Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: II

231/2004

Služební poměr a porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem

Ej 388/2003
Služební poměr: porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem
k § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (v textu též „zákon o služebním poměru“)
Podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve spojení s § 12 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., může být celník propuštěn ze služebního poměru, jestliže porušil služební přísahu zvlášť závažným způsobem. Služební přísahou se celník zavazuje k čestnému, statečnému a ukázněnému chování. Pokud se celník svým jednáním výrazně odchýlí od požadovaného chování, a to nejen při plnění služebních povinností, ale i v rámci běžného života (zde: krádež v obchodě), dopustí se zvlášť závažného porušení služební přísahy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2003, čj. A 8/2003-32)
Věc:
Pavel F. ve V. proti Ministerstvu financí – Generálnímu ředitelství cel o propuštění ze služebního poměru.
Celní ředitelství v Ústí nad Labem rozhodlo dne 10. 4. 2001 o propuštění žalobce ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve spojení s § 12 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., pro porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem.
Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel zamítlo odvolání žalobce dne 25. 6. 2001 a potvrdilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Rozhodnutí odvolacího orgánu žalobce napadl žalobou, v níž vyjádřil přesvědčení, že text služební přísahy celníka jej neváže při činnostech v běžném občanském životě. Trval proto na tom, že se nedopustil takového jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako závažné porušení služební přísahy. V době, kdy spáchal přestupek, nebyl ve službě a neplnil žádné služební úkony; proto neexistuje žádná souvislost jeho jednání s textem služební přísahy celníka.
Ze správního spisu vyplynulo, že správní orgány spatřovaly závažné porušení služební přísahy v krádeži zboží v obchodě.
Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla podle § 132 s. ř. s., žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Z odůvodnění:
V § 106 odst. 1 zákona o služebním poměru, jehož ustanovení se podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. (dále jen „celní zákon“), přiměřeně užijí i na služební poměr celníků, je stanoveno, ve kterých případech může být příslušník celní správy propuštěn ze služebního poměru. Podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru může být celník propuštěn ze služebního poměru, jestliže porušil služební přísahu nebo služební povinnost zvlášť závažným způsobem.
Jednání, jehož se žalobce dopustil dne 19. 2. 2001, se neslučuje se zněním služební přísahy celníka podle § 15 odst. 1 celního zákona, zejména s částí: „Slavnostně prohlašuji, že budu čestným, statečným a ukázněným celníkem“, neboť bylo prokázáno, že žalobce byl uvedeného dne zadržen pracovníky prodejny B. ve V. se zbožím, které v této prodejně odcizil. Služební přísahou se celník zavazuje k čestnému a ukázněnému chování nejen v rámci plnění služebních povinností, ale i v rámci běžného života. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s tím, že žalobce se uvedeným jednáním výrazně odchýlil od požadovaného chování celníka, čímž zvlášť závažně porušil služební přísahu, protože není akceptovatelné, aby se celník choval v souladu s přísahou pouze v rámci své pracovní doby, resp. výkonu svého povolání, zatímco v osobním a soukromém životě by porušoval právní předpisy bez jakýchkoliv důsledků pro svou profesi.
Pro hodnocení jednání žalobce v rámci správního řízení o propuštění ze služebního poměru je právně irelevantní, zda a jakým způsobem toto jednání bylo či nebylo posouzeno v přestupkovém řízení.
(ach)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.