Vydání 12/2004

Číslo: 12/2004 · Ročník: II

414/2004

Služební poměr a stanovení průměrného hrubého měsíčního platu

Ej 482/2004
Služební poměr: stanovení průměrného hrubého měsíčního platu
k § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
k § 17 odst. 1 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb. (v textu též "zákon o mzdě")
Do hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období (§ 17 odst. 1 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) pro účely výpočtu průměrného hrubého měsíčního platu, z nějž se stanoví výše výsluhových náležitostí - výsluhového příspěvku a odchodného podle § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění účinném k 27. 6. 2002, nutno zahrnout i plat za přesčas a příplatek za přesčas zúčtované k výplatě v takovém rozhodném období, a to i v případě, že služba nad stanovenou týdenní dobu služby byla vykonána v jiných měsících, než které tvoří rozhodné období.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2004, čj. 6 A 60/2002-52)
Věc:
Josef J. v P. proti Ministerstvu obrany o odchodné a výsluhový příspěvek.
Vojenský úřad sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 20. 2. 2002 přiznal žalobci odchodné ve výši 224 850 Kč a dalším rozhodnutím z téhož dne mu přiznal výsluhový příspěvek ve výši 19 878 Kč měsíčně.
Ministerstvo obrany žalobou napadenými rozhodnutími ze dne 28. 3. 2002 odvolání žalobce zamítl a obě rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobce v opravném prostředku (nyní žalobě) především nesouhlasil s tím, aby při výpočtu jeho průměrného měsíčního hrubého platu rozhodného pro výši výsluhových náležitostí byly vyloučeny částky platu za přesčas a příplatku za přesčas ve výši 18 645 Kč, které mu byly zúčtovány k výplatě v rozhodném období (žalobce vychází z názoru, že průměrný měsíční hrubý plat měl být zjišťován z částky 141 849 Kč, a nikoliv z částky 123 204 Kč, jak to učinil žalovaný; žalobce přitom nepolemizuje s tím, že správní orgán vyloučil z výpočtu částku 1000 Kč, kázeňskou odměnu, která byla zúčtována k výplatě v srpnu 2001). Své tvrzení žalobce opírá o § 17 odst. 1 zákona o mzdě, který stanoví, že průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Žalovaný však hrubou zúčtovanou mzdu nahradil tzv. započítanou částkou, která je nižší o plat za práci přesčas a o příplatky za přesčasy zúčtované v rozhodném období 3. čtvrtletí, které náležely žalobci za práci přesčas vykonanou v jiném období (měsíce únor, duben a červen 2001).
Žalovaný ve svém vyjádření především uvedl, že výplatní pásky nejsou z časového pohledu zpracovány tak, aby bylo zcela zřejmé, které peněžní náležitosti patří do reálně vypláceného měsíce a které jsou vypláceny za předchozí měsíce (mnohdy mimo rozhodné období). Sporné částky žalovaný považuje za takové, které nespadají do rozhodného období; jde o peněžní náležitosti, které nesplňují podmínku, že jsou z doby odpracované v rozhodném období.
Žalobce replikoval tak, že zákon o mzdě v § 17 odst. 1 nehovoří o peněžních částkách za reálně vyplácený měsíc, ale o hrubé mzdě zúčtované k výplatě v rozhodném období. Postup, kterým žalovaný rozhodoval o tom, která částka patří do rozhodného období, považuje žalobce za nesprávný. Je podle něj zřejmé, že sporné částky byly žalobci zúčtovány k výplatě v rozhodném období. Není rozhodující, že tyto částky nepřipadají na práci přesčas vykonanou v tomto rozhodném období.
Ze správního spisu vyplynulo, že žalobcův služební poměr skončil 30. 11. 2001 podle § 18 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Žádost o odchodné a výsluhový příspěvek podal žalobce 8. 9. 2001. Vojenský úřad sociálního zabezpečení jako správní orgán I. stupně vydal dne 17. 12. 2001 rozhodnutí o přiznání odchodného a výsluhového příspěvku, která byla k žalobcovu odvolání ze dne 4. 1. 2001 rozhodnutím Ministerstva obrany ze dne 22. 1. 2002 zrušena a věc byla vrácena k novému rozhodnutí. Důvodem pro zrušení bylo pochybení při výpočtu průměrného hrubého měsíčního platu. Správní orgán I. stupně nato vydal dne 20. 2. 2002 dvě rozhodnutí, jimiž přiznal žalobci jednak výsluhový příspěvek, a to od 1. 12. 2001 v částce 19 878 Kč měsíčně, a dále odchodné v částce 224 850 Kč. Pro tyto nároky byla žalobci započtena doba služby v délce 26 let 4 měsíce 16 dnů, tj. 26 ukončených let služby, a pro jejich výši byl užit průměrný měsíční hrubý plat podle § 143 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v částce 37 475 Kč. Přitom šlo o průměrný měsíční hrubý plat za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo zániku služebního poměru, jenž byl výhodnější než takový plat za kalendářní rok, který předcházel zániku služebního poměru (ten činil dle odůvodnění rozhodnutí 31 000 Kč). Proti oběma těmto rozhodnutím podal žalobce odvolání; v odvolání ze dne 28. 2. 2002 vypočetl průměrný měsíční hrubý příjem, z nějž měl správní orgán vycházet, na částku 43 148 Kč, odchodné na částku 258 888 Kč a výsluhový příspěvek s valorizací na 22 885 Kč. O odvolání rozhodoval žalovaný dne 28. 3. 2002; jde o rozhodnutí napadená žalobou.
Nejvyšší správní soud zrušil napadená rozhodnutí Ministerstva obrany pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Relevantními právními předpisy upravujícími posuzovanou věc jsou zákony č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Podle § 75 odst. 1 s. ř. s. soud vyšel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (tj. v březnu 2002).
Ustanovení § 131 až § 143 zákona č. 221/1999 Sb. upravuje výsluhové náležitosti, mezi něž se řadí odchodné a výsluhový příspěvek. Výše výsluhového příspěvku i odchodného se odvozuje od průměrného měsíčního hrubého platu (§ 132 odst. 2, § 133, § 140 cit. zákona). Podle § 143 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. je průměrným měsíčním hrubým platem průměrný měsíční plat stanovený podle zvláštních právních předpisů (poznámka pod čarou č. 30 odkazuje na § 17 zákona o mzdě).
Ustanovení § 17 odst. 1 zákona o mzdě stanoví, že průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí (§ 17 odst. 2). Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek, popřípadě jako průměrný denní (směnový) výdělek. Pokud se podle pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný výdělek zjištěný podle předchozí věty se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc (§ 17 odst. 5 zákona o mzdě).
Podle § 66 až § 68 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, se vojákovi poskytuje plat podle zvláštních právních předpisů, přičemž hovoří-li tyto předpisy o výkonu práce, rozumí se tím doba služby. Podle § 25 odst. 1 cit. zákona činí základní týdenní doba služby 42,5 hodiny. Podle § 29 platí, že vyžaduje-li to důležitý zájem služby, je voják povinen konat službu nad základní týdenní dobu služby (za podmínky, že k tomu vydal rozkaz nebo s tím souhlasil jeho nadřízený).
Předpisem upravujícím poskytování platu vojákovi je výše citovaný zákon č. 143/1992 Sb.; podle § 10 odst. 1 tohoto zákona přísluší zaměstnanci (za něhož je považován i příslušník ozbrojených sil ve služebním poměru) za hodinu práce přesčas část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadajícího na jednu hodinu práce a příplatek v odstupňované výši 25 %, popř. 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci výše definovaný plat a příplatek.
V posuzovaném případě (podle sdělení Vojenského finančního úřadu z 8. 8. 2001) žalobce vykonal nad základní týdenní dobu služby v měsíci červnu 2001 37 hodin služby, za kterou mu náleželo 4396 Kč jako plat a 3271 Kč jako příplatek; tento plat a příplatek mu byly zúčtovány k výplatě v srpnu 2001. V měsíci únoru 2001 takto vykonal 43 hodin, za něž mu náleželo jako plat 5043 Kč a jako příplatek 4090 Kč; v dubnu 2001 vykonal 9 hodin nad základní týdenní dobu služby, za něž mu náleželo 1049 Kč (plat) a 796 Kč (příplatek) - sdělení Vojenského finančního úřadu ze dne 30. 7. 2001. Plat a příplatek za tyto doby služby vykonané v únoru a dubnu byly žalobci zúčtovány k výplatě v červenci 2001. Rozhodným obdobím pro zjištění průměrného hrubého měsíčního platu bylo 3. čtvrtletí 2001, tedy měsíce červenec, srpen a září 2001. Podle soudu předložených výplatních pásek bylo v červenci žalobci zúčtováno k výplatě 41 379 Kč, v srpnu 46 003 Kč a v září 38 242 Kč. Žalovaný vyloučil z výpočtu průměrného měsíčního hrubého platu částky náležející žalobci za práci vykonanou nad základní týdenní dobu služby zúčtované mu k výplatě v měsících červenci a srpnu 2001 a náležející za službu vykonanou v únoru, dubnu a červnu 2001 v celkové částce 18 645 Kč (5043 + 4090 za únor 2001, 1049 + 796 za duben 2001, 4396 + 3271 za červen 2001).
Průměrný výdělek se podle výše citovaných pracovněprávních předpisů zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Vychází se tak z předpokladu, že náleží-li mzda (plat) za vykonanou práci, měla by tato mzda (plat) a doba odpracovaná v rozhodném období být ve vzájemné korelaci. Každé vychýlení z této rovnováhy v jedné z těchto veličin vede ke zkreslení průměrného výdělku, který pak neodráží zcela reálně situaci v daném čtvrtletí. Projednávaný případ ukazuje, že takové nerovnováhy mohou nastávat poměrně často; na některé zákonodárce již pamatoval (§ 17 zákona o mzdě obsahuje ve znění účinném v současné době odst. 9, dříve odst. 8, jenž pamatuje na případy, kdy je v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda, která je poskytována za delší období), na některé, jak ukazuje projednávaný případ, by měl pomyslet rovněž. Bez výslovného pokynu zákonodárce se totiž nemůže ani správní orgán, ani soud odchýlit od jinak naprosto jasného znění zákona. Soud by tak za výjimečných okolností učinit mohl, pokud by to vyžadoval ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku (srov. nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 63/1997 Sb.). Soud ovšem k takovému postupu v projednávané věci neshledal dostatek důvodů. Je totiž nemyslitelné, aby žalovaný s poukazem na to, že žalobce nevykonal dobu služby v rozhodném období, vyloučil hrubý plat, jenž mu za tuto dobu náležel, z výpočtu. V tomto ohledu dává soud za pravdu žalobci, totiž že pokyn § 17 odst. 1 zákona o mzdě, pokud stanoví, že průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období, je
kogentní
a nepřipouštějící pochyby o svém výkladu. Pokud byly tedy v rozhodném období žalobci zúčtovány i částky, které měly být zúčtovány a vyplaceny dříve, jde patrně o pochybení na straně zaměstnavatele (služebního orgánu), leč pro stanovení veličin pro výpočet průměrného výdělku nemůže být tato skutečnost k žalobcově újmě (pokud neexistovala jiná dohoda o poskytnutí náhradního volna, měl být plat a příplatek za "práci přesčas" vykonanou v únoru 2001 zúčtován k výplatě nejpozději v květnu 2001 - viz výše cit. § 10 zákona č. 143/1992 Sb.). Ostatní částky náležející za "práci přesčas" vykonanou v dubnu a červnu již byly zúčtovány včas (v červenci a srpnu 2001); je tedy přímým důsledkem právní úpravy odměňování práce přesčas, že může docházet k časovému posunu zúčtování této mzdy (platu), a tedy i výplaty. Soud proto nemá žádné pochyby o tom, že takto zúčtované částky je nutno do výpočtu zahrnout.
O čem soud obsáhle zvažoval, to je druhá strana pomyslné mince tohoto výpočtu, totiž zda zákon (§ 17 odst. 1 zákona o mzdě) umožňuje korigovat vychýlení takto zjištěného průměrného výdělku (tj. v případě hodinového výdělku zjišťovaného z počtu hodin odpracovaných v rozhodném období) přičtením hodin odpracovaných v jiných rozhodných obdobích odpovídajících zúčtované mzdě (platu) k hodinám odpracovaným v rozhodném období. Na takto položenou otázku si soud odpověděl záporně, neboť i zde zákon hovoří jasnou řečí: průměrný výdělek se zjišťuje z doby odpracované v rozhodném období. Nerovnováha, která tak při stanovení průměrného výdělku vzniká (ve prospěch zaměstnance, v tomto případě i žalobce), obecně má příčinu v důsledku úpravy umožňující "posun" v zúčtování mzdy (platu) o několik měsíců, v některých případech pak i v chybném postupu zaměstnavatele. V posuzované věci sehrály svou roli oba faktory, ani jeden však nemůže jít k tíži žalobcově.
O tom, že zákonodárce si byl vědom důsledků této právní úpravy, svědčí novelizace zákona č. 221/1999 Sb., přijatá zákonem č. 254/2002 Sb. s účinností od 28. 6. 2002, která jednak změnila rozhodné období pro výpočet průměrného měsíčního hrubého platu ze čtvrtletí na kalendářní rok před zánikem služebního poměru, jednak (§ 143 odst. 4) z výpočtu některé součásti odměňování vyloučila - například i "doplatky platů vyúčtovaných za období předcházející rozhodnému období" - písm. d) (zde ponechává soud stranou ne zcela jasnou dikci tohoto ustanovení, které ostatně není pro posouzení věci
relevantní
, i když se zdá, že zákonodárce myslel na případy obdobné právě projednávané věci). Zákonodárce však pochopil, že při stanovení krátkého rozhodného období nemůže vyloučit výkyvy, které je možno objektivizovat právě a pouze jen stanovením delšího rozhodného období, což i učinil. V posuzované věci však soud vychází z právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného, kdy tato úprava ještě účinná nebyla. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku. Žalovaný porušil zákon, pokud nezapočetl při výpočtu průměrného hrubého měsíčního platu pro stanovení výsluhových náležitostí hrubou mzdu (plat) zúčtovanou k výplatě v rozhodném období, a to včetně platu a příplatků takto zúčtovaných náležejících za výkon služby přesčas v jiném rozhodném období.
(om)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.