Vydání 5/2004

Číslo: 5/2004 · Ročník: II

207/2004

Právo na informace a obsah výroku fiktivního rozhodnutí

Ej 185/2003
Právo na informace: obsah výroku fiktivního rozhodnutí
k § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obsahem výroku fiktivního rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zamítnutí rozkladu a potvrzení napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně o odmítnutí poskytnutí informace.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2003, čj. 6 A 25/2000-40)
Věc:
Občanské sdružení E. v B. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o poskytnutí informace.
Žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze dne 18. 4. 2000 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu, kterým ministr zamítl rozklad podaný žalobcem proti rozhodnutí žalovaného v I. stupni ze dne 18. 2. 2000, a to v důsledku
fikce
stanovené v § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „zákon“), a tím i napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutím vydaným v I. stupni přitom byla posouzena žalobcova žádost ze dne 18. 1. 2000 o poskytnutí informací podle citovaného zákona, jíž se žalobce domáhal poskytnutí kopie materiálu „Dopady vysílání Rádia Svobodná Evropa na zahraniční obchod České republiky s Íránem a Irákem – současný stav“, tak, že požadované informace nelze poskytnout s ohledem na ustanovení § 7 zákona, neboť se jedná o utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla podle ustanovení § 132 s. ř. s., napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodne odvolací orgán o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Podle pátého odstavce tohoto ustanovení lze proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odst. 4 platí pro rozklad obdobně. Podle šestého odstavce je rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
V daném případě se uplatnila
fikce
zamítavého vyřízení podaného rozkladu ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 5 zákona. Za den doručení tohoto zamítavého rozhodnutí je třeba považovat den 16. 3. 2000. Žaloba tak byla podána včas (§ 250b odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném ke dni podání žaloby, § 130 odst. 1 s. ř. s.).
Ze správního spisu vyplynulo, že podle žalobcových tvrzení obsažených v rozkladu nebylo o odepření poskytnutí informace vydáno správní rozhodnutí, resp. že dopis žalovaného ze dne 18. 2. 2000 nemá zákonem požadované náležitosti, zejména odůvodnění a poučení o právu podat opravný prostředek. Žalovaný ve vyjádření k žalobě připustil, že postup ministerstva trpí jistými procesními pochybeními, která však podle jeho názoru neměla vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, neboť ani formálně bezvadné řízení by vzhledem k tomu, že se jedná o utajované skutečnosti, nemohlo vést k poskytnutí požadovaných informací.
Soud po pečlivém prozkoumání věci v rozsahu vymezeném žalobními důvody dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, a rozhodl, jak ve výroku uvedeno, z těchto důvodů.
Rozhodnutí, jehož vydání je nastoleno právní fikcí, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Jednou z nezbytných náležitostí správního rozhodnutí je jeho řádné odůvodnění (§ 47 odst. 1 správního řádu). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozkladu bylo vydáno na základě
právní fikce
, ač ve skutečnosti vydáno nebylo, logicky postrádá náležité odůvodnění. Nejde tedy o případ, kdy by rozhodnutí bylo zrušováno pro nezákonnost, nýbrž pro vady řízení, jež spočívají v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů rozhodnutí. Tento základní požadavek stanovený procesními předpisy nelze prominout ani tam, kde zákon spojuje s nečinností správního orgánu fikci negativního rozhodnutí. Zákonem předvídaný postup vydání správního rozhodnutí negativní povahy řeší otázku nečinnosti správního orgánu, proti níž nebylo do nabytí účinnosti soudního řádu správního možno se samostatně bránit. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v tomto případě takovýto nedostatek ochrany účastníka řízení řeší tak, že stanoví fikci vydaného rozhodnutí, jakož i datum, kdy bylo vydáno. Tak je možno se proti postupu správního orgánu účinně bránit. Výrokem fiktivního rozhodnutí je zamítnutí rozkladu a potvrzení napadeného rozhodnutí I. stupně o odmítnutí poskytnutí informace. Logicky z toho vyplývá, že tímto výrokem byl potvrzen výrok orgánu I. stupně v tom rozsahu, v jakém bylo poskytnutí požadovaných informací odepřeno. Na druhou stranu nelze za této situace dovodit, že k odepření informací vedly ministra totožné důvody, jaké jsou – v daném případě navíc nedostatečně – uvedeny v rozhodnutí vydaném v I. stupni. Žádným způsobem pak nelze dovodit, na základě jakých skutkových a právních závěrů byly námitky uplatněné v rozkladu shledány neopodstatněnými. Soud nepovažuje za možné bez dalšího, zejména bez výslovného ustanovení zákona, dovodit, že rozhodnutí o rozkladu stojí na totožných skutkových a právních závěrech jako rozhodnutí I. stupně a že je jím implicitně vyjádřena neúspěšnost námitek uplatněných rozkladem. Soud nemůže sám konstruovat důvody, které vedly příslušný správní orgán k odepření informací. Mimo jiné by tak zasahoval do zákonné pravomoci veřejné správy a jejich orgánů. To nepochybně nebylo ani úmyslem zákonodárce, seznatelným ze zákona samého i v kontextu celého právního řádu České republiky.
Za této situace, kdy soud akceptuje možnost domáhat se soudní ochrany práv proti rozhodnutí vydanému v důsledku
fikce
stanovené zákonem, není důvod rušit i rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Žalovaný má možnost vytýkané procesní pochybení napravit v rozhodnutí o rozkladu, jež vydá. Přitom postoj žalovaného bude respektovat právní i skutkový stav ke dni vydání nového rozhodnutí.
(ovo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.