Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: I

24/2003

Pojem důvěryhodnosti kolektivního investování

Kolektivní investování: pojem důvěryhodnosti kolektivního investování
k § 24b odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb.
Pojem "důvěryhodnost kolektivního investování" použitý v ustanovení § 24b odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je pojmem neurčitým, jehož výklad je ponechán zcela na úvaze správního orgánu. Pokud totiž v zákoně není stanovena žádná jiná norma, kterou by byla určena hranice pro volnost kognice správních úřadů, je nutno meze jejich volného pohybu hledat toliko v účelu zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2003, čj. 6 A 118/2001-44)
Prejudikatura:
shodně Boh. A 435/1920.
Věc:
Poradenské družstvo C. proti Komisi pro cenné papíry o neudělení souhlasu podle § 24b odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb.
Komise pro cenné papíry dne 26. 9. 2000 rozhodla o neudělení předchozího souhlasu se získáním podílu na hlasovacích právech a na základním kapitálu společnosti C., a.s., ve výši 30 %. Prezidium Komise pro cenné papíry žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 10. 9. 2001 rozhodnutí Komise pro cenné papíry potvrdilo a rozklad zamítlo.
Ve svých žalobních námitkách žalobce především uvedl, že rozhodnutí žalované se opírá o neuvěřitelně vágní § 24b odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o kolektivním investování, který podmiňuje udělení souhlasu požadavkem důvěryhodnosti kolektivního investování; pro výklad tohoto pojmu však nestanovuje žádná kritéria. Toto ustanovení je v rozporu s článkem 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod, z něhož vyplývá právo každého vlastnit majetek, které lze nuceně omezit ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Nejvyšší správní soud žalobu jako nedůvodnou zamítl podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Z odůvodnění:
V prvním žalobním bodě žalobce namítal porušení zákona spočívající v porušení zejména čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Tento žalobní bod není podle názoru Nejvyššího správního soudu důvodný. Ve vztahu k odst. 1 citovaného článku lze odkázat na ustálenou judikaturu Ústavního soudu (např. nález sp. zn. Pl. ÚS 41/97), podle níž je ochrana vlastnického práva podle citovaného článku chápána jako ochrana vlastnického práva již konstituovaného a existujícího. Vlastnické právo, které má být teprve nabyto, ústavně chráněno není a ani být nemůže. Shodný právní názor zastává také Nejvyšší správní soud. Tvrzené porušení odst. 4 citovaného článku je pak zcela nepřípadné, protože se týká vyvlastnění, o které se v případě nesouhlasu se získáním většího podílu než 10 % na hlasovacích právech a základním jmění vůbec nejedná.
Za nedůvodný je nutno považovat žalobní bod, v němž žalobce poukazuje na ustanovení § 24b odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb. Toto ustanovení je podle něj neuvěřitelně vágní, neboť nestanoví žádná kritéria pro požadavek důvěryhodnosti kolektivního investování. Žalobce přitom namítá, že žádný z argumentů, o které se opírá napadené rozhodnutí, není v příčinné souvislosti se závěrem, ke kterému žalovaná dospěla. V citovaném ustanovení je použit pojem důvěryhodnost kolektivního investování, který je pojmem neurčitým. Neurčitý právní pojem zahrnuje jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat, protože jejich obsah a rozsah se může měnit, být podmíněn např. úrovní poznání v technických vědách, časem i místem aplikace právního předpisu. Použití neurčitého právního pojmu je dáno rozmanitostí a proměnností vztahů a nutností vzít v úvahu všechny možné podmínky aplikace s ohledem na měnící se okolnosti. Použitím neurčitého právního pojmu v právní normě dává zákonodárce prostor pro správní orgán, aby zhodnotil, zda konkrétní případ patří do rozsahu neurčitého pojmu. V daném případě nestanoví právní norma žádná kritéria pro použití tohoto neurčitého pojmu, a proto je ponecháno zcela na úvaze správního orgánu, jakým způsobem tento pojem vyloží. V této souvislosti nelze neuvést právní názor vyslovený bývalým Nejvyšším správním soudem (Boh. A 435/20), podle něhož, není-li v zákoně stanovena žádná jiná norma, kterou by byla určena hranice pro volnost kognice správních úřadů, je nutno meze jejich volného pohybu hledat toliko v účelu zákona. Zákonem č. 248/1992 Sb. je upraveno kolektivní investování, a to způsobem slučitelným s právní úpravou Evropského společenství. Citovaným zákonem jsou mimo jiné regulovány některé formy kolektivního investování. Smyslem regulace těchto činností je zajistit ochranu investorů před nežádoucími praktikami při shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti. Žalovaný podle názoru Nejvyššího správního soudu neurčitý právní pojem použitý v ustanovení § 24b odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb. aplikoval v souladu s účelem citovaného zákona, jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, a proto nepřekročil zákonem stanovené meze správního uvážení ani je nezneužil (§ 78 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).
(ci)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.