Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: II

228/2004

Správní řízení a poučení o odvolání

Ej 339/2003
Správní řízení: poučení o odvolání
k § 132 odst. 4 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky*)
Pokud je poučení o možnosti podat odvolání formulačně nepřesné, avšak obsahuje vše, co požaduje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, nelze z takového poučení dovozovat důsledky uvedené v § 132 odst. 4 tohoto zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2003, čj. 6 A 141/2002-34)
Věc:
Mgr. Jiří R. v P. proti Ministerstvu vnitra o náhradu škody způsobenou žalobcem Policii České republiky.
Policejní prezident svým rozhodnutím ze dne 7. 12. 2001 uložil žalobci povinnost uhradit Policii České republiky škodu ve výši 67 327 Kč, kterou jí žalobce způsobil v době, kdy byl jejím příslušníkem. Ministerstvo vnitra dne 9. 9. 2002 žalobou naříkaným rozhodnutím potvrdilo rozhodnutí policejního prezidenta a odvolání žalobce zamítlo pro opožděnost: rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo žalobci doručeno dne 21. 12. 2001, proto posledním dnem, kdy bylo možno včas podat odvolání k poštovní přepravě, byl 7. 1. 2002, avšak žalobce podal odvolání k poštovní přepravě až 8. 1. 2002.
V žalobě adresované Vrchnímu soudu v Praze, podané k poštovní přepravě dne 9. 10. 2002, žalobce namítal, že nebyl správně poučen o možnosti podat odvolání. V poučení o možnosti odvolání se totiž uvádělo, že „...odvolání lze podat písemně do protokolu policejního prezidenta...“. Takové poučení ovšem dle názoru žalobce obsahovalo vnitřní rozpor, protože odvolání nelze podat do protokolu písemně, ale jen ústně. Protože poučení nedávalo smysl, nemělo se k němu přihlížet a bylo nutno vycházet ze stavu, jako kdyby nebylo dáno vůbec. Žalobce dovozoval s odvoláním na § 132 odst. 4 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, že odvolání nebylo opožděné, neboť bylo podáno v tříměsíční lhůtě ode dne doručení rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Žalovaný proto nemohl odvolání žalobce zamítnout jako opožděné a pokud tak učinil, je jeho rozhodnutí v rozporu se zákonem.
Vrchní soud v Praze ve věci nerozhodl do 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti soudní řád správní, a proto podle § 132 s. ř. s. věc převzal a řízení o ní dokončil Nejvyšší správní soud podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního.
Nejvyšší správní soud žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Z odůvodnění:
Podle § 124 odst. 4 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, obsahuje poučení o odvolání údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě a ke kterému služebnímu funkcionáři. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal odvolání po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebo u nepříslušného služebního funkcionáře, má se podle § 132 odst. 4 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, za to, že je podal včas a u příslušného služebního funkcionáře, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
Žalobce byl v písemném vyhotovení rozhodnutí správního orgánu I. stupně poučen takto: „Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání písemně do protokolu policejního prezidenta do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání má odkladný účinek.“ Toto poučení, i když není formulačně přesné, obsahuje vše, co ukládá § 124 odst. 4 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a proto z jeho znění nelze dovozovat důsledky uvedené v § 132 odst. 4 citovaného zákona. Žalobce na základě tohoto poučení podal odvolání písemně poštou k policejnímu prezidentovi jako příslušnému služebnímu funkcionáři; nedopustil se tedy žádného pochybení, z něhož by bylo možno dovodit, že mu byl obsah poučení nesrozumitelný.
(ach)
*) Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, byl s účinností od 1. 1. 2005 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. (Srov. úpravu odvolání obsaženou v ustanovení § 190).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.