Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

11/2003

Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 47 a 59 správního řádu
Výrok správního orgánu rozhodujícího o odvolání, jímž se mění pouze odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nemá oporu v zákoně a činí rozhodnutí odvolacího orgánu nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2003, čj. 7 A 181/2000-29)
Prejudikatura:
shodně Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 573/2000.
Věc:
Ing. Zdeněk A. v P. proti Ministerstvu obrany, o výsluhový příspěvek vojáka z povolání.
Žalobce se domáhal zpětného přiznání výsluhového příspěvku podle ustanovení § 165 odst. 8 věta druhá zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Vojenský úřad sociálního zabezpečení (dále jen "VÚSZ") jeho žádost rozhodnutím ze 14. 1. 2000 zamítl s tím, že ji označil za žádost o obnovu výplaty výsluhového příspěvku, a uvedl, že tak činí i přesto, že žalobce se podrobil dobrovolné reatestaci podle rozkazu ministra obrany č. 015/1990, neboť v době prováděné reatestace nebyl zařazen na funkci ve vojenském obranném zpravodajství.
K odvolání žalobce rozhodl žalovaný 4. 3. 2000 tak, že odvolání nevyhověl, a odůvodnění napadeného rozhodnutí VÚSZ změnil tak, že "po posouzení žádosti bylo zjištěno, že se žalobce nepodrobil dobrovolné reatestaci podle zmiňovaného rozkazu ministra obrany.". V ostatních částech napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí správního orgánu včasnou žalobou, kterou podal u Vrchního soudu v Praze; zde řízení nebylo do konce roku 2002 dokončeno, a věc proto převzal k dalšímu řízení Nejvyšší správní soud.
Nejvyšší správní soud rozhodnutí Ministerstva obrany zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného včetně řízení, které tomuto rozhodnutí předcházelo, a dospěl k závěru, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
Za nesrozumitelné je třeba považovat zejména takové rozhodnutí, z něhož nelze poznat, jak bylo vlastně rozhodnuto. V praxi jde o velmi pestrou škálu hmotněprávních i procesněprávních vad správních aktů, jimž je společné, že z nich nelze spolehlivě zjistit, zda a do jaké míry zasáhly do práv a povinností. Za dané situace soud zdůrazňuje, že v odvolacím řízení umožňuje ustanovení § 59 odst. 2 správního řádu změnit napadené rozhodnutí. Toto ustanovení předpokládá, že jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.
Změna správního rozhodnutí je na místě v případě, kdy odlišný závěr odvolacího orgánu má být transponován do výroku napadeného rozhodnutí. Výrok, obsahující toliko změnu odůvodnění, však nemá oporu v zákoně a činí vlastní rozhodnutí nesrozumitelným. Takto koncipované rozhodnutí o odvolání nesplňuje požadavky, jež na ně klade ustanovení § 47 spr. ř., jehož subsidiární použití upravuje ustanovení § 108 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podle přesvědčení soudu je výrok, jímž bylo změněno odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně, natolik nesprávný, že působí nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako celku. Proto také soud podle § 78 odst. 1 s. ř. s. rozhodnutí, jež bylo žalobou napadeno, zrušil pro vady řízení.
Žalovaný tak bude vázán právním názorem soudu v tom, že nemůže vydat takové rozhodnutí, kterým by ve výrokové části měnil odůvodnění rozhodnutí.
(ovo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.