Vydání 12/2022

Číslo: 12/2022 · Ročník: XX

4409/2022

Řízení před soudem: zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského soudu. Mezinárodní ochrana: vyostření konfliktu

Řízení před soudem: zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského soudu
Mezinárodní ochrana: vyostření konfliktu
k § 75 odst. 1 a § 109 odst. 5 soudního řádu správního
V případě vyostření konfliktu, který nemá charakter totálního konfliktu (např. zintenzivnění bojů o Náhorní Karabach v září 2022), až v průběhu řízení o kasační stížnosti žadatele o mezinárodní ochranu nepocházejícího z oblasti tohoto konfliktu, není možné bez dalšího prolomit § 75 odst. 1 a § 109 odst. 5 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2022, čj. 9 Azs 144/2022-38)
Prejudikatura:
č. 933/2006 Sb. NSS, č. 1336/2007 Sb. NSS, č. 1840/2009 Sb. NSS, č. 4219/2021 Sb. NSS, č. 4335/2022 Sb. NSS a č. 4364/2022 Sb. NSS.; rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 2. 2009,
Elgafaji
(C-465/07) a rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 6. 2021,
Bundesrepublik Deutschland
(C-901/19).
Věc:
A. B. proti Ministerstvu vnitra o mezinárodní ochranu, o kasační stížnosti žalobce.
Předmětem projednávané věci je prolomení pravidla stanoveného v § 75 odst. 1 (vázanost soudu skutkovým a právním stavem ke dni vydání napadeného správního rozhodnutí), resp. § 109 odst. 5 s. ř. s. (k nově uplatněným skutečnostem Nejvyšší správní soud nepřihlíží), s ohledem na žalobcem namítanou změnu bezpečnostní situace v Arménii po vydání napadeného rozsudku, konkrétně zintenzivnění bojů mezi Arménií a Ázerbájdžánem o území Náhorního Karabachu.
Žalobce je státním příslušníkem Arménské republiky. Důvodem jeho první žádosti o mezinárodní ochranu v České republice byla hrozba povolání mladšího syna k základní vojenské službě i to, že chce být s manželkou v blízkosti hrobu staršího syna v Německu, který tam zemřel na leukémii a předtím sloužil v armádě právě na hranici mezi Arménií a Ázerbájdžánem. S touto žádostí o mezinárodní ochranu žalobce neuspěl.
V červnu 2021 podal žalobce opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany podle § 11a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalovaný ji shledal nepřípustnou a řízení zastavil. Neshledal nové důvody pro posouzení žalobcovy opakované žádosti.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, kterou Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 20. 7. 2022, čj. 41 Az 44/2021-49, zamítl. Též neshledal, že by byly naplněny podmínky pro opětovné
meritorní
posouzení žalobcovy žádosti o udělení mezinárodní ochrany. Konstatoval, že důvod žalobcovy opakované žádosti spočívající v obavě z návratu do vlasti v souvislosti s tamní bezpečnostní situací sice lze označit za novou skutečnost, ale tato nová skutečnost nesvědčila o tom, že by žalobce mohl být pronásledován podle § 12 zákona o azylu nebo by mu hrozila vážná újma podle § 14a odst. 2 téhož zákona.
Žalobce (stěžovatel) podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, kde mj. uvedl, že dva týdny po vydání napadeného rozsudku se bezpečnostní situace v Arménii opět rapidně zhoršila, když Ázerbájdžán zaútočil na oblast Náhorního Karabachu. V září 2022 došlo i k útokům mimo oblast Náhorního Karabachu, blíže ke stěžovatelovu bydlišti. S ohledem na rozlohu Arménie, délku jejích hranic s Ázerbájdžánem a stupňující se vojenské útoky měl stěžovatel odůvodněnou obavu, že se konflikt rozšíří. Civilní ztráty na životech již byly potvrzeny. Stěžovatel si byl vědom, že namítané skutečnosti nastaly až po vydání napadeného rozsudku, ale jelikož mu hrozila újma podle § 14a zákona o azylu, bylo možné prolomit vázanost správních soudů právním a skutkovým stavem ke dni napadeného rozhodnutí ve prospěch zásady
non
-refoulement
.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
[8] Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je kasační stížnost přijatelná, pokud i) se dotýká právních otázek, které dosud nebyly vůbec nebo nebyly plně vyřešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu; ii) se týká právních otázek, které jsou dosavadní judikaturou řešeny rozdílně; iii) je potřeba učinit judikaturní odklon; nebo iv) by bylo v napadeném rozhodnutí krajského soudu shledáno zásadní pochybení, které mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele (usnesení NSS ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS; obdobně ze dne 16. 6. 2021, čj. 9 As 83/2021-28, č. 4219/2021 Sb. NSS, bod 11). Tento výklad ovšem není plně využitelný, zvažuje-li zdejší soud, zda je třeba výjimečně prolomit pravidla stanovená v § 75 odst. 1 a § 109 odst. 5 s. ř. s. S otázkou prolomení těchto pravidel je třeba se vypořádat věcně, ať už v rámci hodnocení přijatelnosti kasační stížnosti, nebo přijatelnost shledat a uvedené otázce se věnovat v rámci meritorního přezkumu (srov. rozsudky NSS ze dne 11. 3. 2022, čj. 6 Azs 306/2021-49, č. 4364/2022 Sb. NSS, bod 23, ze dne 27. 5. 2022, čj. 1 Azs 60/2022-28, bod 15, nebo ze dne 25. 8. 2022, čj. 3 Azs 424/2021-35, bod 10).
[9] Aktuální bezpečnostní situací v Arménii s ohledem na probíhající ozbrojený konflikt o Náhorní Karabach a nedávným vyostřením těchto bojů se přitom Nejvyšší správní soud dosud nezabýval, a proto přistoupil k meritornímu přezkumu kasační stížnosti. Kasační stížnost je tedy přijatelná.
[10] Otázka prolomení § 75 odst. 1, resp. v kasačním řízení § 109 odst. 5 s. ř. s. za účelem dodržení mezinárodních lidskoprávních závazků, jako je i stěžovatelem namítaná zásada
non
-refoulement
, je v judikatuře zdejšího soudu řešena konzistentně. Vyplývá z ní především, že takový postup je namístě, pokud až po vydání napadeného rozhodnutí nebo rozsudku nastaly nové skutečnosti
relevantní
z hlediska mezinárodní ochrany a je dáno riziko porušení mezinárodních lidskoprávních závazků v případě neprolomení daných pravidel (srov. obecně k prolomení § 75 odst. 1 s. ř. s. rozsudky NSS ze dne 24. 8. 2010, čj. 5 Azs 15/2010-76, ze dne 4. 2. 2013, čj. 8 Azs 27/2012-65, bod 19, nebo novější rozsudek ze dne 29. 9. 2022, čj. 1 Azs 84/2022-61, bod 29; ve vztahu ke kasační stížnosti rozsudek NSS ze dne 10. 3. 2022, čj. 10 Azs 537/2021-31, č. 4335/2022 Sb. NSS, bod 14 a 15; a k dodržování mezinárodních závazků též rozsudek NSS ze dne 14. 6. 2007, čj. 9 Azs 23/2007-64, č. 1336/2007 Sb. NSS).
[11] V nyní projednávané věci Nejvyšší správní soud neshledal, že by bylo namístě tento postup aplikovat a shora uvedená pravidla § 75 odst. 1 nebo § 109 odst. 5 s. ř. s. prolomit. Ačkoliv lze přisvědčit stěžovateli, že vyvstaly nové skutečnosti, které bez svého zavinění nemohl tvrdit před žalovaným ani krajským soudem (vyostření bojů o Náhorní Karabach), Nejvyšší správní soud neshledal, že by byly
relevantní
z hlediska mezinárodní ochrany. Neshledal, že by v případě neprolomení § 75 odst. 1 nebo § 109 odst. 5 hrozilo ve vztahu ke stěžovateli porušení mezinárodních lidskoprávních závazků, zejména zásady
non
-refoulement
a práva na život, a že by mu hrozila vážná újma ve smyslu § 14a odst. 2 zákona o azylu, jak namítá.
[12] Nejvyšší správní soud ve vztahu k ozbrojeným konfliktům již dříve judikoval, že v případě tzv. totálního konfliktu hrozí vážná újma ve smyslu § 14a odst. 2 zákona o azylu v zásadě každému žadateli přicházejícímu z postižené země či regionu; v případě konfliktu nemajícího tento charakter se musí prokázat dostatečná míra individualizace hrozby (rozsudek NSS ze dne 13. 3. 2009, čj. 5 Azs 28/2008-68, č. 1840/2009 Sb. NSS; obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 2. 2009,
Elgafaji
, C-465/07, bod 39.).
[13] Stěžovatelem vznesené okolnosti bojů mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach v tomto ohledu
relevantní
skutečnosti pro shledání rizika vážné újmy ve smyslu § 14a zákona o azylu nezakládají. Bydlištěm stěžovatele je Jerevan a uvedený konflikt probíhající v jiné části Arménie dle Nejvyššího správního soudu nelze ke dni tohoto rozhodnutí klasifikovat jako „totální“. Míra svévolného násilí předmětného konfliktu nedosahuje takové úrovně, že by existovaly závažné důvody domnívat se, že by byl stěžovatel v případě navrácení se do Arménie vystaven reálnému nebezpečí vážného ohrožení pouze z důvodu své přítomnosti (již citovaný rozsudek NSS čj. 5 Azs 28/2008-68 a rozsudek Soudního dvora ve věci
Elgafaji
, bod 35.; nověji rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 6. 2021,
Bundesrepublik Deutschland,
C-901/19, bod 28.). Nejvyšší správní soud současně neshledal, že by se konflikt v jiné části Arménie stěžovatele dotýkal individuálně, tedy že by mu hrozila konkrétní vážná újma, a ani sám stěžovatel v kasační stížnosti tyto skutečnosti nikterak nerozvádí.
[14] V případě stěžovatele i ve vztahu k dalším novým skutečnostem tedy platí teze vyslovená krajským soudem, že tyto skutečnosti nesvědčí o tom, že by žalobce mohl být pronásledován z důvodů uvedených v § 12 zákona o azylu nebo by mu hrozila vážná újma podle § 14a odst. 2 téhož zákona (srov.
a contrario
rozsudek NSS ze dne 30. 5. 2022, čj. 2 Azs 10/2022-37, bod 9, ve vztahu k válce na Ukrajině).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.