Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

10/2003

Řízení před soudem a kompetenční žaloba

Řízení před soudem: kompetenční žaloba
k § 97 a násl. soudního řádu správního
Kompetenční spor ve smyslu § 97 odst. 1 písm. c) s. ř. s. může pojmově vzniknout jen mezi ústředními správními úřady. Spor mezi Ministerstvem vnitra a Bezpečnostní informační službou, která ústředním správním úřadem není, o to, kdo má rozhodnout ve věci příspěvku za službu bývalého příslušníka Federální bezpečnostní informační služby, proto není sporem mezi ústředními správními úřady a pravomoc Nejvyššího správního soudu takový spor rozhodnout není podle zákona dána. Žalobu v takové věci podanou proto Nejvyšší správní soud odmítne jako nepřípustnou podle § 47 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, čj. Komp 1/2003-27)
Věc:
Antonín R. v P. proti žalovaným: 1) Bezpečnostní informační službě a 2) Ministerstvu vnitra, o kompetenční žalobě.
Žalobou podanou u Nejvyššího správního soudu dne 5. 3. 2003 se žalobce domáhal určení, který z žalovaných má pravomoc rozhodnout ve věci žádosti žalobce o přiznání příspěvku za službu dle zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, a to s odůvodněním, že Ministerstvo vnitra jeho žádost postoupilo k rozhodnutí žalované Bezpečnostní informační službě a ta ve věci konstatuje svoji nepříslušnost.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Soud, vycházeje z vymezení kompetenčního sporu v ustanovení § 97 s. ř. s., v prvé řadě zkoumal, zda se v shora uvedené právní věci vůbec jedná o žalobcem tvrzený záporný kompetenční spor. Především řešil otázku, zda žalovaní jsou stranami kompetenčního sporu.
Podle shora uvedeného ustanovení stranami kompetenčního sporu jsou: správní úřad a orgán územní, zájmové nebo profesní samosprávy; orgány územní, zájmové a profesní samosprávy navzájem; ústřední správní úřady navzájem. Žádný z žalovaných především není orgánem samosprávným. Prvé dva případy kompetenčních sporů tedy nepřipadají v úvahu. Nemůže jít ale ani o třetí případ kompetenčního sporu. Ústředními správními úřady (ústředními orgány státní správy) jsou jen ty ústřední orgány státní správy, které jsou zákonem za takové prohlášeny. Ze zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů plyne, že zatímco Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, Bezpečnostní informační služba jím nebyla a není. Proto mezi ní a Ministerstvem vnitra nemohl vzniknout "kompetenční spor" ve smyslu ustanovení § 97 s. ř. s., k jehož řešení by byl příslušný Nejvyšší správní soud.
Soud proto žalobu jako nepřípustnou odmítl [§ 47 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 99 s. ř. s].
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.