Vydání 7/2005

Číslo: 7/2005 · Ročník: III

597/2005

Správní řízení a přezkum rozhodnutí v mimoodvolacím řízení

Ej 170/2004
Správní řízení: přezkum rozhodnutí v mimoodvolacím řízení
k § 59 odst. 3 a § 65 odst. 2 správního řádu
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Aplikuje-li ministr při zrušení rozhodnutí v řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení ustanovení § 59 odst. 3 správního řádu namísto ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu, jedná se o závažnou vadu řízení, jež činí rozhodnutí nepřezkoumatelným; soud napadené rozhodnutí zruší pro nepřezkoumatelnost podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2004, čj. 5 A 108/2001-28)
Věc:
Dušan K. v S. proti Ministerstvu zemědělství o uložení pokuty.
Okresní úřad Jihlava dne 5. 12. 1997 žalobci uložil pokutu ve výši 80 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 a § 33 odst. 3 lesního zákona, kterého se žalobce dopustil provedením úmyslné mýtní těžby na svém lesním pozemku bez souhlasu orgánu státní správy lesů. Toto rozhodnutí Ministerstvo zemědělství – územní odbor Třebíč dne 27. 4. 1998 k žalobcovu odvolání zrušilo.
Okresní úřad Jihlava dne 21. 10. 1998 podal žalovanému podnět k přezkoumání rozhodnutí Ministerstva zemědělství – územního odboru Třebíč ze dne 27. 4. 1998 mimo odvolací řízení podle ustanovení § 65 správního řádu. Ministr zemědělství dne 12. 2. 1999 v mimoodvolacím řízení rozhodl tak, že rozhodnutí odvolacího orgánu změnil, žalobcovo odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně o uložení pokuty potvrdil.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 10. 3. 1999 žalobu k Vrchnímu soudu v Praze, který dne 11. 12. 2000 vydal rozsudek, jímž žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení; Vrchní soud v Praze konstatoval porušení základních zásad správního řízení v mimoodvolacím řízení.
Dne 28. 2. 2001 pak vydal ministr zemědělství rozhodnutí, kterým na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze přezkoumal rozhodnutí Ministerstva zemědělství – územního odboru Třebíč ze dne 27. 4. 1998 a podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu uvedené rozhodnutí zrušil a věc postoupil Krajskému úřadu v Jihlavě k dalšímu projednání a rozhodnutí o odvolání.
Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 8. 6. 2001 pak bylo znovu přezkoumáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství – územního odboru Třebíč ze dne 27. 4. 1998 a podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu bylo rozhodnuto, že rozhodnutí ze dne 28. 2. 2001 se mění tak, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství – územního odboru Třebíč ze dne 27. 4. 1998 se zrušuje a věc se postupuje Ministerstvu zemědělství k dalšímu projednání a rozhodnutí o odvolání. Ministr zemědělství v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že rozhodnutím ze dne 28. 2. 2001 byla věc postoupena k novému projednání a rozhodnutí Krajskému úřadu v Jihlavě. Krajský úřad v Jihlavě však upozornil na přechodné ustanovení, uvedené v § 94 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovil názor, že se jedná o věc pravomocně neskončenou před 1. 1. 2001, neboť dnem doručení rozsudku Vrchního soudu v Praze (5. 12. 2000) se věc procesně otevřela a neexistuje pravomocné rozhodnutí o odvolání; proto rozhodnout o odvolání přísluší Ministerstvu zemědělství. Rovněž v době rozhodování Vrchního soudu v Praze, tj. 21. 11. 2000, byly platné zákony o okresních a krajských úřadech a byla známa jejich účinnost i jejich přechodná ustanovení. Přesto vrchní soud vedle zrušení rozhodnutí vydaného v mimoodvolacím řízení věc vrátil k dalšímu řízení Ministerstvu zemědělství, a nikoliv krajskému úřadu. Tento výrok je pro další řízení prováděné správními orgány závazný; proto bylo v novém mimoodvolacím řízení odvolací rozhodnutí zrušeno a věc vrácena Ministerstvu zemědělství k novému projednání a rozhodnutí o odvolání.
Toto rozhodnutí žalobce napadl u Vrchního soudu v Praze žalobou, ve které mj. namítl, že žalovaný při rozhodování použil ustanovení správního řádu pro odvolací řízení, a nikoliv pro přezkum rozhodnutí mimo odvolací řízení. Navíc argumentaci ministra v napadeném rozhodnutí žalobce označil za zmatečnou a zkracující jeho procesní práva. Rozhodnutí pokládá žalobce za nepřezkoumatelné rovněž z důvodu, že ve výroku rozhodnutí je věc postoupena k projednání odvolání, ačkoliv ministr v odůvodnění tvrdí, že se v daném případě jedná o řízení mimo odvolací řízení.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, napadené rozhodnutí žalovaného zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
Z odůvodnění:
Žalobci je třeba přisvědčit v tom, že ministr zemědělství žalobou napadeným rozhodnutím při přezkoumání odvolacího rozhodnutí Ministerstva zemědělství – územního odboru Třebíč ze dne 27. 4. 1998 v mimoodvolacím řízení podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu uvedené odvolací rozhodnutí, které bylo již pravomocně zrušeno jeho předchozím rozhodnutím v mimoodvolacím řízení (rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 28. 2. 2001) v rámci změny původního rozhodnutí podle § 65 odst. 2 správního řádu opětovně zrušil – nyní však za použití ustanovení § 59 odst. 3 správního řádu. Na rozdíl od předchozího rozhodnutí v mimoodvolacím řízení ze dne 28. 2. 2001 postoupil ministr zemědělství v přezkoumávaném řízení věc k projednání a rozhodnutí o odvolání nikoliv Krajskému úřadu v Jihlavě, ale Ministerstvu zemědělství.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že ministr zemědělství napadeným rozhodnutím změnil v mimoodvolacím řízení své předchozí mimoodvolací rozhodnutí v téže věci tak, že opětovně zrušil již původním rozhodnutím zrušené odvolací rozhodnutí, což nesvědčí pro potřebu změny rozhodnutí původního. Pokud byla důvodem této změny skutečnost vyjádřená ve výroku napadeného rozhodnutí, že k nynějšímu zrušení odvolacího rozhodnutí přistupuje ministr zemědělství jako odvolací orgán, neboť použil ustanovení § 59 odst. 3 správního řádu, je zřejmé, že rozhodnutí je nesrozumitelné, neboť ministr nemůže v mimoodvolacím řízení současně rozhodovat jako odvolací orgán, přezkoumává-li rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání. To platí i za situace, kdy ministr v dalším mimoodvolacím rozhodnutí mění své původní mimoodvolací rozhodnutí.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.