Vydání 3/2004

Číslo: 3/2004 · Ročník: II

152/2004

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
k § 17 odst. 1 a 9 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb. (v textu též "zákon o mzdě")
V případě výplaty odměn zaměstnanci za delší období než kalendářní čtvrtletí se podle ustanovení § 17 odst. 1 a 9 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, do průměrného výdělku započte pouze poměrná část této mzdy (odměny), připadající na dané čtvrtletní období.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2003, čj. 5 A 129/2002-21)
Věc:
Ing. Antonín D. v P. proti Ministerstvu obrany o odchodné a o výsluhový příspěvek.
Vojenský úřad sociálního zabezpečení dne 20. 5. 2002 jedním rozhodnutím přiznal žalobci odchodné ve výši 271 740 Kč a druhým rozhodnutím přiznal žalobci od 1. 6. 2002 výsluhový příspěvek ve výši 24 910 Kč.
Ministerstvo obrany obě rozhodnutí dne 15. 7. 2002 zrušilo a věci vrátilo k novému projednání a rozhodnutí správnímu orgánu I. stupně.
Žalobce se domáhal zrušení obou rozhodnutí Ministerstva obrany. V žalobních námitkách především nesouhlasil s tím, že z výpočtu jeho průměrného měsíčního hrubého platu rozhodného pro výši výsluhových náležitostí byla vyloučena poměrná část mimořádné odměny vyplacené v prosinci roku 2001 ve výši 20 000 Kč; domníval se, že se jednalo o roční odměnu, a její poměrná část ve výši 5000 Kč tedy měla být podle § 17 odst. 9 zákona o mzdě zahrnuta do výpočtu průměrného měsíčního hrubého platu v rozhodném období.
Ze správního spisu vyplynulo, že průměrný měsíční hrubý příjem byl žalobci vypočten z hrubé mzdy, kterou žalobce dostával v prvním čtvrtletí roku 2002. V odůvodnění napadených rozhodnutí však žalovaný uvedl, že mimořádná odměna ve výši 20 000 Kč byla žalobci udělena za úspěšné plnění úkolů za čtvrté čtvrtletí roku 2001, což korespondovalo s výplatní listinou mimořádných odměn udělených ministrem obrany za čtvrté čtvrtletí roku 2001, z níž bylo zřejmé, že žalobci bylo dne 20. 12. 2001 vyplaceno 20 000 Kč.
Nejvyšší správní soud, jemuž byla věc postoupena podle § 132 s. ř. s. k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud konstatuje, že pro stanovení výsluhového příspěvku a odchodného podle ustanovení § 132 a násl. a § 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění účinném ke dni rozhodování správního orgánu II. stupně (dále jen "zákon o vojácích z povolání"), se vychází z průměrného měsíčního hrubého platu. Přitom průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období (§ 17 odst. 1 zákona o mzdě). Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda (část mzdy), která je poskytována za delší období než kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjišťování průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí (odst. 9 citovaného ustanovení). Pozitivní a negativní legální vymezení mzdy obsahuje ustanovení § 4 odst. 2 zákona o mzdě, podle něhož se mzdou rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.
Nejvyšší správní soud dále vychází z doktrinálního stanoviska (viz např. L. Jouza: Průměrný výdělek, Právní rádce č. 9/1995, M. Součková: Výklad k zákonu o mzdě, EPP č. 10/1994), podle něhož se v případě výplaty odměn zaměstnanci za delší období než čtvrtletí do průměrného výdělku započte pouze poměrná část této mzdy, připadající na čtvrtletní období.
Názor žalovaného, že do průměrného měsíčního výdělku za období prvního čtvrtletí roku 2002 neměla být započtena poměrná část z odměny vyplacené za čtvrté čtvrtletí roku 2001, je zcela v souladu s citovanou zákonnou úpravou. Je totiž sice pravda, že mimořádná odměna spadá pod legální vymezení mzdy v uvedeném smyslu a že z odměny vyplacené za delší časové období než čtvrtletí se do průměrného výdělku započte pouze poměrná část této mzdy, nicméně v daném případě byla zmíněná odměna poskytnuta za čtvrté čtvrtletí roku 2001, tedy nikoliv za období delší než kalendářní čtvrtletí ve smyslu § 17 odst. 9 zákona o mzdě, a již z tohoto důvodu neměla být její poměrná část jakkoliv zohledněna při stanovení průměrné mzdy žalobce. Z povahy této odměny totiž jednoznačně vyplývá, že se vztahuje pouze ke čtvrtému čtvrtletí roku 2001, a žalobce se proto mýlí, jestliže tvrdí, že se jednalo o roční odměnu, když navíc období rozhodné pro výpočet jeho průměrného výdělku spadá do jiného kalendářního roku.
(ček)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.