Vydání 12/2004

Číslo: 12/2004 · Ročník: II

416/2004

Přezkum správního uvážení a fikce doručení ve správním řízení

Ej 26/2004
Řízení před soudem: přezkum správního uvážení . Správní řízení: fikce doručení; rozhodování o výši sankce v odvolacím řízení
k § 78 odst. 1 soudního řádu správního
k § 24 odst. 3 a § 59 správního řádu
I. Úkolem soudu není nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahradit správní uvážení uvážením soudním, ale naopak posoudit, zda se správní orgán v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem.
II. Nebyl-li správní akt doručen adresátovi, ale osobě jiné, nejedná se o řádné doručení. Odmítne-li taková osoba převzetí písemnosti s odůvodněním, že k tomu není oprávněna - ať již na místě samém nebo neprodleným vrácením písemnosti téhož dne zaměstnanci pošty - nenastává
fikce
doručení ve smyslu § 24 odst. 3 spr. ř. Odepření převzetí nemá účinek doručení ani v případě, pokud by doručovatel tuto osobu na důsledek odepření převzetí písemnosti upozornil.
III. Jestliže dojde k podstatné změně skutečností (zde: změna majetkových poměrů odpovědného subjektu), z nichž správní orgán I. stupně vycházel při ukládání sankce, a správní orgán rozhodující o rozkladu na výši sankce setrvá, je třeba takový postup odůvodnit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, čj. 5 A 139/2002-46)
Věc:
Akciová společnost P. v P. proti Komisi pro cenné papíry o pokutu.
Žalovaná dne 9. 5. 2002 uložila žalobci pokutu ve výši 750 000 Kč za porušení § 183a odst. 4 písm. a) a c), § 183c odst. 2 a 5 a § 183e odst. 3 a 7 obchodního zákoníku. Tato ustanovení obchodního zákoníku žalobce podle ní porušil tím, že bez zbytečného odkladu neoznámil písemně vznik povinnosti učinit nabídku převzetí akcií akciové společnosti T. a akciové společnosti Z., uveřejnil dne 29. 6. 2001 v deníku Č. a 27. 6. 2001 v Obchodním věstníku nabídky převzetí akcií akciové společnosti T. a akciové společnosti Z. bez předchozího souhlasu žalované a neuvedl v textu uveřejněných nabídek převzetí akcií veškeré zákonem předepsané náležitosti. Žalovaná nicméně dospěla k závěru, že v důsledku výše uvedených porušení zákona nedošlo k zásadnímu ohrožení nebo dokonce zmaření účelu nabídky převzetí a nebyla zásadním způsobem poškozena práva akcionářů cílových společností. Pokutu i přesto uložila, přičemž k výši uložené sankce v rozhodnutí uvedla, že vycházela zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následku protiprávního jednání, přičemž přihlédla rovněž k majetkovým poměrům účastníka.
Žalobce proti rozhodnutí žalované podal rozklad, který prezidium žalované dne 23. 7. 2002 zamítlo, ztotožňujíc se přitom se skutkovým stavem i s postupem správního orgánu I. stupně při uložení sankce.
Žalobce poté u Vrchního soudu v Praze podal žalobu, kterou se domáhal zrušení jak rozhodnutí o rozkladu, tak i jemu předcházejícího rozhodnutí. Namítl, že porušení příslušných ustanovení obchodního zákoníku, které je mu dáváno za vinu, se nedopustil, resp. nikoli v rozsahu tvrzeném žalovanou. Pokuta ve výši 750 000 Kč, která mu byla uložena, je proto nezákonná. Rovněž namítl i nepřiměřenost pokuty, neboť žalovaná vycházela z majetkových poměrů, které byly zjištěny nesprávně.
Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě setrvala na odůvodnění vydaného rozhodnutí; připustila, že majetkové poměry nebyly uvedeny správně, nicméně výše pokuty byla i přesto přiměřená.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, rozhodnutí prezidia žalované zrušil.
Z odůvodnění:
Úkolem soudu ve správním soudnictví je přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí, tedy posoudit soulad napadeného správního rozhodnutí se zákonem. Úkolem soudu tak není nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahradit správní uvážení uvážením soudním, nýbrž posoudit, zda se správní orgán v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem.
V dané věci nebyly skutečnosti, jejichž význam pro uložení pokuty žalobce v žalobě zpochybňuje, jednoznačně správním orgánem v I. ani II. stupni spolehlivě zjištěny. Tvrzené porušení zákona, které považuje žalovaná za zásadní a které bylo při použití absorpční metody při ukládání sankce za spáchání několika výše jmenovaných deliktů ve věci rozhodující - tj. uveřejnění neschválených a vadných nabídek převzetí, nelze vzít za prokázané. Správní orgán vycházel z nedostatečně zjištěného skutkového stavu, když konstatoval porušení ustanovení § 183e odst. 7 obchodního zákoníku, neboť nikterak neprokázal včasnost doručení svého rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení souhlasu s nabídkami převzetí cílových společností, resp. ani správnost postupu při doručování písemnosti určené do vlastních rukou. Není pochyb o tom, že rozhodnutí obsahující zamítnutí žádosti ve věci výše uvedené je důležitou písemností, která má být doručena do vlastních rukou. Podle ustanovení § 25 správního řádu se doručují písemnosti, které jsou určeny orgánům nebo organizacím, pracovníkům oprávněným za orgány nebo organizace přijímat písemnosti. Není-li takových pracovníků, doručuje se písemnost, která je určena do vlastních rukou, tomu, kdo je oprávněn za orgán nebo organizaci jednat.
Podle ustanovení § 183e odst. 8 obchodního zákoníku, ve znění účinném k 30. 12. 2001, může Komise pro cenné papíry do pěti pracovních dnů od předložení nabídky převzetí uložit navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě změnil
a) navrhovanou cenu nebo směnný poměr akcií s ohledem na obvykle používaná objektivní kritéria ocenění a zvláštnosti cílové společnosti,
b) minimální počet účastnických cenných papírů, jehož dosažení je podmínkou uzavření smlouvy podle § 183a odst. 3, nebo
c) druh a počet cenných papírů nabízených ke směně.
Podle ustanovení § 183a odst. 9 věty první obchodního zákoníku, ve znění účinném k 30. 12. 2001, platí, že Komise pro cenné papíry s nabídkou převzetí souhlasí, jestliže nedoručí navrhovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 8 své stanovisko k obsahu nabídky převzetí, popřípadě v této lhůtě neudělí požadovaný souhlas s nabytím účastnických cenných papírů cílové společnosti nebo nabídku převzetí nezakáže.
Doručení úřední písemnosti akciové společnosti má účinky pro společnost, jestliže písemnost byla předána osobě oprávněné za právní subjekt písemnosti přijímat nebo jednat.
Nebyl-li správní akt doručen právnímu subjektu, tzn. tomu, proti kterému směřuje a jemuž má být doručeno, ale osobě jiné, nelze z takového postupu dovozovat řádné doručení. Odmítne-li osoba převzetí písemnosti, ať na místě samém nebo tak, že ji téhož dne neprodleně vrátí zaměstnanci pošty s odůvodněním, že není k přijetí písemnosti oprávněna, nelze takový postup podřadit pod ustanovení § 24 odst. 3 správního řádu, tj. připisovat mu účinky doručení okamžikem odepření, resp. vrácení písemnosti. Navíc odepření písemnosti nemá účinek doručení ani v případě, nebyl-li příjemce na důsledek odepření převzetí písemnosti doručovatelem upozorněn.
V daném případě nebyla splněna žádná z podmínek pro presumpci řádného doručení, neboť zaměstnankyně, která odepřela písemnost převzít, nebyla dle předloženého organizačního řádu osobou oprávněnou. Nejednalo se o odepření bezdůvodné, neboť odepření písemnosti bylo zdůvodněno. Rovněž z potvrzení pošty o odmítnutí převzetí a o uložení písemnosti založeného ve spise nikterak nevyplývá, že byla zaměstnankyně společnosti o důsledcích odepření převzetí písemností poučena.
Spojuje-li zákon vznik
právní fikce
- v daném případě udělení souhlasu s nabídkou převzetí - výslovně s okamžikem doručení písemnosti, nelze dovozovat z obsahu telefonických hovorů ani žádných jiných skutečností, byť s projednávanou věcí nesporně souvisejí, že souhlas neměl být, resp. nebyl udělen. Na základě výše uvedeného tak nezbývá než konstatovat, že žalobce neporušil ustanovení § 183e odst. 7 obchodního zákoníku tím, že uveřejnil nabídky převzetí bez předchozího souhlasu, neboť v důsledku uplatnění § 183e odst. 9 obchodního zákoníku byl souhlas udělen.
Žalobou napadené rozhodnutí trpí však především vnitřním rozporem jednotlivých výroků; tvrzená porušení zákona jsou, jak rozhodnutí uvádí ve výroku III, nepodstatná, přičemž ve výroku I je však uložena pokuta ve výši 750 000 Kč.
Za situace, kdy správní orgán rozhodující o rozkladu setrvá na výši sankce, ačkoli dojde k podstatné změně chybného ukazatele, z něhož správní orgán při ukládání sankce vycházel, přičemž správní orgán sám takové pochybení při rozhodování orgánu v I. stupni konstatoval, napadené rozhodnutí zcela postrádá odůvodnění. Soud nesdílí názor žalované, že změna majetkových poměrů žalobce, byť k nim žalovaná v rozhodné míře při stanovení výše sankce přihlížela, nemůže mít na výši sankce žádný vliv, a to tím spíš, změní-li se údaje o takových poměrech podstatným způsobem. Vycházel-li správní orgán při ukládání sankce z výše vlastního kapitálu žalobce 861 268 000 Kč, ačkoli jeho skutečná výše činila pouze 121 923 000 Kč, jedná se bezesporu o podstatnou změnu výchozího stavu. Má-li být i poté zachována výše sankce, je třeba takový postup přesvědčivě odůvodnit. Takové odůvodnění však napadené rozhodnutí postrádá. Z odůvodnění rozhodnutí musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. V případě, kdy jsou právní závěry správního orgánu ve zřejmém nesouladu se skutkovými zjištěními anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění rozhodnutí nevyplývají, nutno takové rozhodnutí považovat za nepřezkoumatelné.
(aty)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.