, že poté, co žalobce podal odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nečinil stěžovatel žádné další úkony či nezjišťoval blíže skutečný stav věci; omezil se pouze na právní posouzení sporné otázky na podkladě důkazních prostředků získaných správním orgánem I. stupně, se kterými byl žalobce řádně seznámen. Podklady pro stěžovatelovo rozhodnutí byly tedy rozšířeny jen o dvě listiny, které přiložil ke svému odvolání žalobce. S těmito listinami se stěžovatel vypořádal v odůvodnění svého rozhodnutí. Jak je tedy patrné, spisový materiál, který byl podkladem pro stěžovatelovo rozhodnutí, se od spisového materiálu, který měl k dispozici správní orgán I. stupně, odlišoval pouze existencí dvou listinných důkazů, které předložil žalobce. Je tedy nepochybné, že ten znal jejich obsah.
Nejvyšší správní soud uvádí, že při výkladu právních předpisů je nutno zohlednit zejména jejich smysl, neboť opačný postup by vedl k přílišnému právnímu formalismu.
Z § 33 odst. 2 správního řádu je zřejmé, že jeho smyslem je poskytnout účastníku správního řízení možnost prezentovat správnímu orgánu své stanovisko k důkazním prostředkům, které správní orgán shromáždil ve správním řízení. Materiálním předpokladem jeho užití je situace, kdy skutkový stav doznal změn, zejména byly provedeny zásadní důkazy, o nichž žalobce neví. Z výše uvedeného logicky vyplývá, že jednání účastníka, který správnímu orgánu zaslal listiny na podporu svého tvrzení, již obsahuje i jeho vyjádření k těmto podkladům a ke způsobu jejich zjištění. Za předpokladu, že správní orgán (stěžovatel) pak řízení na druhém stupni nedoplnil prováděním dalšího dokazování a při rozhodování vycházel pouze z těch podkladů, které již žalobce znal, Nejvyšší správní soud konstatuje, že nedošlo k porušení ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu. Vyzvání účastníka podle citovaného ustanovení by bylo čistě formálním úkonem. Nejvyšší správní soud považuje za vhodné se vyjádřit i k námitce, v níž žalobce uvedl, že za zcela nepřípadné považuje stěžovatelovo tvrzení o tom, že žalobci byly známy podklady pro rozhodnutí, neboť žalobce nemohl vědět, zda stěžovatel neprovedl nějaké další úkony. Nejvyšší správní soud konstatuje, že v tomto případě se použije argument
a contrario
, který v tomto případě lze interpretovat tak, že správní orgán druhého stupně má povinnost vyzvat účastníka řízení dle § 33 odst. 2 správního řádu pouze za předpokladu, že doplnil spisový materiál o další podklady, které jsou účastníku řízení neznámé a které mají
relevantní
vztah k dané věci.
*) Nyní srov. § 36 odst. 3 nového správního řádu (č. 500/2004 Sb.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.