Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: II

238/2004

Povinné zastoupení v řízení o kasační stížnosti

Ej 460/2003
Řízení před soudem: povinné zastoupení v řízení o kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 105 odst. 2 soudního řádu správního
Jestliže stěžovatel – fyzická osoba reaguje na výzvu soudu k odstranění nedostatku povinného zastoupení tím, že předloží procesní plnou moc pro osobu, která není advokátem, není tím odstraněn nedostatek povinného zastoupení; Nejvyšší správní soud takovou kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2003, čj. 4 As 45/2003-48)
Věc:
Naděžda P. v H. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozhodnutím ze dne 5. 2. 2003 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti stanovisku bývalého Okresního úřadu v Jičíně, jímž bylo vysloveno, že plánované stavební úpravy domu v k. ú. Jičín, který je kulturní památkou, se považují z hlediska státní památkové péče za přípustné v plném rozsahu.
Žalobkyně napadla toto rozhodnutí žalovaného žalobou; v řízení o ní byla zastoupena právničkou Mgr. Janou M. Krajský soud odmítl žalobu jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. s poukazem na § 68 písm. e) a § 70 písm. b) s. ř. s., neboť napadené rozhodnutí správního orgánu je rozhodnutím předběžné povahy.
Proti usnesení krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost; tu Nejvyšší správní soud odmítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 12. 9. 2003 vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc advokáta, který ji bude v řízení zastupovat. Uvedl dále, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, krajský soud předloží věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. V odůvodnění usnesení citoval ustanovení § 105 s. ř. s., podle něhož musí být v řízení o kasační stížnosti stěžovatel zastoupen advokátem, pokud on sám, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání, jež je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto ustanovení je donucující povahy a nepřipouští výjimek. Soud výslovně uvedl, že nedostatek zastoupení by bránil kasační stížnost projednat. Jde ovšem o překážku odstranitelnou, a proto je stěžovatelka vyzývána k tomu, aby ji ve stanovené lhůtě odstranila.
Stěžovatelka ve stanovené lhůtě předložila plnou moc pro svou právní zástupkyni Mgr. Janu M. Upozornila, že tato plná moc byla již předložena spolu s kasační stížností v originále.
Podle předložené plné moci ze dne 1. 4. 2003 zmocnila stěžovatelka k zastupování právničku Mgr. Janu M., bytem v P., ulice Z. Ze záznamu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2003 obsaženého ve spise vyplývá, že Mgr. Jana M. není uvedena v seznamu advokátů.
Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Stěžovatelka vystupuje ve správním řízení i v řízení o kasační stížnosti jako fyzická osoba, která však podle obsahu spisu nemá právnické vzdělání, jež je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Z výše uvedeného tedy nutno dovodit, že stěžovatelka musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Plná moc ze dne 1. 4. 2003, kterou stěžovatelka předložila na výzvu krajského soudu a podle níž zmocnila k zastupování právničku Mgr. Janu M., která není zapsána v seznamu advokátů, není proto z hlediska požadavku povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s.
relevantní
. Jak již bylo výše uvedeno, stěžovatelka vystupuje jako fyzická osoba, a nelze proto uvažovat o tom, že by Mgr. Jana M. byla zaměstnancem stěžovatelky, případně jejím členem. Za této situace nutno uzavřít, že ačkoli stěžovatelka na výzvu Krajského soudu v Hradci Králové reagovala předložením plné moci ze dne 1. 4. 2003, neodstranila tím nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložila plnou moc osvědčující, že je zastoupena advokátkou. V usnesení krajského soudu obsahujícím výzvu k odstranění tohoto nedostatku bylo přitom citováno ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., z něhož pro stěžovatelku povinnost zastoupení advokátem vyplývá, a i když soud konstatoval, že jde o překážku odstranitelnou, poučil stěžovatelku současně o tom, že nedostatek takového zastoupení by bránil kasační stížnost projednat. Jestliže tedy stěžovatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení advokátem a pro uvedený nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl, aniž se zabýval její věcnou důvodností [§ 46 odst. 1 písm. a) a § 105 odst. 2 s. ř. s.].
(tur)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.