Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: II

295/2004

Poskytování dotací

Ej 232/2004
Poskytování dotací
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 14 a § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
k § 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (v textu též „zákon o zemědělství“)
k § 1, § 2 a § 6 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
I. Na poskytnutí vyrovnávacího příspěvku dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., který je jednou z forem
dotace
, má právnická osoba při splnění stanovených kritérií právní nárok (§ 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, § 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 505/2000 Sb.).
II. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel), avšak řízení o odnětí tohoto příspěvku již probíhá podle obecných předpisů o správním řízení (§ 15 odst. 1 a 2 téhož zákona).
III. Doplňující rozhodnutí Ministerstva zemědělství vydané podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým byla žadateli o vyrovnávací příspěvek – právnické osobě stanovena jeho konečná sazba ve výši 0,00 Kč přesto, že předchozím rozhodnutím Ministerstva zemědělství jí byl vyrovnávací příspěvek poskytnut v konkrétním rozmezí, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, neboť je rozporuplné [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2004, čj. 6 A 6/2002-65)
Věc:
Družstvo L. v S. proti Ministerstvu zemědělství o dotaci a vyrovnávací příspěvek.
Rozhodnutím ze dne 29. 6. 2001 žalovaný poskytl žalobci jednak vyrovnávací příspěvek ve výši od 5 613 457 Kč do 8 493 530 Kč (v rámci programu pomoci méně příznivým oblastem), jednak dotaci ve výši 8 387 893 Kč (v rámci agroenvironmentálního programu); v rozhodnutí rovněž uvedl, že případné zálohy a konečná výše sazby vyrovnávacího příspěvku budou stanoveny dodatečně. Dne 9. 7. 2001 žalovaný toto rozhodnutí doplnil poprvé, výši zálohy na vyrovnávací příspěvek stanovil v částce 5 613 457 Kč a výši zálohy na dotaci stanovil v částce 5 032 735 Kč.
Rozhodnutím ze dne 27. 11. 2001 pak žalovaný své původní rozhodnutí ze dne 29. 6. 2001 doplnil podruhé, a to tak, že určil konečné sazby a vyplacené částky pro jednotlivé programy (celková výše vyrovnávacího příspěvku je 0,00 Kč a celková výše
dotace
je 8 387 893 Kč). Žalovaný dále v rozhodnutí po žalobci žádal vrácení částky 2 258 299 Kč (neboť záloha na vyrovnávací příspěvek a na dotaci činila 10 646 192 Kč) a současně určil, že sám má žalobci doplatit částku 0,00 Kč.
Žalobce se proti rozhodnutí ze dne 27. 11. 2001 ohradil a podal žalobu u Vrchního soudu v Praze. Žalobce zdůrazňoval, že napadené rozhodnutí žalovaného je ve správním soudnictví přezkoumatelné. Pokud ze zpochybněného rozhodnutí vyplývá, že vyrovnávací příspěvek činí 0,00 Kč, pak je jeho obsah v rozporu s rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 6. 2001, jímž byla žalobci přiznána
dotace
i vyrovnávací příspěvek. Podle žalobce činí celková výše vyrovnávacího příspěvku a
dotace
minimálně částku 14 001 350 Kč, a nikoli jen 8 387 893 Kč, neboť je třeba započíst i částku, jež mu na vyrovnávacím příspěvku (se zřetelem k původně vymezenému rozmezí) byla přiznána minimálně ve výši 5 613 457 Kč.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě připomenul, že postupoval v souladu se zákonem, neboť ustanovení § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel nevylučuje změnit rozhodnutí o poskytnutí
dotace
. Vedle toho žalovaný tvrdil, že podle § 14 odst. 1 téhož zákona není na dotaci právní nárok, a proto napadené rozhodnutí nelze přezkoumat, a to s přihlédnutím k ustanovení § 248 odst. 2 písm. i) o. s. ř. (v době podání vyjádření se na řízení o žalobě vztahovalo ustanovení části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002).
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Předmětem napadeného rozhodnutí žalovaného byla problematika účelové
dotace
(tzn. vázané jejím poskytovatelem na určitý účel) a účelového vyrovnávacího příspěvku (tj. rovněž vázaného jeho poskytovatelem na určitý účel), jež byly upraveny nařízením vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění účinném pro rok 2001 (v textu též „nařízení vlády“).
I přes formálně rozdílné pojmenování je nepochybné, že jak
dotace
, tak i vyrovnávací příspěvek poskytované dle citovaného nařízení vlády mají obdobnou povahu i cíl.
Dotace
jsou totiž peněžními prostředky, kterými stát podporuje podpůrné programy i mimoprodukční funkce v zemědělství (§ 2 odst. 3 zákona o zemědělství, ve znění účinném pro rok 2001, § 1 a následující nařízení vlády). Vyrovnávací příspěvky jsou pak peněžní prostředky, jimiž stát vytváří podmínky k podpoře méně příznivých oblastí a k tomu také přijímá programy pomoci (§ 2 odst. 4 zákona o zemědělství, § 1 a následující nařízení vlády). Jinak řečeno, vyrovnávací příspěvek je dotací státu určenou pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech, jak je ostatně již výslovně uvedeno v ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády, v jeho znění účinném k 1. 1. 2002.
Z uvedeného je zřejmé, že i vyrovnávací příspěvek poskytovaný v roce 2001 dle nařízení vlády byl dotací – jedním z výdajů státního rozpočtu [§ 3 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel, ve znění účinném pro rok 2001]. Na
dotace
nebyl právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanovil jinak (§ 14 odst. 1 rozpočtových pravidel).
V dané věci ovšem byly oba druhy dotací poskytnuty žalobci na základě zvláštního právního předpisu, kterým bylo vzpomínané nařízení vlády. Z jeho ustanovení § 1 odst. 1 mimo jiné vyplývalo, že na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona o zemědělství poskytuje stát
dotace
, případně vyrovnávací příspěvky při splnění kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám. V ustanovení § 2 odst. 1 téhož nařízení vlády pak bylo kromě jiného uvedeno, že Ministerstvo zemědělství poskytne dotaci, případně vyrovnávací příspěvek, na žádost osoby uvedené v § 1 („žadatel“), pokud žadatel splňuje kritéria stanovená tímto nařízením.
V souvislosti s výše citovanou právní úpravou soud konstatuje, že v roce 2001 měla fyzická či právnická osoba právní nárok na poskytnutí
dotace
nebo vyrovnávacího příspěvku dle nařízení vlády, a to na základě žádosti a při splnění stanovených kritérií – předpokladů. Nyní vyslovený právní závěr ale není v této věci rozhodující, protože žalobou bylo napadeno nikoli rozhodnutí o poskytnutí
dotace
a vyrovnávacího příspěvku, nýbrž až jeden z jeho doplňků vydaný žalovaným následně – po vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace
a vyrovnávacího příspěvku. Takové (doplňující) rozhodnutí nebylo ani za účinnosti předchozí, ani nynější právní úpravy správního soudnictví vyloučeno z přezkumu, protože uvedeným individuálním správním úkonem se žalobci ukládala hmotněprávní povinnost (vrácení konkrétní peněžní částky) a též právo na vyrovnávací příspěvek v konkrétní výši; žádný zvláštní právní předpis přitom nevylučoval toto rozhodnutí ze soudního přezkumu (§ 248 odst. 1, 2, 3 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002, § 65 odst. 1 a § 70 s. ř. s.).
Ještě předtím, než mohl soud přistoupit k posouzení vlastní důvodnosti žaloby, musel ze své úřední povinnosti zkoumat, zda napadené rozhodnutí žalovaného je vůbec přezkoumatelné, konkrétně, zda je srozumitelné.
I když se na vydání posuzovaného rozhodnutí nevztahovaly obecné předpisy o správním řízení, je nepochybné, že i při nejmírnějších požadavcích musel takový správní úkon splňovat obecný požadavek kladený na každé rozhodnutí, který lze dovodit ze základních zásad správního řádu, tzn. jeho obsah nesměl být rozporuplný (§ 3 odst. 4 citovaného zákona).
Zpochybněné rozhodnutí žalovaného ovšem právě tomuto požadavku nedostálo.
Jak bylo v tomto rozsudku již uvedeno, je žalobou napadené rozhodnutí doplňkem číslo 2 k rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2001, a proto je třeba posuzovat jeho srozumitelnost v souvislosti s původním rozhodnutím, kterým bylo vyhověno žalobcově žádosti a kterým byl žalobci na základě nařízení vlády poskytnut jak vyrovnávací příspěvek, tak i
dotace
.
Na vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace
se nevztahuje správní řád (§ 14 odst. 3 rozpočtových pravidel). V rozhodnutí se uvede označení příjemce
dotace
, účel, pro který byla poskytnuta, a podmínky jejího použití. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
, případně vyrovnávacího příspěvku dle nařízení vlády, vydává Ministerstvo zemědělství (a jde–li o podniky v působnosti Ministerstva obrany, vydává rozhodnutí Ministerstvo obrany) do 30. června kalendářního roku (ve stanoveném případě do 15. listopadu kalendářního roku). Stejné ministerstvo písemně vyrozumí žadatele o neposkytnutí
dotace
, případně vyrovnávacího příspěvku, a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze dotaci, případně vyrovnávací příspěvek, poskytnout (§ 6 odst. 1, 2 nařízení vlády).
Právní předpisy pamatují i na odnětí
dotace
. Řízení o odnětí
dotace
může být zahájeno mimo jiné tehdy, došlo-li po vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace
ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla
dotace
poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, či došlo-li ke zjištění, že rozhodnutí o poskytnutí
dotace
bylo vydáno v rozporu se zákonem [§ 15 odst. 1 písm. b), c) rozpočtových pravidel]. Na řízení o odnětí
dotace
se vztahuje správní řád (§ 15 odst. 2 rozpočtových pravidel).
Z posuzovaného rozhodnutí vyplývá, že se jím doplňuje rozhodnutí žalovaného (o poskytnutí
dotace
a vyrovnávacího příspěvku ze dne 29. 6. 2001), a to o konečné sazby a vyplacené částky pro jednotlivé programy nařízení vlády tak, že celková výše vyrovnávacího příspěvku je 0,00 Kč a celková výše
dotace
je 8 387 893 Kč. V rozhodnutí bylo dále uvedeno, že záloha na vyrovnávací příspěvek a
dotace
je ve výši 10 646 192 Kč, že k vrácení byla předepsána částka 2 258 299 Kč, a konečně že zbývá doplatit 0,00 Kč.
Žalobou zpochybněné rozhodnutí je však v rozporu s původním rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 6. 2001, kterým byl žalobci na základě jeho žádosti a podle nařízení vlády poskytnut vyrovnávací příspěvek v celkové výši od 5 613 457 Kč do 8 493 530 Kč (s tím, že jeho konečnou sazbu stanoví žalovaný nejpozději do 30. listopadu 2001).
Ze záhlaví zpochybněného rozhodnutí žalovaného je totiž patrné, že se jím doplňuje původní rozhodnutí o konečné sazby a o vyplacené částky pro jednotlivé programy. Z dalšího obsahu rozhodnutí ale naproti tomu vyplývá, že žalobci se stanoví celková výše vyrovnávacího příspěvku ve výši 0,00 Kč. Uvedenému závěru však neodpovídá původní rozhodnutí žalovaného, kterým byl žalobci poskytnut vyrovnávací příspěvek v rozmezí od 5 613 457 Kč do 8 493 530 Kč.
Z přezkoumávaného rozhodnutí žalovaného vyplývá, že ohledně celkové výše vyrovnávacího příspěvku žalovaný uvedeným správním úkonem vlastně fakticky změnil své původní rozhodnutí. Takový procesní postup ale právní předpisy upravující poskytování vyrovnávacího příspěvku dle nařízení vlády nepřipouštějí, a navíc se na vydání předmětného rozhodnutí nevztahují obecné předpisy o správním řízení, jak bylo již opakovaně uvedeno. Argumentace žalovaného o tom, že změnu rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku ustanovení § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel nevylučuje, je právně vadná. Při vydání zpochybněného rozhodnutí totiž žalovaný použil ústavní zásadu platnou výlučně pro oblast soukromého práva. Podle ní může každý činit vše, co není zákonem zakázáno (čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky). Žalovaný je však jedním z orgánů veřejné moci České republiky, konkrétně její veřejné správy, a proto byl povinen postupovat podle opačné ústavní zásady, podle níž lze státní moc uplatňovat (tzn. například i vydávat konkrétní rozhodnutí) jen v případech, v mezích a způsoby, které zákon stanoví (čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
Z napadeného rozhodnutí žalovaného není ohledně vyrovnávacího příspěvku konečně ani zřejmé, zda se snad nejedná o správní úkon, jímž se končí řízení o odejmutí již přiznaného vyrovnávacího příspěvku, které se provádí podle obecných předpisů o správním řízení – správního řádu (§ 15 rozpočtových pravidel).
S ohledem na výše popsané závěry je možno učinit závěr, že posuzované rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 11. 2001 je ve vztahu k vyrovnávacímu příspěvku v rozporu s původním rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 6. 2001, jehož je zároveň dodatkem, což ve svém procesním důsledku znamená, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost.
Vzhledem k uvedené vadě řízení Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení [§ 78 odst. 1, 4 a § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(ivo)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.