Vydání 4/2006

Číslo: 4/2006 · Ročník: IV

821/2006

Ochrana spotřebitele a leasingová smlouva jako spotřebitelský úvěr

Ejk 20/2006
Ochrana spotřebitele: leasingová smlouva jako forma poskytnutí spotřebitelského úvěru
k § 2 písm. a) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
Leasingová smlouva je jednou z forem poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Její součástí tak musí být údaj o roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr [§ 4 odst. 2 písm. a) citovaného zákona].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005, čj. 10 Ca 5/2004-27)
Věc:
Akciová společnost C. proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu, o uložení pokuty.
Na základě kontroly zahájené dne 20. 2. 2003 zjistila Česká obchodní inspekce, inspektorát Praha, že leasingová smlouva uzavřená dne 21. 11. 2002 mezi panem Richardem V. a žalobkyní neobsahuje stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr způsobem uvedeným v příloze zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. (dále jen "zákon č. 321/2001 Sb."). Tím žalobkyně porušila § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, a naplnila tak skutkovou podstatu ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Za toto jednání jí ředitel správního orgánu uložil pokutu ve výši 15 000 Kč. V odůvodnění správní orgán prvního stupně uvedl, že uzavřená leasingová (nepojmenovaná) smlouva v sobě obsahuje prvky jak smlouvy nájemní, tak i kupní. Účelem uzavřené smlouvy je v jejím důsledku koupě najaté věci a uzavřená leasingová smlouva zaručuje po uplynutí sjednané doby právo odkupu předmětu leasingu za již dohodnutou kupní cenu. Dle § 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. se spotřebitelským úvěrem mj. rozumí poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Současně dle § 1 odst. 2 písm. b) se zákon nevztahuje na nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu. Podle správního orgánu prvého stupně z uvedeného vyplývá, že nájemní smlouva, která převod vlastnického práva zaručuje, podléhá režimu citovaného zákona. Žalobkyně přitom spotřebiteli neposkytla informaci o roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr jako o jednom z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru a prostřednictvím kterého lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru.
K odvolání žalobkyně snížil ústřední ředitel České obchodní inspekce uloženou pokutu na 3000 Kč. Zdůraznil, že finanční leasing je nepojmenovaným smluvním typem, ve kterém jsou však zcela zřetelně obsaženy prvky úvěru, nájmu a koupě. Spotřebitelé tak řeší situaci, kdy nedisponují prostředky na nákup předmětu leasingu v hotovosti, a využívají tedy nabídky leasingových společností, které dodavateli předmět leasingu uhradí, přenechají jej za úplatu spotřebiteli k užívání téměř jako věci vlastní s tím, že toto smluvní ujednání spotřebiteli zaručuje po určité době rovněž přechod vlastnického práva. Pokud jde o poskytnutí peněžních prostředků ve smyslu definice spotřebitelského úvěru, k takovémuto poskytnutí, v rámci právního vztahu označeného jako finanční leasing včetně předmětné smlouvy, evidentně dochází. Ústřední ředitel České obchodní inspekce upozornil také na to, že finanční leasing plní z hlediska spotřebitelů rovněž funkci úvěrovou. Z hlediska spotřebitele jde právě o odklad platby ceny předmětu leasingu a její rozložení do splátek, které ovšem pořízení věci formou leasingu oproti okamžité platbě prodraží. Není pravda, že účelem předmětných smluv je pouze dočasný nájem předmětu leasingu, nikoliv již koupě najaté věci. Všeobecné smluvní podmínky spotřebitelům přechod vlastnického práva zaručují, což je evidentní ze znění bodu 6.2.1. a následujících. Spotřebitel tedy má po určitý čas věc v nájmu a později pak nabude věc za úplatu do vlastnictví. Koupi následující po nájmu věci zřetelně vystihuje termín "koupě najaté věci" v příkladném výčtu forem spotřebitelského úvěru a je v našem právním řádu jako prostředek pro charakteristiku finančního leasingu již delší čas užíván. K argumentu žalobkyně, že předmětné ujednání není shodné s nájemní smlouvou, ústřední ředitel uvedl, že v pasážích upravujících dočasné a úplatné užívání cizí individuálně určené věci leasingovým nájemcem, což je též podstata nájemní smlouvy, mají předmětné smlouvy k tomuto smluvnímu typu přinejmenším velmi blízko. Z výkladu § 1 odst. 2 písm. b) lze tedy
a contrario
dovodit přinejmenším tolik, že úmyslem zákonodárce bylo finanční leasing citovanému zákonu podřadit. V rámci definice spotřebitelského úvěru v § 2 písm. a) toho pak nepochybně dosáhl. V úvahách o výši pokuty však ústřední ředitel dovodil, že nesprávně vypočtený údaj o roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr neměl na spotřebitele bezprostřední dopad; žalobkyně krom toho - přes své pochyby o aplikovatelnosti citovaného zákona na finanční leasing - měla snahu vypočíst a zahrnout tento údaj do textu smlouvy a nadále postupuje v souladu se stanoviskem inspekce.
V žalobě, jíž žalobkyně napadla toto rozhodnutí, se opět objevuje argumentace, podle níž poskytování leasingových služeb, zejména finančního leasingu, do působnosti zák. č. 321/2001 Sb. nespadá, neboť leasing v žádné ze svých forem neodpovídá definici spotřebitelského úvěru podle uvedeného zákona. Neaplikovatelnost zák. č. 321/2001 Sb. na finanční leasing vyplývá již ze samotné definice spotřebitelského úvěru, jak je uvedena v § 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. Pojmovým znakem spotřebitelského úvěru je pouze poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci. Ani jedna z těchto alternativ však u leasingu nenastává. V případě spotřebitelského úvěru dochází k převodu vlastnictví na základě smlouvy, přičemž platba kupní ceny je odložena na pozdější dobu. Podpisem leasingové smlouvy nedochází k převodu vlastnického práva na leasingového nájemce, ale předmět leasingu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Účelem leasingové smlouvy přitom není koupě najaté věci, jak je uvedeno v rozhodnutí, nýbrž poskytnutí možnosti užívání předmětu leasingu po určitou dobu za stanovených podmínek. Žalobkyně tedy trvá na svém stanovisku, že leasingová smlouva jako smlouva inominátní, která není nájemní smlouvou ve smyslu právní úpravy občanského zákoníku, nemůže být podřizována zákonu č. 321/2001 Sb., a to i s ohledem na § 1 odst. 2 písm. b), z kterého dle názoru žalobkyně naopak vyplývá, že úmyslem zákonodárce nebylo finanční leasing citovanému zákonu podřadit. V daném případě podle žalobkyně totiž leasingová smlouva nejenže není nájemní smlouvou, ale ani nezaručuje převod vlastnického práva. K tomuto převodu vlastnického práva dochází až po souhlasném projevu obou smluvních stran samostatnou kupní smlouvou. Z dikce všeobecných smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí leasingové smlouvy, vyplývá, že je tu možnost kupní smlouvu uzavřít, koupě předmětu leasingu však není zaručena.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě zdůraznil, že není důvod vyjímat z veřejnoprávní regulace finančních služeb poskytovaných spotřebiteli finanční leasing. Spotřebitelé využívají tohoto nástroje se stejným účelem jako například splátkový prodej. V obou případech se jedná o způsob nabytí zboží v situaci, kdy okamžitá platba celé kupní ceny výrobku pro spotřebitele není možná, popř. by představovala neúměrný náklad. Potřebnost veřejnoprávní úpravy finančního leasingu je dále umocněna okolností, že vzhledem ke značné variabilitě leasingu chybí jeho výslovná úprava jako zvláštního smluvního typu, což klade na orientaci spotřebitele v tomto právním vztahu zvýšené nároky, a je tudíž žádoucí některá jeho práva garantovat prostřednictvím zákona č. 321/2001 Sb. Mezi příklady spotřebitelského úvěru v § 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. se nachází mimo jiné "koupě najaté věci", přičemž spotřebitel v daném právním vztahu opravdu má předmět leasingu nejprve v úplatném užívání jako věc cizí a současně mu ze smlouvy plyne právo nabýt po určité době věc do vlastnictví. Tuto skutečnost sice žalobkyně opakovaně zpochybňuje, nicméně přechod vlastnictví je v bodě 6.2.1. a násl. všeobecných smluvních podmínek spotřebiteli garantován a lze se oprávněně podle žalovaného správního orgánu domnívat, že pro spotřebitele je kauzou celého právního vztahu. V daňových předpisech se ostatně k charakteristice finančního leasingu užívá již několik let právě termín "koupě najaté věci" a žalovanému není známo, že by se proti tomu ze strany leasingových společností či jejich asociace zvedl nějaký odpor. Konkrétně zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nazývá finanční leasing smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (popř. najatého hmotného majetku).
V replice žalobkyně dále vyvracela názor žalovaného, podle nějž lze zaměňovat pojmy "finanční leasing" a "koupě najaté věci". Upozornila na § 28 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(
"
... na základě smlouvy o finančním leasingu, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku
"), z nějž dovodila, že ani zákonodárce nepoužívá pro leasingovou smlouvu jako smlouvu nepojmenovanou jednotnou definici. Současně uvedla, že smlouva o koupi najaté věci je jako smluvní typ upravena v § 489 a násl. obchodního zákoníku, a že na základě této smlouvy dojde k uzavření kupní smlouvy jednostranným právním úkonem nájemce, který písemně oznámí pronajímateli, že uplatňuje právo na koupi věci, zatímco kupní smlouva, která je uzavírána současně s ukončením leasingové smlouvy, je dvoustranným právním úkonem.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Termín "
leasing
" pochází z anglického slova "
to lease
" (najímat, propůjčovat) a běžně se používá v obchodně finanční terminologii. Každému potencionálnímu investorovi se nabízí zejména koupit zařízení z vlastních prostředků nebo provést koupi za prostředky získané úvěrem nebo získat užívání prostřednictvím leasingu. Obecně bývá leasing charakterizován jako smlouva o pronájmu výrobních prostředků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby za dohodnuté částky na určité období.
Postupně se vyčlenily dvě skupiny leasingu, a to leasing finanční a leasing operativní. Finanční leasing je založen na "dlouhodobém pronájmu", upraveném příslušnou smlouvou, v jejímž rámci vlastník zařízení převádí na uživatele v podstatě všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím daného majetku. V průběhu dohodnutého nájemního vztahu by nájemce (tzv.
lessee
) měl pronajímateli (tzv.
lessor
) prostřednictvím dohodnutých splátek uhradit pořizovací náklady předmětu i úrokové náklady z dané finanční transakce. Ve splátkách jsou zahrnuta i rizika těchto operací a pochopitelně i odpovídající zisková marže. Při operativním leasingu pronajímatel nejen vlastní daný předmět, nýbrž jej i udržuje. Jde zpravidla o "krátkodobý pronájem" specifických druhů strojů, dopravních prostředků, počítačových systémů apod., kde v průběhu pronájmu nedochází k plné amortizaci tohoto zařízení.
V minulém období - za platnosti hospodářského zákoníku - se leasingové smlouvy mezi organizacemi v tuzemsku koncipovaly zásadně mezi ostatními nepojmenovanými smlouvami podle ustanovení § 352 hospodářského zákoníku, přičemž bylo vhodné, aby v konkrétní smlouvě byla ustanovení podrobnější ve srovnání s ostatními druhy smluv. Při smlouvě rámcovější konstrukce byla možnost použít ustanovení § 357 odst. 2 hospodářského zákoníku. Specifický smluvní typ pro leasing hospodářský zákoník neznal. V současné době se kontraktace leasingu provádí převážně za realizace ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku (jako u předmětné leasingové smlouvy ze dne 21. 11. 2002) jako tzv. nepojmenovaná smlouva (inominátní), kde je potřeba dohodnout celý obsah smlouvy a musí zde být určena práva a povinnosti stran. Často se přitom odkazuje na obchodní podmínky (rovněž odkázáno v předmětné leasingové smlouvě na Všeobecné smluvní podmínky pro leasing motorových vozidel leasingové společnosti C.-Leasing). K realizaci obchodního případu je však možno využít i pojmenované smlouvy - smlouvy o koupi najaté věci (§ 489 až § 496 obchodního zákoníku).
Zákon č. 321/2001 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2002, obsahuje právní úpravu spotřebitelského úvěru. Tímto zákonem jsou stanoveny některé podmínky smlouvy, kterou je sjednáván spotřebitelský úvěr v souladu s právem Evropských společenství. Předmět právní úpravy tohoto zákona je pak vymezen negativně v ustanovení § 1 odst. 2. Spotřebitelský úvěr není upraven jako zvláštní smluvní typ soukromého práva. Co se pak rozumí spotřebitelským úvěrem a co se za spotřebitelský úvěr nepovažuje, je upraveno v ustanovení § 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. Jak i žalovaný ve svém vyjádření uvedl, odborná literatura uvádí, že:
"
Funkcí této právní úpravy je zabezpečit fyzické osobě jako spotřebiteli, rozhodne-li vzít si úvěr, koupit si zboží ve splátkách či využít leasingovou smlouvu, informaci o tom, kolik celkem zaplatí za poskytnuté zboží či služby, včetně úroků a poplatků. Je důležité si předem porovnat nabídky několika společností a vybrat si pro spotřebitele tu nejvýhodnější. V praxi vznikl v souvislosti s přijetím tohoto zvláštního zákona spor, zda pod smlouvy o spotřebitelském úvěru lze zahrnout též leasingové smlouvy. Zastánci jednoho názoru soudí, že leasing zahrnout pod spotřebitelský úvěr nelze s odůvodněním, že je provázen, na rozdíl od jiných klasických úvěrů, i některými službami (např. pojištěním atd.). Lze však soudit, že není důvodu, proč by se i leasingové společnosti - stejně jako je tomu i jinde v Evropě - neměly s ohledem na zájem spotřebitelů a jejich ochranu řídit touto právní úpravou, v důsledku toho i ony musí sdělovat spotřebiteli konečnou cenu, kterou za leasing zaplatí.
"
V daném případě žalobkyně uzavřela dne 21. 11. 2002 podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku s panem Richardem V. leasingovou smlouvu. Předmětem leasingu se stalo vozidlo DAEWOO Nexia. Současně ve smlouvě byla uvedena roční procentní sazba nákladů podle zák. č. 321/2001 Sb., která se rovná 36,59. Kontrolou zahájenou 20. 2. 2003 z podnětu pana Richarda V. bylo správním orgánem zjištěno, že leasingová smlouva, uzavřená dne 21. 11. 2002 mezi žalobkyní a panem Richardem V., neobsahuje stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr způsobem uvedeným v příloze zákona č. 321/2001 Sb. Žalobkyně tak porušila podmínky stanovené v § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb. Pokuta pak byla podle § 9 odst. 1 zák. č. 64/1986 Sb. uložena ředitelem České obchodní inspekce v Praze žalobkyni ve výši 15 000 Kč, načež napadeným rozhodnutím ústředního ředitele České obchodní inspekce byla předmětná pokuta snížena na částku 3000 Kč.
Ze správního spisu a v něm založené předmětné leasingové smlouvy vyplývá, že tato v sobě obsahuje jak prvky smlouvy nájemní, tak i kupní. Leasingový nájemce má určitý čas věc v nájmu, načež později nabude věc za úplatu do vlastnictví, což zaručují leasingovému nájemci Všeobecné smluvní podmínky pro leasing motorových vozidel leasingové společnosti C.-Leasing, s. r. o. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 321/2001 Sb. stanoví, že spotřebitelským úvěrem se rozumí poskytování peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit, a dle názoru soudu předmětnou leasingovou smlouvou je fakticky upravena koupě najaté věci, není námitka žalobce ohledně nesprávné aplikace zák. č. 321/2001 Sb. správními orgány důvodná, neboť předmětná leasingová smlouva splňuje předpoklady spotřebitelského úvěru ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 321/2001 Sb., zákona transponujícího směrnici Rady 87/102/EHS o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, ve znění směrnice 90/88/EHS a směrnice 98/7/ES. Nelze proto mít pochybnosti o tom, že na předmětnou leasingovou smlouvu se uvedené předpisy vztahují. Tento závěr vyplývá zejména z čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 87/102/EHS, který stanoví, že tato směrnice se nevztahuje na nájemní smlouvy s výjimkou těch, které stanoví, že vlastnické právo v konečném důsledku připadne nájemci, tak i z obsahově totožné transpozice tohoto ustanovení provedené v § 1 odst. 2 písm. b) zák. č. 321/2001 Sb.
Vymezení spotřebitelského úvěru pro účely zák. č. 321/2001 Sb. v jeho § 2 písm. a) připouští formu jakéhokoli poskytnutí těchto prostředků ve prospěch dlužníka (např. placení za dlužníka třetím osobám). Tak je tomu i u finančního leasingu, kdy leasingová společnost při koupi předmětu leasingu (určeného leasingovým nájemcem) ve prospěch leasingového nájemce poskytne dodavateli předmětu leasingu peněžní prostředky, které pak leasingový nájemce splácí. Peněžní prostředky jsou placeny ve prospěch spotřebitele, neboť tato platba je podmínkou, aby spotřebitel mohl předmět leasingu užívat a následně i nabýt. Zároveň však u finančního leasingu spotřebitel po určitou dobu užívá cizí věc a za určitou dobu mu smlouva zaručuje nabytí vlastnictví k předmětu leasingu, tedy dojde ke koupi najaté věci.
Pokud jde o tvrzení žalobkyně, že v případě spotřebitelského úvěru dochází k převodu vlastnictví na základě smlouvy, přičemž platba kupní ceny je smluvními stranami odložena na pozdější dobu, a že podpisem leasingové smlouvy nedochází k převodu vlastnického práva na leasingového nájemce, a tato smlouva ani převod vlastnického práva nezaručuje, když účelem leasingové smlouvy není koupě najaté věci, nýbrž pouhé poskytnutí možnosti užívání předmětu leasingu po určitou dobu, tak tato tvrzení soud jednoznačně odmítl. Účelem leasingové smlouvy je dle soudu právě koupě najaté věci, neboť leasingová smlouva zakládá povinnost jedné ze smluvních stran (leasingového pronajímatele) uzavřít po skončení doby leasingu kupní smlouvu na předmět leasingu, čímž dochází k převodu vlastnického práva na spotřebitele. U předmětné leasingové smlouvy vyplývá povinnost žalobce uzavřít kupní smlouvu konkrétně z ustanovení 6.2.1 Všeobecných smluvních podmínek, kde je upraven nárok leasingového nájemce na uzavření kupní smlouvy, přičemž tento nárok je sice vázán na splnění určitých podmínek leasingovým nájemcem, nicméně jedná se o podmínky nezávislé na vůli žalobce. Rovněž je u leasingových smluv běžné, že kupní cena je placena zálohově ještě před uzavřením kupní smlouvy. Je tedy zřejmé, že spotřebitelé využívají tohoto institutu v situaci, kdy nemají potřebné finanční prostředky pro koupi předmětu leasingu a cena předmětu leasingu je rozložena do splátek. V opačném případě, pokud by účelem leasingové smlouvy bylo pouze užívání předmětu leasingu po určitou dobu, nebylo by třeba uzavírat leasingovou smlouvu, nýbrž postačilo by uzavření pouhé nájemní smlouvy. Co se týká tvrzení žalobce, že u spotřebitelského úvěru dochází k přechodu vlastnictví před platbou kupní ceny, tak s tímto názorem soud nesouhlasí, neboť z definice spotřebitelského úvěru v § 2 písm. a) zákona č. 321/2001 Sb. tento požadavek nevyplývá a zákon nestanoví žádnou podmínku týkající se okamžiku převodu vlastnictví.
K další žalobní námitce, že úmyslem zákonodárce nebylo finanční leasing podřadit zákonu č. 321/2001 Sb., Městský soud v Praze uvádí, že úmyslem zákonodárce naopak bylo podřadit finanční leasing předmětné právní úpravě, jak to koneckonců vyplývá i ze směrnice Rady 87/102/EHS, neboť účelem této právní úpravy je poskytnutí vyšší ochrany spotřebitelům, což vyplývá i z čl. 15 směrnice Rady 87/102/EHS, který výslovně stanoví, že tato směrnice nebrání členským státům, aby zachovaly nebo přijaly přísnější ustanovení na ochranu spotřebitele v souladu s jejich závazky vyplývajícími ze Smlouvy o založení Evropského společenství, přičemž možnost vyloučení z působnosti této směrnice má být omezena na jisté formy úvěrů nekomerčního charakteru poskytované za zvláštních podmínek. Do této kategorie leasingová smlouva rozhodně nepatří. Zmíněný úmysl zákonodárce je potom výslovně uveden v důvodové zprávě k zákonu č. 321/2001 Sb., v jejíž zvláštní části se k návrhu § 1 uvádí, že mj. jsou z působnosti zákona vyloučeny dále nájemní smlouvy, které po uplynutí určité doby nezaručují přechod vlastnického práva nebo práva obdobného vlastnictví. Působnost zákona se tak vztahuje pouze na smlouvy leasingové. K návrhu § 2 se uvádí, že spotřebitelským úvěrem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, za které je spotřebitel povinen platit sjednanou cenu. Zákon neupravuje zvláštní typ smlouvy, a garantuje tak spotřebiteli právní ochranu v široké míře, ať již sjednává spotřebitelský úvěr v jakékoli smlouvě (smlouvou kupní, s odloženou platbou, leasingovou, o platbě směnkou nebo jiným platebním prostředkem umožňujícím odloženou platbu apod.).
Konečně potom k návrhu § 10, který je transpozicí čl. 7 směrnice Rady 87/102/EHS (
V případě úvěru poskytnutého na nabytí zboží stanoví členské státy podmínky, za nichž je možný zpětný přechod držby zboží, zvláště když k tomu spotřebitel neudělil souhlas. Zajistí také, aby v případech zpětného přechodu držby zboží na věřitele bylo vyúčtování mezi oběma stranami provedeno tak, aby zpětný přechod držby nevedl k bezdůvodnému obohacení.
) a jehož transpozice právě s ohledem na leasing byla v legislativním procesu zvláště diskutována, se uvádí, že se jedná o ustanovení, které promítá výslovný požadavek Směrnice na stanovení podmínek, za kterých může být zboží převzato zpět do vlastnictví věřitele, případně třetí osoby. Zákon garantuje, že v takovém případě nedojde k bezdůvodnému obohacení jedné ze smluvních stran, a to zejména v takových případech, kdy součástí úroku jsou i splátky na cenu zboží (leasing). V důvodové zprávě k návrhu zákona č. 321/2001 Sb. je rovněž uvedeno, že vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelský úvěr může být sjednán v různých typech smluv, předkládaný návrh zákona upravuje zvláštní podmínky, které musí být, vedle podmínek obecně platných, respektovány vždy, je-li sjednána jakákoli smlouva obsahující závazek poskytnutí spotřebitelského úvěru. Pokud by byl vytvořen zvláštní typ úvěrové smlouvy, nevztahoval by se režim upravený směrnicí č. 87/102/EHS, o sbližování zákonů a dalších právních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, implementovanou do českého právního řádu na ostatní typy smluv, jimiž by byl spotřebitelský úvěr sjednán. To by v praxi vedlo k možnosti poměrně snadného obcházení zákona. Věřitel, který by se chtěl vyhnout přísnějšímu režimu, by poskytl úvěr prostřednictvím jiného typu smlouvy. Účelu sledovaného předmětnou směrnicí by nebylo dosaženo, a nebyl by tak dosažen ani smysl sledovaný implementací práva Evropských společenství; spotřebitel by tudíž nebyl chráněn stejnou měrou, jako je chráněn v členských zemích Evropských společenství.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.