Vydání 4/2004

Číslo: 4/2004 · Ročník: II

175/2004

Speciální lhůta pro podání žaloby ve správním soudnictví

Řízení před soudem: speciální lhůta pro podání žaloby
k § 17 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění zákona č. 276/2002 Sb. i před touto novelou)
Jedním z právních předpisů, které stanoví odchylnou lhůtu pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí, je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Podle jeho ustanovení § 17 odst. 6 činí tato lhůta 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žaloba podaná po této lhůtě je opožděná a soud ji odmítne podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2003, čj. 5 A 4/2002-49)
Prejudikatura:
Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 55/1994 Sb.; srov. též Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 845/2001.
Věc:
Akciová společnost P. v N. proti Ministerstvu financí o pokutu podle zákona o cenách.
Žalobkyně se domáhala zrušení rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl její odvolání a potvrdil rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 6. 6. 2001, kterým byla žalobkyni uložena podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pokuta ve výši 2 267 550 Kč.
Žalobkyně brojila proti posléze uvedenému rozhodnutí žalobou, podanou u Vrchního soudu v Praze. Protože řízení o žalobě nebylo do 31. 12. 2002 u Vrchního soudu v Praze skončeno, převzal věc k dokončení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního Nejvyšší správní soud (§ 130 a § 132 s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud žalobu jako opožděně podanou odmítl.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí správního orgánu bylo v době podání žaloby možno napadnout žalobou ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení, pokud zvláštní zákon nestanovil něco jiného (§ 250b o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002).
Jednou z odchylných úprav byl a je zákon o cenách, který pro podání žaloby k soudu proti rozhodnutí o uložení pokuty stanoví lhůtu 30 dnů od doručení rozhodnutí (§ 17 odst. 6 zákona o cenách před novelou provedenou zákonem č. 276/2002 Sb. i po této novele).
Naříkané rozhodnutí bylo doručeno do vlastních rukou advokáta žalobkyně dne 31. 10. 2001, jak je zřejmé z doručenky ve správním spise a jak ostatně i žalobkyně v žalobě správně uvedla. Žaloba však byla datována a podána telefaxem až dne 28. 12. 2001 k Vrchnímu soudu v Praze (a doplněna předložením originálu Okresnímu soudu v Hradci Králové dne 31. 12. 2001; ten pak podání zaslal vrchnímu soudu dne 4. 1. 2002).
Protože lhůta k podání žaloby skončila uplynutím dne 30. 11. 2001, byla žaloba podána opožděně. Soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. Lze dodat, že s podobným výsledkem by řízení bylo skončilo i za účinnosti dřívější právní úpravy (§ 250d odst. 3 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002).
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.