Vydání 12/2004

Číslo: 12/2004 · Ročník: II

406/2004

Přestupky a ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Ej 472/2004
Přestupky: ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
k § 30 odst. 1 písm. i) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 112/1998 Sb. a č. 62/2002 Sb.
Přestupek podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. i) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je z hlediska výše sankce postaven na roveň přestupku podle písmene ch) citovaného ustanovení. Zákonodárce tak zjevně vycházel z důvodného předpokladu, že u osob, které se odmítají podrobit lékařskému vyšetření podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. i) tohoto zákona, je s největší pravděpodobností splněna skutková podstata podle písmene h) nebo ch) citovaného ustanovení, a zároveň se tyto osoby dopouštějí procesně závadného jednání, neboť svým neodůvodněným odmítnutím podrobit se příslušnému vyšetření zabraňují správnímu orgánu, aby spáchání přestupku podle písmene h) nebo ch) postavil důkazně najisto.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2004, čj. 2 As 35/2004-53)
Věc:
Trinh Dinh N. v Ch. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o pokutu za odmítnutí podrobit se lékařské zkoušce při řízení motorového vozidla, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím Okresního úřadu v Chomutově ze dne 22. 11. 2002 byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. i) bodu 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Z rozhodnutí vyplynulo, že dne 12. 9. 2002 v 00.15 hodin zastavila Policie ČR osobní automobil řízený žalobcem; u žalobce byl při orientační dechové zkoušce zjištěn alkohol v krvi, přičemž alkohol byl v dechu i cítit. Následně žalobce odmítl lékařský odběr krve a poté i odběr moči; v protokolu o podání vysvětlení z téhož dne přitom uvedl, že alkohol nepožil a odběru krve se odmítl podrobit proto, že má nízký tlak. Správní orgán uložil žalobci za toto jednání podle ustanovení § 30 odst. 2 téhož zákona pokutu ve výši 13 500 Kč a také zákaz řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců. Výši sankce stanovil správní orgán prvého stupně s přihlédnutím k tomu, že žalobce závažným způsobem porušil pravidla provozu na pozemních komunikacích. Protože žalobce měl již dva záznamy o řízení pod vlivem alkoholu, bylo správnímu orgánu zřejmé, že nemá dostatek kázně potřebné pro provoz na pozemních komunikacích.
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, v němž namítal, že alkohol před jízdou nepožil a že se nepodrobil zkoušce krve ze strachu z hrozby infekce, neboť prodělal žloutenku; Krajský úřad Ústeckého kraje však odvolání dne 3. 3. 2003 zamítl. Jak v odůvodnění poznamenal, nebylo rozhodné, zda žalobce ve skutečnosti alkohol požil či nikoliv, neboť nebyl postihován za to, že by řídil pod vlivem alkoholu, ale za zmaření úředního zjišťování toho, zda tomu tak opravdu bylo. Při stanovení výše sankce přitom bylo přihlédnuto k tomu, že se stěžovatel dopustil přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi opakovaně.
Rozhodnutí odvolacího správního orgánu pak žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žalovanému vytkl to, že odkázal na záznamy o žalobcových předchozích přestupcích spočívajících v řízení pod vlivem alkoholu, ač se žalobce dopustil přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích poprvé. Konstatoval též, že podle § 12 odst. 1 zákona o přestupcích lze přihlížet pouze k tomu, zda byl pachatel přestupku postižen pro "týž skutek", čímž se žalovaný také neřídil. Krajský soud žalobu zamítl s tím, že se žalobce dopustil tohoto jednání v minulosti již dvakrát, jakkoliv byl v té době postihován podle jiné, tehdy platné právní úpravy. Toto jednání shledal i krajský soud zvlášť závažným, společensky nebezpečným a nepřijatelným, a proto akceptoval uložení sankce v horní hranici zákonné sazby.
V kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu žalobce (dále "stěžovatel") uvedl, že napadené rozhodnutí žalovaného je věcně nesprávné, neboť stěžovatel se přestupku, za nějž byl sankcionován, sice dopustil, nikoli však opakovaně, ale poprvé, a uložení pokuty i zákazu řízení při horní hranici sazby je tak nepřiměřené a vykračující z obecných limitů pro ukládání sankcí za tento přestupek. Fakt, že se přestupku nedopustil opakovaně, dokazuje stěžovatel tím, že se u něj nejedná o recidivu "speciální", ale pouze obecnou, neboť se sice před deseti lety a poté znovu v roce 1998 dopustil přestupku, nikoli však toho, jenž je vymezen ustanovením § 30 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích, za nějž je postihován nyní.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti zdůraznil, že ve věci bylo namístě uložit sankci v horní hranici sazby, neboť stěžovatelovo chování vykazovalo velkou společenskou nebezpečnost. Nebezpečnost chování spočívajícího v odmítnutí podrobit se lékařské zkoušce, jež by vyvrátila podezření na přítomnost alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla, si uvědomil i zákonodárce, neboť toto jednání podřadil pod skutkovou podstatu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Stěžovatelovo jednání je právem postaveno naroveň samotnému řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, ba je ještě závažnější, neboť je zde postihován řidič, který řídí s největší pravděpodobností pod vlivem alkoholu, a zároveň se snaží bez závažných příčin tuto skutečnost zakrýt.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s) a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
Z odůvodnění:
Stěžovatel nepopírá, že se dopustil přestupku podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích. V kasační stížnosti tak v podstatě toliko polemizuje se závěrem správních orgánů, že je v daném přestupkovém jednání recidivistou, a napadá z toho plynoucí úsudek, že mu měla být uložena sankce v horní hranici příslušné zákonné sazby. Nejvyšší správní soud se proto v projednávané věci zabýval tím, zda správní řízení, v němž byla uložena pokuta při horní hranici sazby, proběhlo v souladu se zákonem (resp. zda krajský soud tuto otázku správně přezkoumal).
Aplikované ustanovení § 30 odst. 1 písm. i) bodu 2 zákona o přestupcích dopadá na případy, kdy se osoba odmítne při výkonu činnosti, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví lidí anebo poškodit majetek (tedy například při řízení motorového vozidla), podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněna alkoholem, v případě, že dechová zkouška na tuto látku byla pozitivní. Za toto jednání je podle odst. 2 téhož ustanovení možno uložit pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let. Sankci uloženou stěžovateli je proto skutečně nutno pokládat za sankci uloženou v horní hranici této sazby.
Žalovaný v rozhodnutí uvedl, že při stanovení výše sankce přihlédl správní orgán I. stupně k tomu, že se stěžovatel dopustil přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi opakovaně. Stěžovatel naopak namítá, že jej nelze považovat za "recidivistu", respektive že se v jeho případě nejedná o "speciální recidivu", ale o "recidivu obecnou". Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích nezná pojem "recidiva" v jakékoliv podobě, bylo nejprve třeba zjistit, zda a jakým způsobem mohl správní orgán I. stupně - jednal-li v souladu s článkem 2 odst. 3 Ústavy v mezích a způsoby, které stanoví zákon - přihlédnout k faktu, že stěžovatel již dvakrát řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu a byl za to potrestán.
Při ukládání sankcí za přestupky se správní orgán má řídit ustanovením § 12 odst. 1 zákona o přestupcích, podle nějž se při určení druhu sankce a její výměry přihlédne "k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení". Z těch aspektů, které postihující orgán může na základě citovaného taxativního výčtu brát při určování výše postihu v úvahu, lze předchozí spáchání obdobného přestupku podřadit "přihlédnutí k osobě pachatele", jakkoliv se stěžovatel domnívá, že k jeho předchozím problémům s alkoholem bylo přihlíženo z titulu obsaženého ve spojení "zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení". Tato úvaha je však dána nepochopením vymezení této později uvedené okolnosti, jež nemá sloužit jako okolnost přitěžující, nýbrž jako okolnost zmírňující sankci v přestupkovém řízení tak, že trestající orgán přihlédne k tomu, že pachatel přestupku byl již dříve postižen za týž skutek (nikoli za předchozí spáchání skutku téže skutkové podstaty) jinou formou - formou disciplinárního řízení - a byl tedy již zčásti nebo zcela potrestán jiným způsobem (viz např. Z. Červený, V. Šlauf: Přestupkové právo. 10. vydání. Linde 2003, str. 32 - 33). Přihlížení k předchozím stěžovatelovým přestupkům bylo tedy ve smyslu předmětného ustanovení nesporně a jedině přihlížením "k jeho osobě". Z takto obecného vymezení plyne, že správní orgán přihlédne k osobě pachatele jako celku; nemusí se proto omezovat toliko na zjišťování toho, zda se pachatel v minulosti dopustil zcela identického přestupku, ale může vzít v úvahu i okolnost, zda se pachatel dopustil přestupků pouze obdobných. Stěžovatelova dichotomie uváděná v kasační stížnosti, rozlišující mezi "speciální recidivou" a "obecnou recidivou", tak není pohledem přestupkového řízení nijak opřena o text zákona a ani Nejvyšší správní soud k ní nemůže přihlížet.
Domnívá-li se stěžovatel, že při stanovení výše sankce lze přihlížet pouze k tomu, zda byl již dříve postihován za zcela identický přestupek, je taková úvaha nesprávná i srovnáním s požadavky, jež na recidivu klade trestní řízení. Ani v tomto řízení totiž není recidiva jako přitěžující okolnost omezena pouze na spáchání zcela identického trestného činu, nýbrž jako přitěžující okolnost slouží v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, předchozí spáchání širší taxativně vymezené množiny zvlášť závažných úmyslných trestných činů. Pokud tedy v případě trestního řízení přihlíží trestní soud ke spáchání nejen identického, ale i jiného šířeji taxativně vymezeného trestného činu, domnívá se Nejvyšší správní soud, že nelze na přestupkové řízení v tomto směru klást vyšší procesní nároky než na řízení trestní a omezovat úvahu správního orgánu pouze na přihlédnutí k předchozímu spáchání totožného přestupku. Úsudek správního orgánu o tom, zda a v jaké míře má být dříve spáchaný přestupek či přestupky promítnuty coby přitěžující okolnost do výše a tíživosti sankce ukládané za přestupek nyní postihovaný, tak není omezen na pouhou shodnost těchto přestupků, ale je dán úvahou správního orgánu o intenzitě jejich vzájemné souvislosti a o tom, nakolik se předchozí spáchaný přestupek promítl do "osobnosti pachatele" ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o přestupcích. Z toho samozřejmě nelze na druhé straně vyvodit, že by správní orgán mohl chápat jako přitěžující okolnost jakýkoli jiný přestupek či dokonce jakékoli jiné jednání pachatele, bez ohledu na vztah tohoto jednání k přestupku nyní postihovanému, jakkoli by pouhý jazykový výklad této části § 12 odst. 1 zákona o přestupcích otvíral k takovému závěru cestu; takový přístup by mohl být až libovůlí správního orgánu, k níž se Nejvyšší správní soud dostatečně vyjádřil již ve svém rozsudku ze dne 11. 3. 2004, sp. zn. 2 Azs 8/2004 (nepublikováno), kde k omezení volnosti úvah správního orgánu v mezích správního uvážení uvedl: "Míra volnosti této jeho reakce je pak omezena pouze zákazem libovůle, vyplývajícím pro orgány veřejné moci z ústavně zakotvených náležitostí demokratického a právního státu."
V případě nyní posuzovaném je ovšem nesporné, že přestupek, za nějž byl stěžovatel postihnut v nyní zkoumaném případu, a přestupky, za něž byl postihován v letech 1992 a 1998, mají těsnou souvislost a jejich spáchání vypovídá dostatečně o tom, že stěžovatelův vztah k řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu je nanejvýš problematický a že tyto problémy nejsou ojedinělé. Není přitom - vzhledem k tomu, že se nejedná o postih za zcela identickou skutkovou podstatu - vůbec rozhodné, že současná úprava přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) bodu 2 zákona o přestupcích byla zakotvena až novelou tohoto zákona pod č. 62/2002 Sb., účinnou od 1. 4. 2002, takže za předchozí přestupky v dopravě - vymezené navíc mírně odlišnými skutkovými podstatami - byl stěžovatel postihován podle jiné zákonné úpravy.
Soud rovněž akceptuje právní názor žalovaného v tom směru, že jednání podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích je ještě závažnější a společensky nebezpečnější než jednání podle písm. h) téhož ustanovení dopadající i na řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Tuto skutečnost ostatně zákonodárce reflektoval i ve vyšší sazbě postihu za jednání podle zmíněného písm. i). Nad tento rámec soud dodává, že přestupek podle písm. i) citovaného ustanovení je z hlediska výše sankce postaven naroveň přestupku podle písm. ch), podle něhož se přestupku dopustí ten, kdo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písm. g). Je tak zřejmé, že zákonodárce vycházel z důvodného předpokladu, že u osob, které se odmítají podrobit lékařskému vyšetření podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích, je s největší pravděpodobností splněna skutková podstata podle písmene h) nebo ch) citovaného zákona, a zároveň se tyto osoby dopouštějí procesně závadného jednání, neboť svým neodůvodněným odmítnutím podrobit se příslušnému vyšetření zabraňují správnímu orgánu, aby spáchání přestupku podle písmene h) nebo ch) postavil důkazně najisto.
Lze tedy uzavřít, že potrestání stěžovatele v horní hranici sazby stanovené u daného přestupku bylo plně zdůvodněno tím, že jej jeho osobnost (a pravděpodobně i pohnutky k odepření podrobit se lékařskému vyšetření) kvalifikuje na řidiče majícího závažné problémy s "alkoholem za volantem", ať už se tyto problémy projevují prokázaným řízením pod vlivem alkoholu v předchozích letech nebo odpíráním spolupráce při zjišťování, zda se stěžovatel tohoto přestupku nedopustil znovu.
Nejvyšší správní soud proto v projednávaném případě neshledal, že by byla předmětná ustanovení zákona o přestupcích aplikována způsobem, který by bylo možno označit za nesprávné posouzení právní otázky soudem, jež stěžovatel namítá v kasační stížnosti.
Ze všech shora uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
(ček)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.