Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

30/2003

Soudní pravomoc

Soudní pravomoc
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu
k § 46 odst. 2 soudního řádu správního
Pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti svěřuje § 7 odst. 1 o. s. ř. soudu jednajícímu a rozhodujícímu v občanském soudním řízení. Soud jednající a rozhodující ve správním soudnictví žalobu v takové věci odmítne podle § 46 odst. 2 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2003, čj. Na 281/2003-9)
Věc:
Cyril V. v H. proti Radaně a Marku P. o určení vlastnického práva k domu.
Žalobou podanou u Nejvyššího správního soudu dne 5. 2. 2003 se žalobce domáhá rozhodnutí ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti. Z obsahu žaloby, která nemá všechny potřebné náležitosti, vyplývá, že žalobce zpochybňuje vlastnictví žalovaných k domu čp. 380 v k. ú. H., postaveném na žalobcově pozemku. Žalobní
petit
je nepřesně formulován tak, že žalobce navrhuje propadnutí domu čp. 380 v k. ú. H. s příslušenstvím ve prospěch žalobce a dále požaduje po "Českém státu" částku 800 000 Kč pro své sourozence (jak sourozenci žalobce, tak "Český stát" nejsou však v žalobě označeni jako účastníci řízení).
Nejvyšší správní soud o žalobě nemohl věcně jednat a žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Podle § 2 s. ř. s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Pravomoc soudů ve správním soudnictví je tak omezena na poskytování ochrany subjektivních práv veřejnoprávního charakteru, popřípadě na rozhodování v dalších věcech, v nichž jim tuto pravomoc soudní řád správní výslovně zakládá.
Nejvyšší správní soud se proto musel nejprve zabývat tím, zda je dána pravomoc soudů ve správním soudnictví o podané žalobě jednat a rozhodnout, tj. zda v žalobě tvrzená práva, jejichž ochrany se žalobce podanou žalobou domáhá, jsou právy veřejnoprávního charakteru, popř. je-li tato žaloba podřaditelná svým obsahem pod jiné věci, jež do pravomoci soudů ve správním soudnictví náleží.
Z žaloby se především podává, že žalobce zpochybňuje vlastnické právo žalovaných k domu čp. 380 v obci H., a to z toho důvodu, že dům je postaven na parcele v jeho vlastnictví. Z nepřesně formulovaného petitu lze dovodit, že žalobce se zřejmě domáhá určení, že je vlastníkem uvedeného domu s příslušenstvím.
Vlastnické právo k nemovitosti je nepochybně právem soukromoprávního charakteru a spor o jeho určení je sporem vyplývajícím z občanskoprávních vztahů. Jeho projednání a rozhodnutí o něm tak náleží podle § 7 odst. 1 o. s. ř. do pravomoci soudů v občanském soudním řízení, a pravomoc soudů věc projednat ve správním soudnictví proto dána není. Zde je také namístě uvést, že Nejvyšší správní soud zejména rozhoduje o kasačních stížnostech proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí. O takovou věc nepochybně nejde.
Podle § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne, domáhá-li se žalobce rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení.
Soud žalobu odmítl.
(zdi)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.