Vydání 5/2015

Číslo: 5/2015 · Ročník: XIII

3210/2015

Rozpočtová pravidla: výše penále; vztah jistiny a penále

Rozpočtová pravidla: výše penále; vztah jistiny a penále
k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Na výši penále za porušení rozpočtové kázně nemá žádný vliv skutečnost, že odvod představující jistinu pro toto penále byl částečně či zcela prominut, jelikož přesná výše penále je striktně stanovena zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takže správce daně výši penále nemůže svým rozhodnutím jakkoliv ovlivnit.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2014, čj. 15 Af 169/2011-61)*)
Věc:
Obec Dlažkovice proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o uložení penále.
Finanční úřad v Ústí nad Labem (dále jen „správce daně“) vydal dne 22. 9. 2011 platební výměr, kterým žalobkyni stanovil penále za neoprávněně použité prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v celkové výši 3 452 000 Kč. Odvolání žalobkyně zamítl žalovaný [zde ještě Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, které bylo s účinností od 1. 1. 2013 dle § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, zrušeno a jeho právním nástupcem se ve smyslu § 7 písm. a) citovaného zákona ve spojení s § 69 s. ř. s. stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, s nímž bylo v řízení pokračováno] rozhodnutím ze dne 8. 12. 2011.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Předně uvedla, že jí sice byl uložen odvod jistiny v podobě poskytnuté
dotace
, avšak z této
dotace
byl rozhodnutím Generálního finančního ředitelství ze dne 15. 12. 2011 prominut odvod ve výši 2 900 782 Kč z nařízeného odvodu ve výši 3 452 000 Kč. Tato okolnost by dle žalobkyně měla být vzata v úvahu, jelikož se dostala do situace, kdy sankce je výrazně vyšší než odvod jistiny, potažmo již samotný odvod zůstatku jistiny je pro žalobkyni dostatečnou faktickou sankcí s ohledem na její rozpočet.
K hmotněprávní stránce věci žalobkyně namítla, že v jejím případě došlo ze strany žalované k chybnému správnímu uvážení a nepřiměřeně tvrdému postupu, a to jak s ohledem na konkrétní posuzovanou věc s přihlédnutím k dotačním pravidlům, tak s ohledem na obecné principy práva a mezinárodní pravidla dotýkající se poskytování dotací územně samosprávným celkům ze státního rozpočtu.
V návaznosti na právě uvedené žalobkyně uvedla, že předně nesouhlasí se započítáním daně z přidané hodnoty do hodnoty dotovaného díla, a tím navazující údajné nesplnění podmínky poměru financování z
dotace
a z vlastních zdrojů, jelikož v žádné listině, která je k dotacím k dispozici, včetně podmínek jejich poskytnutí, není o zákazu úhrady faktur s DPH ani zmínka, přestože i DPH znamená oprávněný náklad akce, jelikož finanční prostředky DPH musí být žalobkyní vydány jako výdaj. Jestliže poskytovatel
dotace
měl požadavek na to, že skutečná hodnota díla se počítá bez DPH, měl jej zakotvit výslovně do dotačních pravidel. Ovšem pokud tak poskytovatel
dotace
neučinil, nesmí nyní žádat po žalobkyni dotační prostředky zpět, což pro ni znamená zásadní zásah do jejího majetku, s tím, že nemožnost započtení DPH si měla žalobkyně dovodit sama, a pokud si to nedovodila, tak porušila dotační pravidla.
S problematikou započtení DPH do hodnoty ceny dotovaného díla pak dle žalobkyně souvisí i otázka dodržení poměru vlastních prostředků a prostředků
dotace
na financování předmětného díla, kdy žalobkyně zásadně nesouhlasí s tím, že by nedodržela poměr vlastních prostředků a prostředků
dotace
na financování předmětného díla. Tím, že žalobkyně započetla do hodnoty dotované akce, tedy peněz, které skutečně vynaložila, i DPH, jako svůj skutečný a nikoliv fiktivní výdaj, tak tento postup neodporoval pravidlům poskytnutí
dotace
, a proto je v pořádku i poměr jejího podílu na dané dotační akci.
Závěrem žalobkyně uvedla, že v dané věci nedošlo k neoprávněnému použití dotačních prostředků jako předpokladu pro jejich odvod a následnou penalizaci žalobkyně. Žalobkyně si je vědoma závazných postupů finančních orgánů, přesto by je ani tato metodika neměla zbavit možnosti rozumného správního uvážení, vyhodnocení všech okolností a přístupu, který má chránit smysl a účel
dotace
, který byl v tomto případě naplněn.
Po podání žaloby žalobkyně podáním ze dne 12. 3. 2012 soudu sdělila, že na podané žalobě trvá, a to i přes skutečnost, že v mezidobí Generální finanční ředitelství vydalo rozhodnutí ze dne 28. 2. 2012, jímž bylo částečně vyhověno žádosti žalobkyně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, a tedy jímž byla žalobkyni prominuta částka ve výši 2 900 782 Kč z celkového penále ve výši 3 452 000 Kč.
Původní žalovaný k věci uvedl, že za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně byla žalobkyně povinna zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu s tím, že penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Povinnost zaplatit penále je tedy dle původního žalovaného dána rozpočtovými pravidly, tedy zákonem. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně a vznikne povinnost zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně, pak současně na základě rozpočtových pravidel vzniká povinnost zaplatit penále. Na výši penále nemá vliv skutečnost, že část odvodu byla prominuta, jelikož prominutí odvodu se týká pouze platební povinnosti uhradit odvod, což neznamená, že by nedošlo k porušení rozpočtové kázně či že by prominutá část odvodu neexistovala.
Původní žalovaný taktéž nesouhlasí s námitkami žalobkyně o tom, že v žádné listině, která byla k dotacím k dispozici, není o zákazu faktur s DPH ani zmínka, a proto žalobkyně neměla možnost zjistit, že DPH nesmí být do celkových nákladů akce započítávána, a proto se údajně nedopustila porušení dotačních pravidel. V případě
dotace
na akci „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – I. etapa
“, která byla žalobkyni poskytnuta v roce 2006 na základě rozhodnutí ze dne 14. 8. 2006, jež bylo vydáno dle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, jehož součástí byly podmínky, které v bodu 1 obsahovaly závazek postupovat při realizaci akce v souladu mj. s rozpočtovými pravidly a s vyhláškou č. 40/2001 Sb. V ní je v § 12 zakotveno, že účastníci programu nesmí hradit DPH ze státního rozpočtu v případě, že mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu. V případě
dotace
na akci
„Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – II. etapa – dokončení“
byla tato žalobkyni poskytnuta v roce 2007 na základě rozhodnutí ze dne 4. 9. 2007, jehož součástí byly podmínky, v nichž se žalobkyně zavázala postupovat při realizaci akce v souladu mj. s rozpočtovými pravidly. Rozpočtová pravidla byla přitom s účinností od 1. 3. 2008 novelizována a do § 14 byl vložen nový odstavec 11, kterým bylo stanoveno, že fyzická či právnická osoba, která zaplatila za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky z
dotace
a uplatnila nárok na DPH, do kterého zahrnula i částku, na jejíž odpočet měla právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání
dotace
. Argumentace žalobkyně, že o zákazu úhrady faktur včetně DPH z
dotace
nemohla vědět, proto není pravdivá. Žalobkyně byla dnem 16. 10. 2006 na základě vlastní žádosti registrována jako plátce DPH, a tudíž mohla uplatnit DPH na vstupu. O této skutečnosti však měla informovat poskytovatele
dotace
a požádat o změnu finančních parametrů, přestože se stala plátcem DPH ještě před poskytnutím finančních prostředků a musela si být vědoma, že o dotaci žádala ještě jako neplátce DPH na základě rozpočtu na projekt včetně DPH. Pokud pak žalobkyně použila poskytnuté dotační prostředky na úhradu nákladů včetně DPH, tak po odečtení DPH byly celkové skutečné náklady akce nižší, než bylo uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí
dotace
, a proto měla být čerpána nižší
dotace
, aby byl dodržen stanovený podíl jednotlivých zdrojů na financování akce. Žalobkyně však vyčerpala dotaci v plné výši, čímž porušila závazně stanovený systém financování.
Závěrem žalovaný uvedl, že poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky se řídí rozpočtovými pravidly, která stanovují, že na dotaci není právní nárok s tím, že o poskytnutí
dotace
rozhoduje její poskytovatel na základě žádosti příjemce, který je pak vázán dotačními podmínkami. Totéž dovodila i
judikatura
Nejvyššího správního soudu. Pokud žalobkyně přijala dotaci a byla seznámena s dotačními podmínkami, pak byla těmito podmínkami vázána v té podobě, v jaké s nimi byla seznámena, což konstatoval Nejvyšší správní soud např. ve svém rozsudku ze dne 21. 7. 2005, čj. 2 Afs 58/2005-90. Žalovaný proto trval na tom, že v případě žalobkyně postupoval v souladu s právními předpisy a vydal zákonné a přezkoumatelné rozhodnutí.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Dále soud uvádí, že se rovněž neztotožnil s námitkami žalobkyně ohledně zákazu započítání DPH do celkové úhrady dotovaných akcí, o němž dle svého tvrzení neměla žádnou povědomost, neboť tato argumentace je v příkrém rozporu se skutkovými zjištěními vyplývajícími ze správního spisu.
Při vyhodnocení námitek v tomto směru soud vycházel ze skutečnosti, že v případě dotační akce s názvem „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – I. etapa
“ byla
dotace
ve výši 2 282 000 Kč žalobkyni poskytnuta v roce 2006 na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 14. 8. 2006, na které navázalo rozhodnutí téhož ministerstva ze dne 28. 12. 2006 o odložení termínu realizace z prosince 2006 na březen 2007 a odložení termínu závěrečného hodnocení z června 2007 na říjen 2007, přičemž již prvotní rozhodnutí ze dne 14. 8. 2006, které bylo vydáno dle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., jehož nedílnou součástí byly podmínky podepsané žalobkyní dne 23. 8. 2006, které v bodu 1 obsahovaly závazek postupovat při realizaci akce v souladu mj. se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dále jen „Zásady 2006“), dále s rozpočtovými pravidly a s vyhláškou č. 40/2001 Sb. V § 12 vyhlášky č. 40/2001 Sb. bylo přitom výslovně zakotveno, že účastníci programu nesmí hradit DPH ze státního rozpočtu v případě, že mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu. Již v prvotním rozhodnutí ze dne 14. 8. 2006 bylo stanoveno, že financování celé investiční akce v hodnotě 3 270 000 Kč v roce 2006 bude tvořeno vlastními zdroji žalobkyně ve výši 988 000 Kč a investiční dotací ve výši 2 282 000 Kč. Ze správního spisu dále vyplynulo, že dne 1. 8. 2006 byla uzavřena smlouva o dílo se společností STAZEP Velemín, s. r. o., na dodávku stavebních prací „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice č. p. 13
“ v ceně 3 270 000 Kč včetně DPH, kdy základ daně činil 2 747 993 Kč a vlastní DPH činila 522 118,70 Kč. Dále ze správního spisu vyplynulo, že dne 20. 7. 2006 bylo starostou žalobkyně podepsáno čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů žalobkyně ve výši 988 000 Kč. Kontrolou čerpání dotačních prostředků u žalobkyně ovšem správce daně zjistil, že žalobkyně byla dne 16. 10. 2006 na základě vlastní žádosti registrována jako plátce DPH, čímž jí obecně vznikla možnost uplatňovat DPH na vstupu. Dále v rámci uskutečněné kontroly správce daně zjistil, že v roce 2006 žalobkyně vyčerpala dotaci v plné výši 2 282 000 Kč, kdy základ daně činil 1 917 630 Kč a vlastní DPH činila 364 370,12 Kč, a v roce 2007 použila vlastní zdroje ve výši 488 111,34 Kč, kdy základ daně činil 410 159,95 Kč a vlastní DPH činila 77 951,39 Kč, a vedle toho použila úvěr ve výši 500 000 Kč, kdy základ daně činil 420 150 Kč a vlastní DPH činila 77 951,39 Kč, přičemž žalobkyně podala za 4. čtvrtletí roku 2006 daňové přiznání k DPH, v němž uplatnila nárok na vrácení odpočtu DPH ve výši 364 369 Kč v základní sazbě a ze základu daně 1 917 630 Kč – tedy vrácení uhrazené DPH z
dotace
. Takto žalobkyně postupovala přesto, že zákaz úhrady faktur byl výslovně stanoven obecně závaznou vyhláškou, a to vyhláškou č. 40/2001 Sb. v článku 12, k jejímuž plnění se žalobkyně zavázala v dotačních podmínkách, což stvrdila svým podpisem dne 23. 8. 2006, jak již soud poznamenal výše. Žalobkyni nic nebránilo v tom, aby o svém plátcovství DPH informovala poskytovatele
dotace
a požádala jej o změnu rozhodnutí, které by již obsahovalo částky bez DPH. Takto však žalobkyně nepostupovala, takže v závěrečné zprávě, závěrečném vyúčtování o čerpání finančních prostředků odevzdaném poskytovateli
dotace
jsou uváděny částky včetně DPH. Za tohoto skutkového stavu proto správce daně a potažmo i žalovaný zcela legitimně uzavřeli, že část
dotace
na dotační akci s názvem „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – I. etapa
“ ve výši 364 370,12 Kč nebyla čerpána na stanovený účel.
V případě dotační akce s názvem „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – II. etapa
“ byla
dotace
ve výši 1 170 000 Kč žalobkyni poskytnuta v roce 2007 na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 4. 9. 2007, jehož nedílnou součástí byly podmínky podepsané žalobkyní 19. 9. 2007, v nichž se žalobkyně zavázala postupovat při realizaci akce v souladu mj. se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dále jen „Zásady 2007“) a s rozpočtovými pravidly. Již původní žalovaný přitom správně podotkl, že rozpočtová pravidla byla s účinností od 1. 3. 2008 novelizována a do § 14 byl vložen nový odstavec 11, kterým bylo stanoveno, že fyzická či právnická osoba, která zaplatila za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky z
dotace
a uplatnila nárok na DPH, do kterého zahrnula i částku, na jejíž odpočet měla právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání
dotace
. V rozhodnutí ze dne 4. 9. 2007 bylo stanoveno, že financování celé investiční akce v hodnotě 1 672 000 Kč v roce 2007 bude tvořeno vlastními zdroji žalobkyně ve výši 502 000 Kč a investiční dotací ve výši 1 170 000 Kč. Ze správního spisu dále vyplynulo, že dne 1. 8. 2007 byla uzavřena smlouva o dílo se společností STAZEP Velemín na dodávku stavebních prací „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice č. p. 13 – II. etapa
“ v ceně 1 672 000 Kč včetně DPH, kdy základ daně činil 1 354 320 Kč a vlastní DPH činila 317 680 Kč. Dále ze správního spisu vyplynulo, že dne 27. 8. 2007 bylo starostou žalobkyně podepsáno čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů žalobkyně ve výši 502 000 Kč. Kontrolou čerpání dotačních prostředků u žalobkyně ovšem správce daně zjistil, že žalobkyně stále byla ode dne 16. 10. 2006 na základě vlastní žádosti registrována jako plátce DPH, čímž jí obecně vznikla možnost uplatňovat DPH na vstupu. Dále v rámci uskutečněné kontroly správce daně zjistil, že v roce 2007 žalobkyně vyčerpala dotaci v plné výši 1 170 000 Kč, kdy základ daně činil 983 151,04 Kč a vlastní DPH činila 186 849 Kč, a v roce 2007 a 2008 použila vlastní zdroje ve výši 563 425,83 Kč, kdy základ daně činil 473 452,83 Kč a vlastní DPH činila 89 973,18 Kč, přičemž žalobkyně podala za 4. čtvrtletí roku 2007 daňové přiznání k DPH, v němž uplatnila nárok na vrácení odpočtu DPH ve výši 356 927 Kč v základní sazbě a ze základu daně 1 878 849 Kč – tedy z poskytnuté
dotace
uplatnila nárok na vrácení uhrazené DPH ve výši 186 849 Kč ze základu daně 1 878 061 Kč. Takto žalobkyně postupovala přesto, že zákaz úhrady faktur byl výslovně stanoven rozpočtovými pravidly v § 14 odst. 11, k jehož plnění se žalobkyně zavázala v dotačních podmínkách, což stvrdila svým podpisem dne 19. 9. 2007, jak již soud poznamenal výše. I v tomto případě je možné konstatovat, že žalobkyni nic nebránilo v tom, aby o svém plátcovství DPH informovala poskytovatele
dotace
a požádala jej o změnu rozhodnutí, které by již obsahovalo částky bez DPH. Takto však žalobkyně nepostupovala, takže v závěrečné zprávě, závěrečném vyúčtování o čerpání finančních prostředků odevzdaném poskytovateli
dotace
jsou uváděny částky včetně DPH. Za tohoto skutkového stavu proto správce daně a potažmo i původní žalovaný zcela legitimně uzavřeli, že část
dotace
na dotační akci s názvem „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – II. etapa
“ ve výši 186 849 Kč nebyla čerpána na stanovený účel.
S právě předestřenými závěry pak úzce souvisí i vyhodnocení jako nedůvodných námitek žalobkyně ohledně dodržení poměru vlastních prostředků a prostředků
dotace
na financování předmětného díla, když na základě výše uvedených skutkových zjištění lze učinit bezpečný závěr o tom, že žalobkyně nedodržela poměr vlastních prostředků a prostředků
dotace
na financování předmětného díla, a to v důsledku toho, že dotační prostředky nepřípustně použila na úhradu nákladů za dotační akce včetně DPH. V Zásadách 2006 a taktéž i v Zásadách 2007 totiž bylo shodně stanoveno, že žalobkyně mohla čerpat dotační prostředky maximálně ve výši 70% skutečných nákladů bez DPH. V případě dotační akce s názvem „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – I. etapa
“ proto žalobkyně mohla čerpat částku 1 923 557,99 Kč představující 70% skutečných nákladů bez DPH, ovšem žalobkyně čerpala dotaci ve výši 2 282 000 Kč a dotační podíl na skutečných nákladech tak nepřípustně činil 83,04%. V případě dotační akce s názvem „
Rekonstrukce multifunkčního sportovně rekreačního zařízení Dlažkovice – II. etapa
“ proto žalobkyně mohla čerpat částku 1 019 622,58 Kč představující 70% skutečných nákladů bez DPH, ovšem žalobkyně čerpala dotaci ve výši 1 170 000 Kč a dotační podíl na skutečných nákladech tak nepřípustně činil 80,32%. Z právě uvedeného zřetelně vyplývá, že žalobkyně nedodržela dotačními rozhodnutími stanovený systém financování. (...)
Žalobkyně dle názoru soudu rovněž nesprávně namítala, že v daném případě měla být žalovanou stranou vzata v úvahu skutečnost, že žalobkyni sice byl uložen odvod jistiny v podobě poskytnuté
dotace
, avšak z této
dotace
byl rozhodnutím Generálního finančního ředitelství ze dne 15. 12. 2011 posléze prominut odvod ve výši 2 900 782 Kč z nařízeného odvodu ve výši 3 452 000 Kč. Ukládání penále za porušení rozpočtové kázně finančními orgány je striktně zakotveno v § 44a rozpočtových pravidel, a proto za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně byla žalobkyně povinna zaplatit penále, když tato povinnost byla dána rozpočtovými pravidly, která současně určují i výši penále, které může být uloženo maximálně do výše 100% odvodu. Žalobkyně by měla vzít v potaz fakt, že pokud z její strany došlo k porušení rozpočtové kázně a vznikla jí povinnost zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně, pak jí zároveň vznikla ze zákona, a to z rozpočtových pravidel, povinnost zaplatit i penále, jehož výše byla přesně stanovena zákonem, a tedy, jehož výši nemohla jakkoliv zohlednit žalovaná strana v předmětném daňovém řízení. Z uvedených důvodů nemohla mít vliv na výši penále skutečnost, že část odvodu byla žalobkyni rozhodnutím Generálního finančního ředitelství ze dne 15. 12. 2011 prominuta, jelikož prominutí odvodu se týkalo pouze platební povinnosti uhradit odvod, což neznamená, že by ze strany žalobkyně nedošlo k porušení rozpočtové kázně nebo že by prominutá část odvodu neexistovala, a tudíž že by žalovaná strana nebyla povinna přikročit k vyměření penále.
Na tomto místě soud pro úplnost podotýká, že i v rozhodnutí Generálního finančního ředitelství ze dne 28. 2. 2012, jímž bylo částečně vyhověno žádosti žalobkyně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, a tedy jímž byla žalobkyni prominuta částka ve výši 2 900 782 Kč z celkového penále ve výši 3 452 000 Kč, byly učiněny shodné závěry, jaké v předmětné věci učinil soud, a tedy, že žalobkyně nedodržela systém financování dotované akce, nedodržela její závazné parametry, nepřípustně uhradila z
dotace
faktury včetně DPH, čím nedodržela i stanovený procentuální podíl
dotace
na skutečných nákladech, čímž porušila rozpočtovou kázeň. Tímto rozhodnutím bylo žalobkyni po zvážení skutkových okolností daného případu ponecháno k úhradě penále ve výši neoprávněně uhrazené částky DPH, které jako plátce DPH nemohla z
dotace
hradit. Závěry učiněné v tomto rozhodnutí přitom ovšem nemají vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, jelikož to se týkalo jiného předmětu řízení podléhající jiné právní úpravě, a navíc bylo vydáno dříve, přičemž soud při jeho přezkumu vycházel ze skutkového a právního stavu, který byl dán ke dni jeho vydání, tj. ke dni 8. 12. 2011.
Ze všech shora uvedených důvodů soud tedy předmětnou žalobu vyhodnotil jako nedůvodnou, jelikož rozhodnutí původního žalovaného a jemu předcházející platební výměr správce daně neshledal zatížené procesními vadami a ani je nevyhodnotil jako nezákonná pro chybné posouzení dotyčného případu. Taktéž soud neshledal, že by žalobou napadené rozhodnutí bylo v rozporu s Evropskou chartou místní samosprávy, včetně jejího čl. 9 odst. 7. Žalobkyně by měla mít na paměti, že z rozpočtových pravidel i judikatury správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu zřetelně vyplývá, že na dotaci není právní nárok, přičemž o poskytnutí
dotace
rozhoduje její poskytovatel na základě žádosti příjemce, který je pak vázán dotačními podmínkami. Faktem tak je, že pokud žalobkyně přijala dotaci a byla seznámena s dotačními podmínkami, pak byla těmito podmínkami vázána v té podobě, v jaké s nimi byla seznámena. Tento závěr soudu koresponduje např. s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 2 Afs 58/2005-90. Tím, že žalobkyně porušila dotační podmínky, neoprávněně použila peněžní prostředky ze státního rozpočtu, a porušila tak rozpočtovou kázeň ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel, a tudíž jí vznikla povinnost zaplatit odvod neoprávněně použitých dotačních prostředků v plné výši. Pokud ovšem dojde k porušení rozpočtové kázně a vznikne povinnost zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně, vzniká současně na základě rozpočtových pravidel povinnost zaplatit penále ve smyslu § 44a odst. 7 rozpočtových pravidel. V daném případě původní žalovaný vydal rozhodnutí ze dne 12. 9. 2011, vůči němuž byla zamítnuta žaloba evidovaná u soudu pod sp. zn. 15 Af 82/2011, jímž rozhodl o tom, že žalobkyně porušila rozpočtovou kázeň u obou předmětných dotačních akcí, a potvrdil její povinnost zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně, a tudíž současně vznikla žalobkyni povinnost zaplatit rovněž penále, které vzniklo v souvislosti s jejím porušením rozpočtové kázně. Proto soud žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. ve výroku rozsudku I. zamítl.
*)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobkyně proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 29. 1. 2015, čj. 10 As 158/2014-45.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.