Vydání 7/2004

Číslo: 7/2004 · Ročník: II

274/2004

Služební poměr a převedení na jinou funkci

Ej 413/2003
Služební poměr: převedení na jinou funkci
k § 17 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky*)
Ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, je
kogentní
povahy; jsou-li splněny zákonné podmínky, služební funkcionář rozhodne o převedení na jinou práci obligatorně, tedy bez možnosti jakékoli volné úvahy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2003, čj. 7 A 117/2001-37)
Věc:
Zdeněk N. v S. proti Ministerstvu vnitra o převedení na jinou funkci.
Rozhodnutím ředitele Policie ČR – úřadu vyšetřování pro ČR ze dne 30. 5. 2001 byl žalobce propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky s ohledem na § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky. Důvodem žalobcova propuštění bylo závažné porušení služební povinnosti uložené mu ustanovením § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Toto rozhodnutí se stalo vykonatelným dne 30. 5. 2001.
Dne 30. 5. 2001 rozhodl ředitel Policie ČR – úřadu vyšetřování pro ČR s účinností k 31. 5. 2001 o odvolání žalobce z funkce ředitele Policie ČR – okresního úřadu vyšetřování Tábor a o jeho ustanovení od 1. 6. 2001 do funkce vyšetřovatele 1. oddělení Policie ČR – okresního úřadu vyšetřování Tábor. Důvodem tohoto postupu bylo shora uvedené rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru příslušníka Policie ČR.
Žalobce se proti rozhodnutí o odvolání z funkce ředitele odvolal. Žalovaný však 4. 9. 2001 jeho odvolání zamítl a potvrdil napadené rozhodnutí.
Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 10. 10. 2001 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného. Žalobce namítal nesprávnost a nezákonnost rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru. Nebyl mu dán dostatek prostoru k obhajobě a doložení svých tvrzení. Postup žalovaného označil za nestandardní. Žádal, aby mu byla umožněna řádná obhajoba, přinejmenším v současně probíhajícím trestním řízení, a aby bylo vyčkáno jeho výsledku.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal podle § 132 s. ř. s., rozhodl o zamítnutí žaloby.
Z odůvodnění:
Rozhodnutím ředitele Policie ČR – úřadu vyšetřování pro ČR ze dne 30. 5. 2001 byl žalobce propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky s odkazem na § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno téhož dne, tedy 30. 5. 2001. Tím okamžikem nabylo též vykonatelnosti, neboť podle ustanovení § 132 odst. 6 zákona ČNR č. 186/1992 Sb. nemá odvolání odkladný účinek (§ 52 odst. 2 spr. ř.). Proti rozhodnutí se žalobce odvolal. Rozhodnutím ministra vnitra ze dne 4. 9. 2001 bylo žalobcovo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 7. 9. 2001.
Rozhodnutím o propuštění ze služebního poměru příslušníka Policie ČR z výše uvedených důvodů byla naplněna podmínka pro
obligatorní
převedení na jinou funkci podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 186/1992 Sb.
Podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 186/1992 Sb. musí být policista převeden na jinou práci, bylo-li rozhodnuto o jeho propuštění ze služebního poměru z důvodů uvedených v § 106 odst. 1 písm. d) nebo e) tohoto zákona a je-li zařazen na vedoucí funkci nebo na funkci, jejíž výkon je spojen se stykem s veřejností, nebo pokud jeho ponechání v dosavadní funkci do skončení služebního poměru není možné. Jedná se o
kogentní
ustanovení, určující pro případ naplnění zde stanovených zákonných podmínek jednání příslušného služebního funkcionáře, a to obligatorně, tedy bez možnosti jakékoliv volné úvahy.
Služební zařazení žalobce ve funkci ředitele, z níž byl odvolán, je právě onou funkcí, která je uváděna v ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 186/1992 Sb. Taktéž hypotéza této normy byla beze zbytku naplněna, když bylo rozhodnuto o propuštění žalobce ze služebního poměru z důvodu uvedeného v § 106 odst.1 písm. d) citovaného zákona. V daném případě lze toto rozhodnutí co do důvodu a povahy přezkoumat nezávisle na vlastním rozhodnutí vydaném dle § 106 odst. 1 citovaného zákona, neboť pro jeho aplikaci je rozhodující naplnění zákonného předpokladu hypotézy normy, jak uvedeno shora.
Soud se zabýval i otázkou, zda věc podléhá soudnímu přezkumu dle § 65 s. ř. s., neboť toto rozhodnutí není uvedeno v ustanovení § 137 odst. 1 zákona ČNR č. 186/1992 Sb. Okolnost, že odvolání z funkce je důsledkem propuštění ze služebního poměru dle § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., jež se přezkoumává přímo ze zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR, přiměla soud k tomu, aby rozhodnutí, jež žalobce napadl, podrobil přezkumu. Došlo ke změně povinností žalobce v rámci služebního poměru ke státu; přitom soud setrvává na dosavadní praxi soudu, že totiž rozhodnutí služebních orgánů neuvedená v ustanovení § 137 zákona ČNR č. 186/1992 Sb. nejsou vyloučena ze soudního přezkumu, záleží však vždy na konkrétní povaze takového rozhodnutí. V daném případě byl žalobce převeden současně na jinou funkci, a to týmž rozhodnutím. Soud pak napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu žalobcem napadeném. Žalovaný své rozhodnutí řádně odůvodnil a soud neshledal žádné vady, jež by způsobily nicotnost jeho rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud po přezkoumání výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, a proto žalobu zamítl.
(ovo)
*) Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, byl s účinností od 1. 1. 2005 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.