Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

9/2003

Řízení před soudem a osoba zúčastněná na řízení

Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
k § 34 soudního řádu správního
Osobou zúčastněnou na řízení podle § 34 odst. 1 s. ř. s. může být pouze ten, kdo byl přímo dotčen ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ten, kdo může být přímo dotčen jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu. Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení jiná osoba s odůvodněním, že v dalším soudním řízení proti témuž žalovanému napadá podobné rozhodnutí jí se týkající a obě věci mají shodný právní základ, není materiální podmínka podle citovaného ustanovení splněna a správní soud vysloví, že taková osoba není osobou zúčastněnou na řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2003, čj. 5 A 31/2001-42)
Věc:
Ing. Jaroslav H. ve V. proti Ministerstvu obrany, o výsluhový příspěvek, o přiznání postavení osoby zúčastněné na řízení.
Žalobou u Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 2001 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Vojenského úřadu sociálního zabezpečení ze dne 14. 12. 2000, jímž byl žalobci zvýšen výsluhový příspěvek o 368 Kč měsíčně s účinností od 1. 12. 2000, a tvrdil, že mu náleží příspěvek ve vyšší částce.
Věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 31. 12. 2002, proto byla podle ustanovení § 132 s. ř. s. postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení. Podle § 34 odst. 2 s. ř. s. je navrhovatel (žalobce) povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Proto byl žalobce soudem vyzván, aby tak učinil.
K výzvě soudu ze dne 24. 1. 2003 žalobce uvedl, že osobou, která může být přímo dotčena zrušením napadeného rozhodnutí, je dle jeho názoru Ing. Josef S. z O. Předseda senátu proto v souladu s § 34 odst. 2 jmenovaného vyrozuměl přípisem ze dne 24. 4. 2003 o probíhajícím řízení, poučil jej o postavení a právech osoby zúčastněné na řízení a vyzval jej, aby soudu sdělil, zda hodlá uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Dne 15. 5. 2003 oznámil Ing. Josef S., že hodlá uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení ve shora uvedené právní věci. Uvedl, že podal podobnou žalobu se stejným právním základem proti témuž žalovanému. Rozhodnutí soudu ve věci Ing. H. se tak úzce dotkne jeho osoby, a může tak ovlivnit rozhodování soudu také v jeho právní věci, vedené u Nejvyššího správního soudu pod jinou spisovou značkou.
Nejvyšší správní soud usnesením vyslovil, že Ing. Josef S. není osobou zúčastněnou na řízení.
Z odůvodnění:
Osobami zúčastněnými na řízení jsou podle § 34 odst. 1 s. ř. s. osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat. Podle odst. 2 téhož ustanovení je navrhovatel (žalobce) povinen takovéto osoby v návrhu označit, jsou-li mu známy.
Ing. Josef S. sice byl žalobcem označen jako osoba, která přichází v úvahu jako osoba zúčastněná na řízení, výslovně též oznámil, že v řízení bude uplatňovat práva osob na řízení zúčastněných, nesplňuje však podmínku stanovenou v první větě § 34 odst. 1 s. ř. s., neboť vydáním napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2001, nebyl žádným způsobem přímo dotčen ve svých právech a povinnostech. Ing. Josef S. nemůže být žádným způsobem ani dotčen případným zrušením napadeného rozhodnutí, neboť k uvedenému řízení nemá žádný vztah. Předmětem řízení je přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o výši výsluhového příspěvku žalobce Ing. Jaroslava H. a závěr soudu se může dotknout pouze práv a povinností tohoto žalobce. Samotná skutečnost, že Ing. S. podal žalobu proti žalovanému v obdobné právní věci jako žalobce, nezakládá jeho postavení osoby zúčastněné na řízení v právní věci Ing. Jaroslava H. Kromě toho ochrana práv Ing. Josefa S. je zajištěna v jiném samostatném soudním řízení.
Proto Nejvyšší správní soud podle § 34 odst. 4 s. ř. s. vyslovil, že Ing. Josef S., který se domáhá postavení osoby zúčastněné na tomto řízení, touto osobou není, neboť pro to nesplňuje podmínky zákonem stanovené.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.