Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

294/2004

Správní řízení a den zahájení řízení

Ejk 49/2004
Správní řízení: den zahájení řízení
k § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (v textu též „zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání“)
k § 18 odst. 2 správního řádu
Stanoví-li zákon lhůtu, v níž lze zahájit správní řízení z podnětu správního orgánu (např. § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů), musí být v této lhůtě zahájení řízení účastníku také řádně oznámeno; nejde o lhůtu pořádkovou, nýbrž o lhůtu propadnou.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2004, čj. 10 Ca 166/2003-25)
Prejudikatura:
srov.
Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 139/1996*).
Věc:
Společnost s ručením omezeným C. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o pokutu.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 6. 2003 uložil žalobci podle § 60 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, pokutu ve výši 1 000 000 Kč, a to za odvysílání pořadu s názvem „B.“ dne 4. 11. 2002 na stanici N. ve 20.35 hodin, čímž došlo k porušení povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 písm. g) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle něhož je provozovatel vysílání povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
Žalobce u Městského soudu v Praze podal žalobu, v níž v prvé řadě namítal, že pokuta byla uložena v rozporu s § 61 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle něhož lze zahájit správní řízení o uložení pokuty nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy žalovanému byl doručen záznam vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. j) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání; žalovaný si vyžádal záznam pořadu dne 12. 11. 2002 a žalobce jej doručil žalovanému dne 29. 11. 2002 – žalovaný však zahájil správní řízení se žalobcem oznámením ze dne 4. 2. 2003, které však bylo žalobci doručeno až 5. 3. 2003, tedy po výše uvedené lhůtě, ve které mohlo být správní řízení zahájeno.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí s tím, že správní řízení, pokud se zahajuje z podnětu správního orgánu, je zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči účastníkovi řízení první úkon. V tomto případě byl podle žalovaného první úkon učiněn dne 4. 2. 2003, kdy žalovaný rozhodl o zahájení správního řízení v předmětné věci. Podle žalovaného ze správního řádu nevyplývá, že by řízení mělo být zahájeno až dnem, kdy je účastníkovi řízení doručena písemnost, v níž je mu zahájení takového řízení oznamováno. Tříměsíční lhůta tedy v tomto případě byla podle žalovaného dodržena.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud přezkoumal napadené správní rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů obsahujících vymezení důvodů, pro které žalobce pokládá rozhodnutí žalovaného za nezákonné a procesní postup žalovaného za vadný; žalobu shledal důvodnou pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání lze správní řízení o uložení pokuty zahájit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (tedy žalovanému) byl doručen záznam vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. j) citovaného zákona. Při ukládání pokut se pak postupuje podle správního řádu.
Podle ustanovení § 18 odst. 2 správního řádu je řízení zahajované z podnětu správního orgánu zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči účastníku řízení první úkon.
Mezi oběma účastníky soudního řízení je nesporné a vyplývá to i ze správního spisu a z dokumentace předložené žalobcem (vyžádání záznamu pořadu B. žalovaným a jeho předložení žalovanému), že film – americká romantická komedie „B.“ – byl odvysílán na stanici N. dne 4. 11. 2002, že žalovaný si týž měsíc (v listopadu 2002) vyžádal záznam tohoto pořadu a že ve stejném měsíci (29. 11. 2002) záznam obdržel. Ze správního spisu vyplývá, že žalovaný při svých jednáních počítal s nejzazším termínem pro zahájení správního řízení – 28. únorem 2003. Z doručenky, resp. dodejky založené ve správním spise pak vyplývá, že oznámení o zahájení řízení včetně výzvy k vyjádření, které přijala žalovaná Rada na svém zasedání dne 4. 2. 2003, bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 5. 3. 2003.
Stanoví-li zákon lhůtu, dokdy nejpozději lze zahájit správní řízení z podnětu správního orgánu, jako je tomu právě v ustanovení § 61 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, musí být v této lhůtě zahájení řízení účastníku také řádně oznámeno; nejde o lhůtu pořádkovou, nýbrž o lhůtu propadnou. Jiný výklad by mohl vést k důsledkům, které jsou z hlediska požadavku včasného vyřizování věcí neakceptovatelné a které by znamenaly, že k doručení oznámení o zahájení správního řízení, a to dokonce řízení o uložení sankce, by mohlo dojít v podstatě libovolně kdykoli poté, kdy se správní orgán rozhodne takové řízení zahájit; žalovaný by byl při takovém výkladu limitován jen lhůtami danými k uložení pokuty.
Soud se tak ztotožnil s argumenty vyjádřenými v prvém bodě žaloby, což postačilo k rozhodnutí o zrušení napadeného správního rozhodnutí, aniž bylo třeba zabývat se důvodností dalších žalobních bodů. Neztotožnil se naopak s argumentem žalovaného, že zákon nestanoví důsledek nedodržení lhůty k zahájení správního řízení o uložení pokuty (§ 61 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání). Stanoví ho totiž zcela jednoznačně tak, že lze-li řízení zahájit „nejpozději“ do skončení určité lhůty, znamená to, že poté již řízení zahájit nelze a jeho případné zahájení je vadou předvídanou v ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. S ohledem na propadnou lhůtu k zahájení uvedeného správního řízení odpadá tedy již v okamžiku jeho opožděného zahájení důvod takového řízení.
(ba)
*) „Stanoví-li zákon lhůtu, do které musí správní úřad vydat rozhodnutí, musí být v této lhůtě rozhodnutí také účastníku řízení řádně oznámeno.“

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.