Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

36/2003

Správní řád a rozhodování o námitce podjatosti

Správní řád: rozhodování o námitce podjatosti
k § 12 a § 59 odst. 1 správního řádu
Nezabýval-li se odvolací orgán námitkou podjatosti pracovníka správního orgánu, nepřezkoumal napadené rozhodnutí v celém rozsahu (§ 59 odst. 1 spr. ř.) a tato vada mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 5. 2003, čj. 22 Ca 79/2002-47)
Věc:
Komanditní společnost P. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o kolaudačním rozhodnutí.
Magistrát města Ostravy rozhodl dne 10. 10. 2001 o povolení užívání stavby vodohospodářských objektů SO 07-13 a SO 26. Žalobce jako vlastník pozemku, na němž je umístěna stavba SO 10, podal odvolání, o kterém rozhodl žalovaný dne 11. 1. 2002 tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil a odvolání zamítl. Žalobce navrhl obě tato rozhodnutí zrušit.
Žalobce ve svých žalobních námitkách mj. upozornil na to, že žalovaný v rámci rozhodnutí o odvolání nepřezkoumal námitku podjatosti vznesenou proti pracovníkům správního orgánu prvního stupně Ing. Pavlu V. a Evě K., ač byla v odvolání znovu uplatněna.
Ze správního spisu vyplynulo, že dne 14. 9. 2001, ještě před vydáním kolaudačního rozhodnutí, Magistrát města Ostravy rozhodl o zamítnutí námitek podjatosti vznesených vůči Ing. Pavlu V. a Evě K.
Krajský soud v Ostravě napadené rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Námitkou podjatosti, vznesenou žalobcem vůči pracovníkům stavebního úřadu Evě K. a Ing. Pavlu V., se Magistrát města Ostravy zabýval v souladu s ustanovením § 9 a násl. spr. ř., rozhodl o těchto námitkách dne 14. 9. 2001 a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 spr. ř. v poučení správně uvedl, že proti těmto rozhodnutím nelze podat samostatné odvolání. Námitky proti rozhodnutí o podjatosti mohl tedy žalobce uplatnit až v odvolání ve věci samé, tj. v odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí, což také učinil. Žalovaný se však touto částí odvolání žalobce nezabýval, neboť podle jeho názoru tyto námitky nesouvisely s kolaudačním řízením. Institut vyloučení pracovníka správního orgánu pro podjatost z projednávání a rozhodování určité věci slouží k zajištění objektivity správního řízení. Je praktickým vyjádřením zásady zákonnosti řízení (ustanovení § 3 odst. 1 spr. ř.). Odvolací orgán je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 spr. ř. povinen přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu, tj. z hlediska dodržení procesních zásad. Žalovaný se však odvolací námitkou žalobce ohledně podjatosti pracovníků správního orgánu I. stupně nezabýval; nepřezkoumal tedy napadené rozhodnutí v celém rozsahu a tato vada mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
V případě, že by žalovaný dospěl v otázce podjatosti výše uvedených pracovníků k jinému závěru než Magistrát města Ostravy v rozhodnutích ze dne 14. 9. 2001, bylo by kolaudační rozhodnutí ze dne 10. 10. 2001 zatíženo závažnou vadou: ve věci by rozhodovali pracovníci, kteří měli být z rozhodování vyloučeni. Pokud se žalovaný ztotožnil s rozhodnutími ze dne 14. 9. 2001, měl to v odůvodnění napadeného rozhodnutí výslovně vyjádřit. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí však vyplývá, že se touto otázku žalovaný nezabýval vůbec.
Protože žalovaný podstatně porušil ustanovení o řízení před správním orgánem a toto porušení mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (postup žalovaného ohledně námitky podjatosti), soud napadené rozhodnutí pro vady řízení v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. zrušil. V souladu s ustanovením § 78 odst. 4 s. ř. s. pak vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Vzhledem k tomu, že vada se týkala rozhodnutí žalovaného, nikoli také rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nevyhověl soud návrhu žalobce, aby zrušil také rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 10. 10. 2001.
(vor)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.