Vydání 12/2004

Číslo: 12/2004 · Ročník: II

420/2004

Průtahy v řízení

Ej 491/2004
Průtahy v řízení
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
k § 56 soudního řádu správního
Pokud soud učinil veškeré nezbytné procesní úkony pro přípravu rozhodnutí ve věci samé a napadlé věci vyřizoval zásadně v pořadí, v jakém mu byly doručeny, nebylo možno mu z pouhé skutečnosti, že z důvodu projednávání a rozhodování přednostních návrhů na zahájení řízení a starších věcí (§ 56 s. ř. s.) nenařídil jednání ve věci mladší jednoho roku, důvodně vytýkat průtahy v řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, čj. Aprk 1/2004-58)
Věc:
Stanislav M. v B. o určení lhůty k provedení procesního úkonu.
Navrhovatel se svým podáním ze dne 5. 8. 2004, označeným jako "návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu", které bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 6. 8. 2004, domáhal, aby uvedený soud v jeho věci nařídil do 30 dnů jednání. Svůj návrh odůvodnil tím, že v dané věci dochází k průtahům v řízení a že jeho stížnost na průtahy v řízení nebyla řádně vyřízena a nebyla sjednána náprava.
Předsedkyně senátu 22 Ca Krajského soudu v Ostravě se k podanému návrhu vyjádřila tak, že v uvedené věci sice jednání zatím nebylo nařízeno, avšak k průtahům nedochází, neboť soud vyřizuje věci v takovém pořadí, v jakém k němu došly. V tomto senátě jsou nyní vyřizovány věci, které napadly na přelomu II. a III. čtvrtletí roku 2003; předmětná žaloba však došla soudu dne 10. 11. 2003. Proto předsedkyně senátu navrhla, aby Nejvyšší správní soud návrh jako nedůvodný zamítl.
Z obsahu předloženého spisu Krajského soudu v Ostravě Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel se žalobou ze dne 5. 11. 2003, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 10. 11. 2003, domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného Magistrátu města Opavy, konkrétně aby tomuto správnímu orgánu byla uložena povinnost vydat rozhodnutí ve věci žádosti o opravu údajů v matrice podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vydání předběžného opatření. Výzvou ze dne 14. 11. 2003 krajský soud vyzval navrhovatele k uhrazení soudního poplatku, dne 19. 11. 2003 byla soudu doručena navrhovatelova žádost o osvobození od soudních poplatků, následujícího dne soud zaslal navrhovateli potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, které navrhovatel vrátil vyplněné soudu dne 27. 11. 2003. Poté soud usnesením ze dne 4. 12. 2003 přiznal navrhovateli osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a dále usnesením z téhož dne, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2003, zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost ihned vydat rozhodnutí v předmětné věci. Posléze uvedené usnesení napadl navrhovatel kasační stížností, která byla odmítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2004, které nabylo právní moci dne 3. 3. 2004. Dne 1. 3. 2004 vyzval soud navrhovatele ke sdělení, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez jednání ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s. Dne 4. 3. 2004 bylo soudu doručeno podání, v němž navrhovatel sdělil, že v žádném případě nedává souhlas k tomu, aby soud rozhodl bez jednání; soud poté dne 5. 3. 2004 zaslal žalovanému vyjádření navrhovatele, které mu bylo doručeno dne 4. 3. 2004. Z obsahu dalšího spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě vyplývá, že navrhovatel podal v dané věci stížnost na postup soudu, která byla vyhodnocena jako neoprávněná, neboť nebyly shledány průtahy v řízení.
Z přehledu napadlých a skončených věcí v senátech 22 Ca a 24 Az Krajského soudu v Ostravě v období od listopadu 2003 do srpna 2004 Nejvyšší správní soud zjistil, že v senátě 22 Ca napadlo 428 nových věcí, vyřízeno bylo 418, v senátě 24 Az napadlo 608 nových věcí a vyřízeno bylo 815; z toho soudce, kterému byla přidělena věc, v níž navrhovatel podal návrh na určení lhůty pro provedení úkonu, v tomto období vyřídil 104 věcí v agendě Ca a 120 věcí v přednostní agendě Az.
Nejvyšší správní soud návrh jako nedůvodný zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích platí, že má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.
Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází (odst. 6 citovaného ustanovení).
Nejvyšší správní soud posoudil návrh navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu a dospěl k závěru, že není důvodný.
Navrhovatel se svou žalobou ze dne 5. 11. 2003 domáhá ochrany proti nečinnosti správního orgánu ve smyslu § 79 a násl. s. ř. s. Ochrana proti nečinnosti správního orgánu, o které rozhodují soudy ve správním soudnictví dle § 4 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nepatří mezi věci, na které se vztahuje přednostní vyřizování věcí ve smyslu § 56 odst. 1 a 2 s. ř. s. Dle odst. 1 citovaného ustanovení vyřizuje soud přednostně mimo pořadí věcí, v jakém k němu došly, návrhy na přiznání odkladného účinku, návrhy na předběžná opatření, návrhy na osvobození od soudních poplatků a návrhy na ustanovení zástupce. Dle odst. 2 uvedeného ustanovení soud dále přednostně vyřizuje zejména návrhy a žaloby ve věcech azylu.
Pokud soud v dané věci rozhodl zatím pouze o návrhu navrhovatele na předběžné opatření, který patří mezi návrhy přednostně vyřizované, a dále vyřizoval věci v takovém pořadí, v jakém k němu došly, nelze mu z pouhé skutečnosti, že z důvodu projednávání a rozhodování přednostních návrhů na zahájení řízení a starších věcí nenařídil jednání, důvodně vytýkat, že v předmětné věci dochází k průtahům v řízení. Dle Nejvyššího správního soudu je nutno zohlednit, že v řízení o návrhu navrhovatele bylo zjištěno, že spory u Krajského soudu v Ostravě jsou v senátech 22 Ca a 24 Az zásadně vyřizovány v časové řadě, tedy v pořadí, v jakém k němu došly, přičemž žaloba proti nečinnosti správního orgánu nepatří mezi ty věci, na které se vztahuje přednostní vyřizování. Nebylo-li za shora uvedeného stavu napadlých, vyřízených a vyřizovaných věcí v souzené věci navrhovatele dosud nařízeno jednání, Nejvyšší správní soud neshledal v dosavadním postupu Krajského soudu v Ostravě žádné pochybení, v důsledku kterého by docházelo v řízení k průtahům, neboť uvedený soud již učinil veškeré nezbytné úkony pro přípravu rozhodnutí ve věci samé. Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal návrh navrhovatele oprávněným, a proto ho zamítl.
(lík)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.