Vydání 4/2004

Číslo: 4/2004 · Ročník: II

182/2004

Placení daní a ručitelský závazek společníka

Placení daní: ručitelský závazek společníka společnosti s ručením omezeným
Daňové řízení: nové skutečnosti v odvolacím řízení
k § 57 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 106 obchodního zákoníku
I. Ručení společníka společnosti s ručením omezeným za závazky této společnosti ve smyslu § 106 odst. 1 obchodního zákoníku se vztahuje i na závazek společnosti uhradit daňový nedoplatek (§ 57 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
II. Ze žádného ustanovení části čtvrté zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nelze dovodit vázanost odvolacího orgánu skutkovými zjištěními učiněnými správcem daně v I. stupni ani podmínku, aby nově zjištěné skutečnosti mající vliv na rozhodnutí existovaly již ke dni vydání správního rozhodnutí I. stupně.
III. Je-li předmětem odvolacího řízení otázka, zda daňový subjekt je či není ručitelem za závazky společnosti s ručením omezeným, je odvolací orgán povinen tuto právní otázku posoudit na základě těch skutkových zjištění, která v úplnosti sám učiní.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8.12.2003, čj. 30 Ca 110/2001-30)
Prejudikatura:
Sb. Orac – daňová č. 156/2002 a č. 133/2001, Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 771/2001, nález Ústavního soudu III. ÚS 373/98 (Sbírka rozhodnutí Ústavního soudu č. 30/1999, sv. 13, str. 217).
Věc:
Karel H. v J. proti Finančnímu ředitelství v Brně o zaplacení daňového nedoplatku.
Rozhodnutím ze dne 28.2.2001 zamítl žalovaný žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Polné ze dne 8.6.2000, obsahujícímu výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem podle § 57 odst. 5 daňového řádu, a rozhodnutí finančního úřadu potvrdil.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí žalobce namítal, že rozhodnutí žalovaného je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 a 3 daňového řádu, neboť žalovaný nevzal při svém rozhodování v úvahu skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu řízení, a nehodnotil všechny zjištěné důkazy v jejich vzájemných souvislostech. Žalobce poukázal na to, že dne 24.5.2000 bylo zahájeno řízení o zápisu změn v obchodním rejstříku týkajících se splacení vkladu žalobcem, jehož délku žalobce nemohl ovlivnit. Žalobcova povinnost ručení ve smyslu ustanovení § 106 obchodního zákoníku zanikla výmazem žalobce jako společníka a jednatele obchodní společnosti z obchodního rejstříku. Žalovaný tím, že při svém rozhodování nevycházel ze stavu ke dni rozhodnutí, porušil zákony a jiné obecně závazné právní předpisy, neboť každý orgán při svém rozhodování musí vycházet ze stavu zjištěného ke dni vydání rozhodnutí. Žalovaný se při svém rozhodování zánikem ručitelského závazku žalobce nezabýval a uložil žalobci povinnost splnit ručitelský závazek, který zanikl již přede dnem rozhodnutí o žalobcově odvolání učiněném dne 19.6.2000.
Žalovaný ve svém vyjádření odmítl námitky vznesené v žalobě s tím, že v rámci odvolacího řízení posuzuje odvolací orgán splnění podmínek pro vydání výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem ke dni vydání této výzvy a nepřihlíží ke změnám podmínek v postavení ručitele, které nastanou až po tomto dni. Odkázal na ustanovení § 50 odst. 3 daňového řádu, z něhož podle jeho přesvědčení neplyne povinnost odvolacího orgánu přihlédnout v rámci odvolacího řízení ke skutečnostem vzniklým po vydání rozhodnutí správce daně I. stupně.
Krajský soud v Brně přezkoumal napadené výroky rozhodnutí žalovaného, jakož i řízení předcházející jeho vydání, v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 věta první s. ř. s.). Shledal, že žaloba je důvodná; napadené rozhodnutí proto zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
V přezkoumávané věci je nespornou skutečností, že daňovým dlužníkem se stala společnost s ručením omezeným, jejímž společníkem byl žalobce. Mezi účastníky není rovněž sporu o tom, že společnost s ručením omezeným svou daňovou povinnost nesplnila a na místo daňového dlužníka se měl dostat žalobce jako společník společnosti s ručením omezeným z titulu ručení.
Pojem ručení v daňovém řízení upravuje ustanovení § 57 odst. 5 daňového řádu. Podle tohoto ustanovení jsou daňový nedoplatek povinni zaplatit také ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a pokud jsou k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni. Proti této výzvě se může ručitel odvolat. V odvolání může ručitel namítat pouze skutečnost, že není ručitelem nebo že ručení bylo uplatněno ve větším než zákonem stanoveném rozsahu nebo že již bylo zaplaceno. Z dikce tohoto ustanovení vyplývají dvě podmínky, které musí být splněny pro to, aby bylo možno vymáhat daňový nedoplatek z titulu ručení. Daňový nedoplatek jsou povinni zaplatit ručitelé, pokud jim povinnost ručení ukládá zákon a pokud jsou ke splnění daňové povinnosti vyzváni správcem daně. Zákonem, který ukládá ručiteli povinnost zaplatit daňový nedoplatek v případě, kdy jde o společníka společnosti s ručením omezeným, je obchodní zákoník.
Z ustanovení § 106 obchodního zákoníku vyplývá, že společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Za závazky společnosti ručí společník do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Je-li v obchodním rejstříku zapsáno, že společník splatil celý svůj vklad nebo jeho část, přestává společník ručit za závazky společnosti v rozsahu, v jakém bylo zapsáno splacení vkladu. Z toho plyne, že při úvahách o ručitelském závazku je povinností správce daně vycházet ze stavu, který byl zapsán v obchodním rejstříku.
Z obsahu spisu předloženého žalovaným vyplynulo, že finanční úřad jako správce daně v I. stupni vyzval žalobce k zaplacení daňového nedoplatku. Ke dni vydání výzvy měl finanční úřad k dispozici výpis z obchodního rejstříku, z něhož zjistil, že vklad žalobce jako společníka do společnosti s ručením omezeným byl splacen pouze částečně. Potud lze souhlasit se závěrem žalovaného, že skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis proveden. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. U společnosti s ručením omezeným se obligatorně zapisuje výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení. Teprve v případě, že je do obchodního rejstříku zapsáno, že společník splatil celý svůj vklad nebo jeho část, přestává společník ručit za závazky společnosti v rozsahu, v jakém bylo zapsáno splacení vkladu.
Zcela jiná procesní situace již ovšem nastala v době rozhodování žalovaného o žalobcově odvolání proti výzvě správce daně I. stupně. Pro posouzení věci ke dni vydání rozhodnutí žalovaného bylo rovněž rozhodné zjištění učiněné ze zápisu v obchodním rejstříku. Žalovaný vydal své rozhodnutí dne 28.2.2001, kdy měl již k dispozici výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, z něhož jsou patrny podstatné změny zápisu oproti stavu zjištěnému správcem daně v I. stupni, a to ke dni 17.1.2001. Žalobce rovněž předložil návrh na zápis změn ze dne 15.5.2000, doručený Krajskému soudu v Brně – obchodnímu rejstříku dne 24.5.2000. Skutečnost o změnách zápisu, tvrzená žalobcem v odvolacím řízení a pro jeho účely též doložená, byla pro právní posouzení věci z hledisek vyplývajících z ustanovení § 57 odst. 5 věty třetí daňového řádu rozhodná. Žalovaný jako odvolací orgán byl povinen k této skutečnosti přihlédnout, neboť ustanovení § 50 odst. 3 daňového řádu jej opravňuje přihlížet v odvolacím řízení i ke skutečnostem novým, a to zvláště v situaci, kdy daňový subjekt v odvolacím řízení tuto novou skutečnost uplatňuje. Žalobce již v podaném odvolání tvrdil, že není ručitelem, neboť svůj vklad splatil v plné výši, avšak příslušný zápis nebyl v obchodním rejstříku proveden. Své tvrzení uplatněné v odvolání doložil; navíc ke dni 17.1.2001 byl na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně z téhož dne proveden výmaz žalobce jako společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným. Žalobní námitka spočívající v tom, že žalovaný nevzal při svém rozhodování v úvahu skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu odvolacího řízení, a nehodnotil všechny zjištěné důkazy v jejich vzájemných souvislostech, je proto důvodná. Soud nesdílí právní názor žalovaného, že tyto nové skutečnosti uplatněné odvolatelem v odvolacím řízení a mající vliv na výrok rozhodnutí musí existovat již v době rozhodování správce daně I. stupně. Tento právní názor nemá v ustanovení § 50 odst. 3 daňového řádu žádnou oporu. Z citovaného ustanovení vyplývá, že v rámci odvolacího řízení může odvolací orgán přihlížet ke všem novým skutečnostem, které mají podstatný vliv na výrok rozhodnutí, a to i v případě, že je odvolatel neuplatnil, a je též oprávněn výsledky daňového řízení (rozumí se skutková zjištění učiněná správcem daně v I. stupni) doplňovat. Ze žádného ustanovení zakotveného v části čtvrté daňového řádu (§ 48 a násl.) nelze dovodit vázanost odvolacího orgánu skutkovými zjištěními učiněnými správcem daně v I. stupni ani podmínku, aby nové skutečnosti mající vliv na rozhodnutí existovaly již ke dni vydání rozhodnutí v I. stupni. Předmětem odvolacího řízení byla otázka, zda žalobce je či není ručitelem společnosti s ručením omezeným, a žalovaný jako odvolací orgán byl povinen tuto právní otázku posoudit na základě skutkových zjištění, která v úplnosti sám učinil. Pokud žalovaný k nově zjištěným skutečnostem, které mají podstatný vliv na výrok rozhodnutí, nepřihlédl, zkrátil žalobce na jeho právech.
(mal)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.