Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

299/2004

Rozpuštění politické strany

Ej 464/2003
Rozpuštění politické strany
k § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
Jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena, rozhodne Nejvyšší správní soud o rozpuštění politické strany nebo hnutí podle § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, čj. Pst 5/2003-43)
Věc:
Vláda České republiky proti politické straně R. se sídlem v P. o rozpuštění politické strany.
Dne 26. 3. 2003 podala vláda u Nejvyššího správního soudu návrh na rozpuštění politické strany R. na základě § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon o politických stranách“). Jako důvod rozpuštění uvedla, že politická strana ani po pozastavení činnosti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2001 neučinila žádný úkon zaměřený na odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení její činnosti, tj. nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 1998, 2000 a 2001, a zpráva za rok 1999 nebyla předložena úplná.
Rozsudkem sedmičlenného senátu [§ 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s.] vyslovil Nejvyšší správní soud, že politická strana R. se rozpouští; jejím likvidátorem ustanovil JUDr. D. S., advokáta v R., který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).
Z odůvodnění:
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2001, sp. zn. 11 Zp 13/99, vyplývá, že činnost politické strany byla pozastavena proto, že politická strana nesplnila zákonnou povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, jelikož nedoručila Poslanecké sněmovně v zákonné lhůtě výroční finanční zprávy za roky 1996 a 1997, výroční finanční zprávy za roky 1998 a 2000 nepředložila vůbec a za rok 1999 až po lhůtě stanovené zákonem, navíc ve stavu, který nesplňoval všechny zákonné náležitosti. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 26. 10. 2001.
Podle § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.
Podle § 14 odst. 2 zákona o politických stranách může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.
Ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o politických stranách rozhoduje o rozpuštění strany a hnutí Nejvyšší správní soud na návrh vlády nebo prezidenta republiky v řízení podle části třetí hlavy druhé dílu pátého soudního řádu správního. Podle § 96 s. ř. s. rozhoduje soud o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný. Politická strana po pozastavení své činnosti v zákonem stanovené době jednoho roku neučinila žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o pozastavení její činnosti. Ani do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 1998, 2000 a za rok 1999 nepředložila výroční finanční zprávu, která by obsahovala veškeré zákonem požadované náležitosti. Navíc nepředložila výroční finanční zprávu ani za rok 2001, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 2299 z 49. schůze konané dne 3. 5. 2002.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.