Vydání 12/2022

Číslo: 12/2022 · Ročník: XX

4404/2022

Řízení před soudem: podmínka řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy; akcesoričnost návrhu na zrušení

Řízení před soudem: podmínka řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy; akcesoričnost návrhu na zrušení
k § 101a odst. 1 větě druhé soudního řádu správního
Akcesoričnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy, tj. jeho reálný význam pro rozhodnutí o žalobě proti úkonu správního orgánu, kterým bylo opatření obecné povahy vůči navrhovateli použito, je zvláštní podmínkou řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2022, čj. 4 Ao 7/2021-179)
Prejudikatura:
č. 3470/2016 Sb. NSS a č. 4246/2021 Sb. NSS.
Věc:
K. S. proti Ministerstvu zdravotnictví o návrhu na zrušení mimořádného opatření.
Návrhem ze dne 7. 10. 2021 navrhovatel žádal zrušení mimořádného opatření odpůrce ze dne 2. 3. 2021, čj. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, ve znění mimořádných opatření ze dne 22. 5. 2021, čj. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, ze dne 14. 6. 2021, čj. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, a ze dne 2. 7. 2021, čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN. Uvedl, že návrh podává u Nejvyššího správního soudu společně se žalobou podanou u Krajského soudu v Praze, jíž se domáhá ochrany před nezákonným zásahem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, spočívajícím ve sdělení ze dne 4. 10. 2021, že navrhovatel přišel do kontaktu s osobou nakaženou nemocí covid-19, a proto se na něj vztahuje čtrnáctidenní karanténa a je povinen podrobit se PCR testu. Uvedené sdělení přitom bylo vydáno na základě předmětného mimořádného opatření odpůrce, proto je návrh podán ve lhůtě pro podání zásahové žaloby, s níž je podáván společně ve smyslu § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. Z uvedeného důvodu by měl být navrhovatel oprávněn k podání návrhu na zrušení mimořádného opatření.
Nejvyšší správní soud návrh odmítl.
Z odůvodnění:
[13] Předtím, než se Nejvyšší správní soud mohl zabývat posouzením důvodnosti návrhu, zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení.
[14] Návrh byl podán společně se žalobou proti úkonu správního orgánu, kterým bylo mimořádné opatření aplikováno vůči navrhovateli, ve lhůtě pro podání žaloby proti tomuto aplikujícímu rozhodnutí dle § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. a usnesení rozšířeného senátu ze dne 13. 9. 2016, čj. 5 As 194/2014-36, č. 3470/2016 Sb. NSS. V bodech 20 a 21 tohoto usnesení rozšířený senát uvedl: „
Druhým typem návrhu je pak návrh na ,incidenční‘ kontrolu zákonnosti opatření obecné povahy podle § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s., podle nějž pokud je [navrhovatel] podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatření [zákon nesprávně uvádí ,opatřením‘, pozn. rozšířeného senátu] obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem. Soudní řád správní zároveň upravuje pro každý z obou uvedených typů návrhu na zrušení opatření obecné povahy samostatnou lhůtu pro jejich podání. Pro návrh ‚abstraktní` se použije bezesporu tříletá lhůta od účinnosti opatření obecné povahy stanovená v § 101b odst. 1 s. ř. s. Pro návrh ‚incidenční` pak platí dle § 101a odst. 1 věty druhé na konci s. ř. s. pravidlo, že návrh na zrušení opatření obecné povahy je možno podat jen společně se žalobou proti individuálnímu správnímu aktu, ve kterém bylo opatření obecné povahy použito, tzn. takovýto návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části platí lhůta pro podání žaloby směřující proti aplikujícímu individuálnímu správnímu aktu.
[15] Rozšířený senát zjevně vycházel primárně z toho, že „incidenční“ návrh na zrušení opatření obecné povahy je možné podat „společně“ se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo opatření obecné povahy aplikováno vůči navrhovateli. Z formulace § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. (navrhovatel musí být
oprávněn
„ve věci“
, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu
) však nevyplývá, že by se muselo jednat pouze o aplikující rozhodnutí. Naopak, podle okolností daného případu se může jednat též o jiný úkon správního orgánu, který aplikací opatření obecné povahy přímo zasahuje do práv navrhovatele a který je možné napadnout žalobou ve správním soudnictví, tj. např. i žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu dle § 82 a násl. s. ř. s. (srov. též rozsudek NSS ze dne 30. 4. 2021, čj. 3 As 91/2019-32, bod 20).
[16] Zároveň je zřejmé, že rozšířeným senátem připuštěný incidenční návrh na zrušení aplikovaného opatření obecné povahy, který lze podat ve zvláštní lhůtě, má akcesorickou povahu, tzn., že jeho projednatelnost je závislá na tom, zda žaloba ve správním soudnictví proti úkonu správního orgánu aplikujícímu opatření obecné povahy byla podána a zda pro rozhodnutí o ní je potřebné rozhodnutí o návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Tuto akcesorickou povahu incidenčního návrhu na zrušení opatření obecné povahy zmínil Nejvyšší správní soud i v rozsudku ze dne 24. 5. 2021, čj. 5 As 430/2019-32, v němž vysvětlil, že řízení o „abstraktním“ návrhu a o „incidenčním“ návrhu na zrušení opatření obecné povahy jsou zcela samostatná a navzájem na sobě nezávislá. Zároveň z uvedeného rozsudku vyplývá, že žaloba proti aplikujícímu úkonu má sloužit jako „podvozek“ pro (incidenční) návrh na zrušení opatření obecné povahy, tj. má být mezi nimi jasná obsahová provázanost. Ta by nebyla dána, pokud by např. navrhovatel incidenčního přezkumu ve společně podané žalobě proti aplikujícímu úkonu správního orgánu vůbec neuplatnil žalobní bod týkající se v návrhu tvrzené nezákonnosti aplikovaného opatření obecné povahy. Akcesoričnost incidenčního návrhu na zrušení opatření obecné povahy by nepochybně nebyla dána ani tehdy, pokud by řízení o žalobě proti aplikujícímu úkonu správního orgánu bylo skončeno procesním způsobem (např. zastavením řízení pro nezaplacení soudního poplatku, odmítnutím apod.).
[17] Nejvyšší správní soud ovšem má za to, že akcesoričnost incidenčního návrhu na zrušení opatření obecné povahy není dána ani za specifické situace, kdy je zjevné, že rozhodnutí o návrhu na zrušení opatření obecné povahy vůbec nemůže jakkoli ovlivnit výsledek řízení o žalobě proti aplikujícímu úkonu správního orgánu, resp. ani právní názor soudu případně vyslovený ve vyhovujícím rozsudku. Tak tomu může být i tehdy, pokud správní soud žalobě proti aplikujícímu úkonu správního orgánu vyhoví ze zcela jiných důvodů, než je tvrzená nezákonnost opatření obecné povahy, přičemž je nepochybné, že rozhodnutí o návrhu na zrušení opatření obecné povahy za dané situace již nemůže jakkoli ovlivnit právní postavení navrhovatele. Soud se v tomto ohledu ztotožňuje s názorem vysloveným v komentáři k s. ř. s. (Černín, K. In: Kühn, Z, Kocourek, T. a kol.:
Soudní řád správní. Komentář
. Praha: Woters Kluwer ČR, 2019, str. 868 – 870). Tam se uvádí: „
Za jakých okolností se má soud vůbec věcně zabývat návrhem na incidenční přezkum? S ohledem na akcesorickou povahu návrhu na incidenční přezkum tak podle mého názoru nemusí činit v případě, že výsledek řízení o žalobě vůbec není závislý na posouzení zákonnosti opatření obecné povahy.
[…]
Soud by měl podle mého názoru návrh na incidenční přezkum opatření obecné povahy odmítnout také tehdy, pokud v řízení o žalobě proti rozhodnutí dospěje k názoru, že rozhodnutí musí zrušit pro nezákonnost, která však s opatřením obecné povahy nijak nesouvisí. Jestliže bylo např. územní rozhodnutí o umístění stavby vydáno v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu nebo v rozporu s obecnými požadavky na využití území, pak by bylo nadbytečné zabývat se v této fázi řízení tím, zda navíc nebylo vydáno též na základě nezákonného regulativu obsaženého v (incidenčně) napadeném územním plánu. V novém řízení totiž bude muset správní orgán posoudit, zda vůbec bude možné stavbu do území umístit s ohledem na obsah závazného stanoviska, resp. na úpravu v prováděcí vyhlášce, a pokud to možné nebude, k aplikaci napadeného opatření obecné povahy už v daném případě znovu nedojde. Jestliže opatření obecné povahy naopak použito bude, žalobce tomu pochopitelně bude moci čelit novým incidenčním návrhem na jeho přezkum (srov. obdobně rozsudek NSS 7 As 2/2007-119), neboť pak již budou podmínky řízení splněny. Poněkud složitá z hlediska ekonomie řízení může být situace, kdy důvod pro zrušení napadeného správního rozhodnutí spočívá v jeho nepřezkoumatelnosti nebo ve vadách předcházejícího řízení. Tady bude vskutku záležet na konkrétní skutkové konstelaci. Jestliže nebude jasné, zda v novém řízení dojde k aplikaci opatření obecné povahy, pak není důvod, aby soud aktivisticky posuzoval jeho zákonnost.
[…]
Odvolat se na akcesoritu návrhu na zrušení opatření obecné povahy a odmítnout jej může soud vskutku jen tam, kde by reálně hrozilo, že ke zrušení opatření obecné povahy dojde bez vztahu k (primárně) napadenému správnímu rozhodnutí
.“
[18] Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že akcesoričnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy, tj. jeho reálný význam pro rozhodnutí o žalobě proti úkonu správního orgánu, kterým bylo opatření obecné povahy vůči navrhovateli použito, je zvláštní podmínkou řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. Pokud je zjevné, že tato podmínka řízení není splněna, je namístě takový návrh na zrušení opatření obecné povahy odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
[19] V projednávané věci jde nepochybně o návrh na incidenční přezkum opatření obecné povahy. To vyplývá již ze shora rekapitulovaného obsahu návrhu, ale i z toho, že ke dni 7. 10. 2021, kdy byl podán návrh na zrušení opatření obecné povahy navrhovatelem, již dávno uplynula jednoměsíční lhůta k podání návrhu na
abstraktní
přezkum opatření obecné povahy – napadeného mimořádného opatření – vyplývající z § 13 odst. 2 pandemického zákona. Ta skončila již dne 3. 4. 2021 (tj. uplynutím jednoho měsíce od účinnosti mimořádného opatření ze dne 2. 3. 2021, čj. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN), resp. dne 9. 8. 2021 (tj. uplynutím jednoho měsíce od účinnosti mimořádného opatření ze dne 2. 7. 2021, čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, ve vztahu k dílčí změně mimořádného opatření 2. 3. 2021 provedené mimořádným opatřením z 2. 7. 2021).
[20] Napadené mimořádné opatření mělo být vůči navrhovateli aplikováno jednáním Krajské hygienické stanice Středočeského kraje spočívajícím ve vynucování karantény a absolvování PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prostřednictvím nedatovaného pokynu doručeného zákonným zástupcům navrhovatele dne 4. 10. 2021. Nejvyšší správní soud dotazem u Krajského soudu v Praze a z interní databáze zjistil, že navrhovatel žalobu proti uvedenému nezákonnému zásahu vskutku podal. Krajský soud však nepovažoval za potřebné vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o návrhu na zrušení napadeného mimořádného opatření a o žalobě rozhodl rozsudkem ze dne 29. 3. 2022, čj. 55 A 58/2021-68. Tím vyslovil nezákonnost uvedeného zásahu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. V odůvodnění krajský soud uvedl, že vychází z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2021, čj. 10 As 229/2021-31, č. 4246/2021 Sb. NSS, z něhož vyplývá, že krajská hygienická stanice musí o protiepidemických opatřeních podle § 64 zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodnout dle § 67 odst. 1 správního řádu; karanténu tedy nelze uložit neformálním postupem. To však žalovaná nesplnila, jestliže opatření odpovídající karanténě uložila, resp. vynucovala, neformálním sdělením adresovaným mj. rodičům navrhovatele. Krajský soud dále uvedl, že vzhledem k tomuto závěru se již nezabýval argumentací navrhovatele týkající se nezákonné diskriminace navrhovatele z důvodu nepodstoupení očkování proti onemocnění covid-19. Uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze nabyl právní moci a v zákonné lhůtě proti němu žádný z účastníků řízení nepodal kasační stížnost.
[21] Napadené mimořádné opatření bylo zrušeno s účinností ode dne 25. 10. 2021 mimořádným opatřením odpůrce ze dne 19. 10. 2021, čj. MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN. Ke zrušení napadeného mimořádného opatření odpůrce tedy došlo ještě před rozhodnutím krajského soudu o žalobě navrhovatele na ochranu před nezákonným zásahem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a i z tohoto důvodu, jakož i z povahy věci samotné je zcela vyloučeno, aby vůči navrhovateli bylo jakýmkoli správním orgánem napadené mimořádné opatření opět aplikováno.
[22] Za této situace je nepochybné, že akcesoričnost navrhovatelem podaného incidenčního návrhu na zrušení obecné povahy ve vztahu k jeho žalobě na ochranu před nezákonným zásahem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje není přinejmenším v době rozhodování Nejvyššího správního soudu dána a že tento nedostatek podmínek řízení nelze nijak odstranit. Nejvyšší správní soud proto přistoupil k odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.