Vydání 4/2004

Číslo: 4/2004 · Ročník: II

172/2004

Odkladný účinek žaloby ve správním soudnictví

Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
k § 73 odst. 2 soudního řádu správního
Za „nenahraditelnou újmu“ ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. lze považovat hrozící výkon rozhodnutí o uložení pokuty fyzické osobě ve výši, která výrazně přesahuje prokázaný celoroční příjem její rodiny se dvěma nezletilými dětmi.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2003, čj. 6 A 160/2002-46)
Věc:
Zdeněk F. v P. proti Ministerstvu dopravy a spojů o pokutu podle zákona o silniční dopravě, o návrhu na přiznání odkladného účinku.
Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy (odboru dopravy) byla žalobci uložena za porušení ustanovení § 21 odst. 3 zákona o silniční dopravě v návaznosti na ustanovení § 15 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), a g) vyhlášky 487/2000 Sb. podle § 35 odst. 3 písm. h) zákona o silniční dopravě pokuta ve výši 250 000 Kč. V odvolacím řízení žalovaný změnil rozhodnutí vydané v I. stupni a rozhodnutím ze září 2002 uložil žalobci za porušení shora uvedených právních předpisů pokutu ve výši 200 000 Kč.
Žalobce brojil proti posléze uvedenému rozhodnutí včasnou žalobou, podanou u Vrchního soudu v Praze. Současně navrhl, aby soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Protože řízení o žalobě nebylo do 31. 12. 2002 u Vrchního soudu v Praze skončeno, převzal věc k dokončení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního Nejvyšší správní soud (§ 130 a § 132 s. ř. s.). Advokátka žalobce na výzvu sdělila, že věcné důvody návrhu na odklad vykonatelnosti trvají a navrhuje, aby žalobě byl přiznán odkladný účinek. Žalovaný s přiznáním odkladného účinku žalobě souhlasil.
Nejvyšší správní soud usnesením žalobě přiznal odkladný účinek.
Z odůvodnění:
Žalobce v odůvodnění svého návrhu na přiznání odkladného účinku uvedl, že vzhledem k jeho majetkovým, rodinným a sociálním poměrům by výkon napadeného rozhodnutí pro něho znamenal nenahraditelnou újmu. Jeho rodina by se dostala do stavu hmotné nouze, v jejímž důsledku by mimo jiné bylo ohroženo další vzdělávání jeho dvou synů. K prokázání svých tvrzení žalobce již na počátku řízení předložil své a manželčino daňové přiznání za rok 2001 a potvrzení o studiu svého staršího syna.
Podle § 73 s. ř. s. nemá podání žaloby odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Soud jej však může na návrh žalobce přiznat; přitom užije ustanovení § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
O odkladném účinku soud uvážil, že uložená pokuta výrazně přesahuje čisté roční příjmy rodiny se dvěma dětmi. Její vymáhání by mohlo přivodit situaci sociálně nepříznivou v takové míře, že důsledky neprodleného vymáhání by mohly postihnout ekonomickou soběstačnost rodiny s dlouhodobými nebo i trvalými důsledky, a tedy způsobit újmu, kterou lze po právu vnímat jako nenahraditelnou. Protože se přiznání odkladného účinku nedotkne práv třetích osob a není jím ani dotčen veřejný zájem, neshledal soud důvod odepřít dobrodiní zákona a odkladný účinek žalobě přiznal.
(aza)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.