Vydání 4/2006

Číslo: 4/2006 · Ročník: IV

812/2006

Řízení před soudem a kompetenční výluka

Ej 527/2004
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 70 písm. d) soudního řádu správního
k § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
Rozhodnutí lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osoby, a protože samo o sobě neznamená právní překážku výkonu povolání, je vyloučeno ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. d) soudního řádu správního.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2004, čj. 2 As 16/2004-44)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 309/1998.
Věc:
Emilie T. v O. proti Magistrátu Města Ostravy o pracovní neschopnost, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalobkyni byla ke dni 19. 5. 2003 ukončena dočasná pracovní neschopnost, neboť její zdravotní stav byl dlouhodobě stabilizován a z medicínského hlediska byla s určitými omezeními schopná práce. Toto rozhodnutí MUDr. Ř. napadla žalobkyně odvoláním, které žalovaný dne 2. 9. 2003 zamítl s tím, že lékařka postupovala v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení (dále jen "vyhláška č. 31/1993 Sb."), a její rozhodnutí je správné jak z hlediska medicínského, tak i právního.
Žalobu, kterou žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného, Krajský soud v Ostravě dne 6. 11. 2003 odmítl. Konstatoval, že rozhodnutí ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti sice není ze soudního přezkumu vyloučeno výslovně zvláštním zákonem, nicméně dopadá na ně obecné ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s., neboť se jedná o rozhodnutí, jehož vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob a zároveň samo o sobě neznamená právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské a jiné hospodářské činnosti.
Žalobkyně (stěžovatelka) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě brojila kasační stížností a uplatnila důvod obsažený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Namítla, že krajský soud nesprávně vyložil ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s., neboť rozhodnutí lékařky o ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 31/1993 Sb. představuje rozhodnutí, které pro stěžovatelku - ve spojitosti s dalšími rozhodnutími týkajícími se jejího zdravotního stavu - znamená právní překážku výkonu povolání. V důsledku tohoto rozhodnutí totiž stěžovatelka měla nastoupit do svého zaměstnání jako kuchařka, nicméně tak učinit nemohla, jelikož rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 26. 2. 2002 byla uznána osobou se změněnou pracovní schopností, neschopnou tuto práci vykonávat. V souvislosti s ukončením pracovní neschopnosti byl zaměstnavatel povinen převést stěžovatelku dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) zákoníku práce na jinou práci, kterou však nebyl schopen zajistit, takže rozhodnutí lékařky bylo rozhodnutím představujícím právní překážku výkonu povolání.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti především namítá, že v daném případě se jedná o běžný pracovněprávní vztah a že je nutno od sebe odlišit ukončení pracovní neschopnosti od zdravotní nezpůsobilosti k výkonu dosavadní práce ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Pokud tedy došlo k ukončení pracovní neschopnosti a následně byla dána výpověď z pracovního poměru (na základě lékařského posudku vystaveného jiným lékařem), jde o situaci, která nic nemění na správnosti rozhodnutí MUDr. Ř. Neplatnost výpovědi z pracovního poměru mohla stěžovatelka napadnout v samostatném řízení. Žalovaný konečně zdůraznil, že pojem "dosavadní zaměstnání" obsažený ve vyhlášce č. 31/1993 Sb. a termín "dosavadní práce" podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce jsou odlišné; pojem uvedený v pořadí jako druhý je výrazně užší než pojem první.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Předně je nutno uvést, že stěžovatelka uplatnila kasační důvod obsažený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť namítá nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. V souladu s ustanovením § 109 s. ř. s. se proto Nejvyšší správní soud v dalším omezil toliko na přezkum právního posouzení předmětných otázek v předchozím řízení, protože neshledal existenci zmatečnosti soudního řízení ani vady, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, příp. nepřezkoumatelnost napadeného usnesení ve smyslu odst. 3 citovaného ustanovení.
Při právním posouzení projednávané věci Nejvyšší správní soud vycházel zejména z ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s., které v daném případě aplikoval krajský soud. Podle tohoto ustanovení, označeného
marginální
rubrikou "
Kompetenční výluky
", jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, "
jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak
".
Jak vyplývá ze shora provedené rekapitulace, v projednávané věci bylo rozhodnuto o ukončení dočasné pracovní neschopnosti stěžovatelky, a to na základě posouzení jejího zdravotního stavu. Protože již z povahy věci je zjevné, že se při předmětném rozhodování jednalo o odborné medicínské hodnocení, byla tak naplněna část dikce citovaného zákonného ustanovení (vydání rozhodnutí záviselo výlučně na posouzení zdravotního stavu). S ohledem na znění tohoto ustanovení je proto nutno ještě zodpovědět otázku, zda toto rozhodnutí samo o sobě představovalo právní překážku výkonu povolání, jak stěžovatelka tvrdí v kasační stížnosti, byť sama přiznává, že citované rozhodnutí představuje překážku výkonu povolání "
v souvislosti s dalšími rozhodnutími týkajícími se jejího zdravotního stavu
".
Nejvyšší správní soud akceptuje skutečnost, že v sociální realitě představují jednotlivé správní úkony a rozhodnutí toliko dílčí komponenty, utvářející celkovou situaci fyzických a právnických osob, ve které se aktuálně nacházejí. Není proto sporu o tom, že i rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, nazíráno v tomto kontextu, se v situaci stěžovatelky z hlediska jejího postavení na trhu práce projevilo. Nicméně z hlediska normativního by takovéto rozhodnutí bylo právně významné jen tehdy, pokud by i v izolované podobě představovalo právní překážku výkonu povolání stěžovatelky. Tak tomu však zjevně není a v konečném důsledku to netvrdí ani samotná stěžovatelka.
Ratio
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti totiž míří přesně opačným směrem, než se domnívá stěžovatelka: nemá představovat právní překážku výkonu povolání, nýbrž (poněkud zjednodušeně) se svojí podstatou jedná o
deklaratorní
konstatování skutečnosti, že předmětné povolání je možno ze zdravotních důvodů opětovně vykonávat. Již z tohoto důvodu proto kasační stížnost není důvodná, neboť krajský soud interpretoval a aplikoval kompetenční výluku obsaženou v ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s. správně.
Jestliže stěžovatelka namítá, že následně vydaným rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení byla uznána za osobu se změněnou pracovní schopností a že s ní byl rozvázán pracovní poměr výpovědí z důvodu dlouhotrvajícího nepříznivého zdravotního stavu (což také řádně dokládá), je nutno uvést, že napadené usnesení krajského soudu stěžovatelku nikterak neomezuje v možnostech domáhat se svých práv vyplývajících z pracovněprávních (příp. důchodových) předpisů soudní cestou v samostatných řízeních.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.