Vydání 11/2012

Číslo: 11/2012 · Ročník: X

2697/2012

Pobyt cizinců: informace získané z Schengenského informačního systému; konzultační řízení

Pobyt cizinců: informace získané z Schengenského informačního systému; konzultační řízení
k § 37 odst. 2 písm. f) a § 46 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2009 (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k čl. 25 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (v textu jen „Úmluva“)
I. Ke zrušení povolení k dlouhodobému pobytu podle § 37 odst. 2 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve spojení s § 46 odst. 1 téhož zákona postačí, jestliže policie na základě informací získaných ze Schengenského informačního systému zjistí, že cizinci bylo v jiném členském státě EU uděleno vyhoštění a toto zjištění v následně vedeném konzultačním řízení prováděném podle čl. 25 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ověří co do důvodů a platnosti záznamu o vyhoštění, popř. dalších okolností významných pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění. Je přitom plně na uvážení policie (zde české strany), zda takto získané informace vyhodnotí jako dostatečný důvod k odnětí dříve vydaného povolení k pobytu. Česká strana není při tomto posouzení vázána názorem druhé smluvní strany, se kterou je konzultační řízení vedeno.
II. Průběh konzultačního řízení prováděného podle čl. 25 odst. 2 Úmluvy k provedení Schengenské dohody není touto úmluvou nijak upraven, a již z tohoto důvodu nemá cizinec veřejné subjektivní právo požadovat, aby konzultační řízení probíhalo určitým (jím navrhovaným) způsobem, a to tím spíše, že sám není stranou tohoto řízení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2012, čj. 9 Ca 75/2009-29)
Věc:
N. L. proti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
Policie České republiky (Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Brno, Inspektorát cizinecké policie Znojmo) zrušila rozhodnutím ze dne 23. 10. 2008 dle § 37 odst. 2 písm. f) zákona o pobytu cizinců v návaznosti na § 46 odst. 1 téhož zákona platnost povolení k dlouhodobému pobytu žalobkyně na území České republiky za účelem účasti v právnické osobě, neboť jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území. Žalobkyni zároveň určila dle § 37 odst. 3 zákona o pobytu cizinců lhůtu k vycestování z území České republiky do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
Policie České republiky (Ředitelství služby cizinecké policie Praha) rozhodnutím ze dne 3. 2. 2009 zamítla odvolání žalobkyně a potvrdila výše uvedené rozhodnutí správního orgánu I. stupně. V odůvodnění rozhodnutí odvolací orgán konstatoval, že po přezkoumání předloženého spisového materiálu dospěl k závěru, že podmínky pro zrušení povolení k dlouhodobému pobytu byly v daném případě splněny. Národní centrála SIRENE Polska potvrdila, že dne 9. 5. 2008 vydal guvernér Podkarpatské provincie rozhodnutí o vyhoštění a téhož dne byla žalobkyně vypovězena z Polska. Toto vyhoštění je platné do 8. 5. 2011. Odvolací orgán uvedl, že odvolání žalobkyně posoudil v plném rozsahu a že přihlédl ke všem předloženým dokladům a uváděným důvodům. Šetřením v dostupných informačních systémech bylo zjištěno, že nikdo z rodinných příslušníků žalobkyně nemá na území ČR povolen pobyt. Napadeným rozhodnutím nebyly shledány nepřiměřené dopady do soukromého a rodinného života žalobkyně.
S ohledem na skutečnost, že podle novely zákona o pobytu cizinců provedené zákonem č. 427/2010 Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2011 přešla působnost ve věcech dlouhodobého pobytu cizinců na Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, soud od uvedeného data s Komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců jednal jako se žalovaným (§ 69 s. ř. s.).
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě namítla, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť bylo vydáno v řízení, ve kterém bylo postupováno v rozporu se zákonem. Důvodem pro zrušení jejího dlouhodobého pobytu bylo zařazení žalobkyně do Schengenského informačního systému (SIS) dle čl. 96 Úmluvy jako osoby, které má být odepřen vstup do schengenského prostoru. Do tohoto informačního systému byla žalobkyně zařazena na základě rozhodnutí příslušného orgánu Polské republiky ze dne 9. 5. 2008, kterým jí bylo uloženo správní vyhoštění s platností do 8. 5. 2011. Žalobkyně následně poukázala na čl. 25 odst. 2 Úmluvy, podle kterého „v
yjde-li najevo, že cizinec, který je držitelem platného povolení k pobytu vydaného jednou ze smluvních stran, je uveden v záznamech o osobách, kterým nemá být povolen vstup, pak smluvní strana, která záznam pořídila, bude konzultovat se smluvní stranou, která povolení k pobytu vydala, s cílem prověřit, zda existují dostatečné důvody pro zrušení k povolení pobytu
“. Vzhledem k tomu, že žalobkyně měla v době vydání napadeného rozhodnutí povolen dlouhodobý pobyt na území ČR za účelem účasti v právnické osobě s platností od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2010, mělo podle čl. 25 odst. 1 a 2 Úmluvy dojít ke konzultačnímu řízení mezi Polskou republikou a Českou republikou v tom smyslu, zda v případě žalobkyně jsou dány takové důvody, které by mohly vést ke zrušení jejího povolení k dlouhodobému pobytu.
Žalobkyně dále uvedla, že součástí spisového materiálu je sice sdělení Národní centrály SIRENE České republiky ze dne 29. 8. 2008, které vydala na základě informace centrály SIRENE Polské republiky, z tohoto sdělení však v žádném případě nelze vyvodit, že by konzultační řízení proběhlo ve smyslu čl. 25 odst. 1 a 2 Úmluvy, neboť v této informaci je k položce 149 uvedeno, že „[p]
olské kompetentní úřady (ve vztahu k cizincům) žádají české úřady, aby uvážily odebrání povolení k pobytu jmenované osobě v České republice. V případě, že povolení bude zachováno, polské úřady vymažou záznam v SIS
.“ Z konzultačního řízení tak dle mínění žalobkyně nevyplývá žádná konkrétní informace, která by mohla správní orgán vést k závěru, že na straně žalobkyně jsou dány dostatečné důvody pro zrušení jejího povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. S ohledem na uvedené proto takto proběhlé konzultační řízení ztratilo jakékoli opodstatnění pro rozhodnutí v této věci a nelze z něj dovodit, že by žalobkyni mělo být zrušeno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.
Žalobkyně dále namítla, že jí není známo, z jaké konkrétní informace z konzultačního řízení správní orgán I. stupně vycházel, když tvrdil, že „
z vyjádření uvedeného v konzultaci jednoznačně vyplývá zájem Polské republiky na zrušení stávajícího povolení k pobytu paní N. L.
“ Tento závěr nemá oporu v žádném vyjádření, které bylo dáno v rámci konzultačního řízení. Polská strana se naopak vyjádřila v tom smyslu, že pokud bude žalobkyni povolení k pobytu zachováno, dojde z jejich strany k výmazu záznamu v SIS. Pokud by byl ze strany Polské republiky jednoznačný zájem na zrušení povolení k pobytu žalobkyně, je zřejmé, že polská strana by jednoznačně uvedla, že žádá o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu žalobkyně právě z důvodu uděleného vyhoštění. Žalobkyně měla za to, že správní orgán I. stupně tím, že učinil závěr, který nemá žádnou oporu v proběhlém konzultačním řízení ani v jiném listinném materiálu založeném ve spise, postupoval v rozporu se zákonem, resp. mezinárodní smlouvou, kterou byl vázán.
Ostatní závěry správního orgánu I. stupně k odůvodnění zrušení povolení k pobytu ve smyslu toho, že zájem polské strany má potvrzovat samotná skutečnost, že polská strana zařadila záznam cizinky do Schengenského informačního systému a neponechala ho pouze ve své národní databázi, stejně jako celková doba vyhoštění 3 roky, jsou závěry, které nemohl správní orgán I. stupně vůbec činit, neboť v tomto případě lze zrušit povolení k pobytu pouze na základě konzultačního řízení, nikoli na základě domněnek správního orgánu. Pokud tak správní orgán I. stupně činil a mimo konzultační řízení vycházel z vlastních úvah, pak překročil své pravomoci, neboť toto řízení je na základě Úmluvy vázáno pouze na konzultační řízení. Konzultační řízení v této věci je však neurčité a proběhlo v rozporu s čl. 25 odst. 1 a 2 Úmluvy, neboť v jeho rámci nebylo prověřováno, zda jsou na straně žalobkyně dány dostatečné důvody pro zrušení jejího povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. Konzultační řízení ve stavu, v jakém vůči žalobkyni proběhlo, nebylo způsobilé vést k rozhodnutí správního orgánu I. stupně o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu žalobkyně, neboť neproběhlo v souladu s Úmluvou.
Žalobkyně též namítla, že žalovaný se nevypořádal s námitkami žalobkyně uvedenými v jejím odvolání, a to především s námitkami vztahujícími se k tomu, jakým způsobem má konzultační řízení probíhat a jaký závěr by z něj měl vyplynout. Tím žalovaný porušil § 68 odst. 3 správního řádu a napadené rozhodnutí se z tohoto pohledu žalobkyni jeví jako nepřezkoumatelné.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Podle čl. 94 odst. 1 Úmluvy obsahuje Schengenský informační systém výhradně kategorie údajů, které dodává každá ze smluvních stran a které jsou potřebné pro účely uvedené v čl. 95 až 100. Smluvní strana pořizující záznam ověří, zda závažnost daného případu odůvodňuje zařazení záznamu do Schengenského informačního systému.
Podle čl. 96 odst. 1 Úmluvy údaje týkající se cizinců, o kterých je veden záznam pro účely odepření vstupu, jsou zařazeny na základě vnitrostátního záznamu vyplývajícího z rozhodnutí přijatých příslušnými správními orgány a soudy v souladu s procesními předpisy, které stanoví vnitrostátní právní předpisy.
V projednávaném případě není mezi účastníky řízení sporu o tom, že žalobkyni bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem účasti v právnické osobě s dobou platnosti od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2010. Mezi stranami není sporné ani to, že žalobkyni bylo polskými orgány dne 9. 5. 2008 uděleno správní vyhoštění s dobou platnosti do 8. 5. 2011, a to z toho důvodu, že žalobkyně překročila polsko-českou hranici bez právního podkladu a zůstala v Polsku bez požadovaného povolení. Tuto skutečnost česká strana zjistila z informace centrály SIRENE Slovensko a správní orgán I. stupně se o ní dozvěděl až ze sdělení národní centrály SIRENE ze dne 11. 8. 2008.
Podle § 37 odst. 2 písm. f) zákona o pobytu cizinců ve spojení s § 46 odst. 1 tohoto zákona policie zruší platnost povolení cizince k dlouhodobému pobytu mj. tehdy, jestliže jiný stát Evropské unie rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Nejen za účelem snadného zjištění, zda cizinci bylo v jiném členském státu EU (případně ve smluvním státu uplatňujícím společný postup ve věci vyhošťování) uděleno vyhoštění, je na základě Úmluvy (čl. 92 až čl. 119) vedena databáze – Schengenský informační systém (SIS). Jedním z údajů tvořících tuto databázi jsou údaje o cizincích, o kterých je veden záznam pro účely odepření vstupu. Ty jsou do SIS podle čl. 96 odst. 1 Úmluvy zařazeny na základě vnitrostátního záznamu vyplývajícího z rozhodnutí přijatých příslušnými správními orgány a soudy v souladu s procesními předpisy, které stanoví vnitrostátní právní předpisy.
Vyjde-li najevo, že cizinec, který je držitelem platného povolení k pobytu vydaného jednou ze smluvních stran, je veden v SIS v seznamech osob, kterým má být odepřen vstup, má podle čl. 25 odst. 2 Úmluvy dojít mezi smluvní stranou (státem), která takový záznam pořídila, a smluvní stranou, která cizinci vydala povolení k pobytu, ke konzultačnímu řízení, jehož cílem je zjistit, zda existují dostatečné důvody k odnětí povolení k pobytu.
Podoba konzultačního řízení prováděného podle čl. 25 odst. 2 Úmluvy není nijak upravena, a již z tohoto důvodu žalobkyně nemá veřejné subjektivní právo požadovat, aby konzultační řízení probíhalo určitým (jí navrhovaným) způsobem, a to tím spíše, že sama není stranou tohoto řízení. Konzultační řízení vedené podle čl. 25 odst. 2 Úmluvy dle náhledu soudu spočívá ve vzájemné výměně informací mezi oběma smluvními stranami, při které je toliko ověřováno, zda cizinec, jehož se týká záznam pro účely odepření vstupu, je totožný s cizincem, kterému byl udělen dlouhodobý pobyt, a dále to, kterým správním orgánem a z jakého důvodu bylo cizinci uděleno vyhoštění a zda neuplynula doba platnosti uloženého vyhoštění, popř. zda jeho platnost nebyla v mezidobí zrušena. Uvedený závěr vyplývá ze skutečnosti, že podkladem pro provedení záznamu do SIS pro účely odepření vstupu je rozhodnutí přijaté příslušnými správními orgány a soudy v souladu s procesními předpisy, které stanoví vnitrostátní právní předpisy (čl. 96 odst. 1 Úmluvy). Je-li podkladem pro záznam do SIS rozhodnutí o správním vyhoštění, jak tomu bylo i v nyní projednávané věci, nemohou být v rámci konzultačního řízení zjišťovány jiné skutečnosti než ty, které vyplývají z rozhodnutí o správním vyhoštění. Jak vyplývá ze sdělení národní centrály SIRENE ze dne 29. 8. 2008, právě tyto informace byly české straně v rámci konzultačního řízení sděleny polskou centrálou SIRENE.
Z výše uvedeného lze dovodit, že ke zrušení povolení k dlouhodobému pobytu podle § 37 odst. 2 písm. f) zákona o pobytu cizinců ve spojení s § 46 odst. 1 téhož zákona postačí, jestliže policie na základě informací získaných ze SIS zjistí, že cizinci bylo v jiném členském státu EU uděleno vyhoštění a toto zjištění v následně vedeném konzultačním řízení ověří co do důvodů a platnosti záznamu o vyhoštění, popř. dalších okolností významných pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění. Je přitom plně na uvážení policie (zde české strany), zda takto získané informace vyhodnotí jako dostatečný důvod k odnětí dříve vydaného povolení k pobytu. Česká strana není při tomto posouzení vázána názorem druhé smluvní strany, se kterou je konzultační řízení vedeno. Z dikce článku 25 odst. 2 Úmluvy zřetelně vyplývá, že smluvní strana, která záznam o cizinci v SIS pořídila, konzultuje smluvní stranu, která vydala povolení k pobytu, s cílem zjistit, zda (u této strany) existují dostatečné důvody k odnětí povolení k pobytu. Jinými slovy řečeno, smluvní strana, která záznam o cizinci v SIS pořídila, v průběhu konzultačního řízení zjišťuje, zda záznam o cizinci, který v SIS pořídila, je pro druhou smluvní stranu dostatečným důvodem k tomu, aby cizinci odňala dříve vydané povolení k pobytu. Pouze a právě to je smyslem konzultačního řízení. Smluvní strana, která záznam o cizinci v SIS pořídila, může sice v jeho průběhu vyjádřit své stanovisko k uvedené otázce, nemůže však druhou smluvní stranu k odnětí vydaného povolení k pobytu nijak nutit. Konečné rozhodnutí o tom, zda jsou dány dostatečné důvody k odnětí povolení k pobytu, je ve výlučné pravomoci smluvní strany, která povolení k pobytu cizinci vydala. Proto také poslední věta čl. 25 odst. 2 Úmluvy stanoví, jak bude postupováno v případě, že smluvní strana, která cizinci vydala povolení k pobytu, nepřistoupí k odnětí tohoto povolení. V takovém případě je smluvní strana, která záznam pořídila, povinna tento záznam zrušit; může však dotyčného cizince zapsat do vnitrostátního seznamu osob, kterým má být odepřen vstup.
V souzené věci byla žalobkyně prokazatelně vedena v SIS jako osoba, které má být odepřen vstup. Při konzultačním řízení vedeném s Polskou republikou, která záznam ohledně žalobkyně v SIS provedla, bylo zjištěno, že podkladem pro provedení záznamu bylo rozhodnutí guvernéra Podkarpatské provincie ze dne 9. 5. 2008 o vyhoštění žalobkyně z území Polské republiky s platností do 8. 5. 2011 z důvodu nelegálního překročení hranice a pobytu na polském území bez platného povolení k pobytu nebo víza. Uvedená zjištění správní orgán I. stupně posoudil jako dostatečný důvod k odnětí povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo dříve žalobkyni vydáno. Tento závěr správního orgánu I. stupně následně potvrzený napadeným rozhodnutím odvolacího orgánu je zcela v souladu s vnitrostátní právní úpravou, konkrétně s § 37 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 46 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Zmíněná ustanovení zákona označují rozhodnutí o vyhoštění cizince ze svého území, vydané jiným státem Evropské unie z důvodu porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jeho území, za
obligatorní
důvod pro zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.
K tvrzení žalobkyně, že jí není známo, z jaké konkrétní informace z konzultačního řízení vycházel správní orgán I. stupně, když tvrdil, že „
z vyjádření uvedeného v konzultaci jednoznačně vyplývá zájem Polské republiky na zrušení stávajícího povolení k pobytu paní N. L
.“, soud uvádí, že výše uvedené tvrzení správního orgánu je výsledkem logické úvahy, která má základ v samotném znění Úmluvy. Ve smyslu čl. 94 odst. 1 totiž tíží smluvní stát, který záznam do SIS vkládá, povinnost ověřit, zda závažnost daného případu odůvodňuje pořízení takového záznamu. Jestliže tedy některý smluvní stát dospěl k závěru o nutnosti provedení záznamu o určitém cizinci do SIS, mohou se ostatní smluvní strany oprávněně domnívat, že má zájem i na případném zrušení povolení k dlouhodobému pobytu, které by bylo témuž cizinci uděleno jiným smluvním státem. Navíc, jak již bylo soudem konstatováno shora, stanovisko polské strany, která záznam o žalobkyni do SIS pořídila, k otázce, zda její záznam o žalobkyni je dostatečným důvodem k tomu, aby česká strana žalobkyni odňala vydané povolení k pobytu, není pro českou stranu nikterak závazný. Proto také v rámci konzultačního řízení polská strana pouze navrhuje, aby české úřady uvážily odebrání povolení k pobytu žalobkyně v České republice.
Z vyjádření polské strany, že pokud bude žalobkyni povolení k pobytu zachováno, dojde z jejich strany k výmazu záznamu týkajícího se žalobkyně v SIS, nelze v žádném případě dovozovat jakýkoliv zájem Polska na ponechání povolení dlouhodobého pobytu žalobkyně v platnosti. Uvedené vyjádření je pouhým odrazem úpravy obsažené v poslední větě článku 25 odst. 2 Úmluvy, ukládající státu, který záznam do SIS pořídil, povinnost tento záznam zrušit v případě, že cizinci nebude po proběhnuvším konzultačním řízení druhou smluvní stranou povolení k pobytu odňato.
Na základě shora uvedených skutečností má soud za to, že v projednávané věci proběhlo mezi českou a polskou stranou v souladu s čl. 25 Úmluvy řádné konzultační řízení, v rámci něhož správní orgán I. stupně zjistil a ověřil zcela konkrétní informace, které jej opravňovaly ke zrušení platnosti povolení žalobkyně k dlouhodobému pobytu postupem dle § 37 odst. 2 písm. f) zákona o pobytu cizinců ve spojení s § 46 odst. 1 téhož zákona.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.